COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Gwasanaethau Rheilffordd Lleol

Fy Nhrên Cymru - Galw holl Ysgolion!

Mae ‘Fy Nhrên Cymru’ eisiau siarad â hollddisgyblion Blwyddyn 8 ledled y De-orllewin! 

Ydych chi’n gwybod popeth am oblygiadau tresmasu ar neu ger y cledrau? Ydych chi’n ymwybodol faint mae hyn yn effeithio ar yrwyr y trenau? 

Mae gennym filoedd o groesfannau rheilffordd ar hyd a lled Cymru - gadewch i ni dynnu sylw at sut i’w defnyddio’n ddiogel. 

Cynnwrf! Nid ar beilotiaid yn unig y mae’n effeithio! Sut allai effeithio arnoch yn yr orsaf drenau?

Cael cynghorion ac awgrymiadau arbed arian a chael y gallu a gwybodaeth ymarferol ar ddefnyddio’r trên fel dull o deithio ecogyfeillgar ac annibynnol.   

 

ID: 4074, adolygwyd 17/09/2020

Fy Nhrên Cymru - Grwpiau Cymdeithasol

Mae ‘Fy Nhrên Cymru’ hefyd yn cyflwyno sgyrsiau i grwpiau cymdeithasol ledled y De-orllewin – mae’r sgyrsiau hyn yn tynnu sylw at beryglon oedolion yn tresmasu, hyd yn oed cymryd llwybr tarw ar draws y cledrau.

Mae’r sgyrsiau anffurfiol hyn yn rhoi cynghorion ac awgrymiadau hefyd ynghylch teithio ar adegau llai prysur a’r ffyrdd gorau o gael hyd i gynigion arbed arian.

Traveline.Cymru - www.traveline.cymru

Canolfan Alw – Rhif rhadffôn 0800 464 0000

Cerdyn Trên Hŷn https://www.senior-railcard.co.uk

Dim ond £30 yw pris Cerdyn Trên Hŷn a bydd yn arbed 1/3 ar bris tocynnau trên drwy Brydain gyfan am flwyddyn gron. 

Two Together Railcard https://www.twotogether-railcard.co.uk

Dim ond £30 yw pris Cerdyn Trên Dau Da’i Gilydd a bydd yn arbed 1/3 ar bris tocynnau trên i chi a’r un sy’n teithio gyda chi fwyaf drwy Brydain gyfan. 

Cerdyn Trên Pobl Anabl https://www.disabledpersons-railcard.co.uk

Gyda Cherdyn Trên Pobl Anabl gallwch gael 1/3 oddi ar bris tocynnau trên i deithio ledled Prydain. 

Cerdyn Trên Sir Benfro https://www.arrivatrainswales.co.uk/ATWRailcards 

Cewch draean oddi ar bris teithio ar y trên gyda Cherdyn Trên Sir Benfro. Mae Cerdyn Trên Sir Benfro ar gael i drigolion lleol 16 oed neu hŷn ar gyfer holl deithiau o fewn Sir Benfro ac yn ymestyn i Abertawe trwy Gaerfyrddin. 

Clwb 55+ Trenau Arriva Cymru https://www.traveline.cymru/.../arriva-club-55-the-off-peak-travel-offer-for-everyone

Cynnig tocyn arbennig yw Clwb 55 Arriva, a fydd yn caniatáu i chi fynd unrhyw fan ar rwydwaith Trenau Arriva Cymru a thu hwnt am bris rhesymol iawn!

Gwneud gorsafoedd yn hawdd - www.nationalrailenquiries.co.uk/stations-destinations

Teithio gyda Chymorth - www.rail-accessibility.co.uk/train-travel-tips

Cŵn Cymorth – Cysylltwch â’r tîm Teithio gyda Chymorth ar:  033 300 50 501 neu e-bostiwch: community@arrivatw.co.uk. 

Heneiddio’n Dda yng Nghymru - Dilyn ar Drydar@talkolderpeople 

‘Cynllun Waled Oren’ / Pasbort Sir Benfro

https://www.arrivatrainswales.co.uk/orange-wallet-scheme

https://www.asdinfowales.co.uk/orange-wallet

Fe all Pasbort Sir Benfro helpu gwneud eich taith yn rhwyddach os bydd arnoch angen cymorth ychwanegol. Mae modd rhoi geiriau neu ddarluniau yn y Pasbort i helpu’r gyrrwr wybod i ble'r hoffech fynd, pa docyn yr hoffech, neu gyfarwyddiadau ar arosfeydd ac argyfyngau. 

I gael rhagor o wybodaeth e-bostiwch: Train-training@pembrokeshire.gov.uk

ID: 4076, adolygwyd 11/01/2019

Fy Nhrên Cymru

Yn 2016 y ‘ganed’ Fy Nhrên Cymru o ganlyniad i Gymorth Ariannol Cymunedol gan Great Western Railway. 

Yn ‘Fy Nhrên Cymru’ rydym eisiau targedu cenhedlaeth nesaf darpar ddefnyddwyr trenau yn Ne-orllewin Cymru a chwalu unrhyw rwystrau all godi. 

ID: 4072, adolygwyd 11/01/2019

Cysylltiadau Defnyddiol Rheilffordd

Trafnidiaeth Cymru 

03333 211 202

 

Ymholiadau Rheilffordd Cenedlaethol 
08457 48 49 50 (24 awr)
0845 60 40 500 (Gwasanaeth Cymraeg)
0845 60 50 600 (Ffôn Testun)  

ID: 1579, adolygwyd 12/03/2019

Tocyn Rheilffordd Sir Benfro

Tocyn Rheilffordd Sir Benfro draean yn rhatach

Mae Tocyn Rheilffordd Sir Benfro ar gael ar bob siwrnai yn Sir Benfro, a chyn belled ag Abertawe trwy Gaerfyrddin. Mae'r cerdyn rheilffordd ar gael i drigolion 16 oed neu hŷn, sydd â chodau post dewisedig yn Sir Benfro. Pris y cerdyn rheilffordd yw £10.00 ac mae e'n ddilys am flwyddyn. Bydd gan ddeiliad y cerdyn hawl i gael disgownt o 34% ar brisiau teithio ar drenau lleol.

Does dim isafswm pris teithio a gallwch brynu'ch cerdyn rheilffordd mewn unrhyw orsaf a staff ynddi.

Cerdyn Rheilffordd Sir Benfro

ID: 1580, adolygwyd 11/03/2019

Gwasanaethau Rheilffordd Lleol

Mae'r cwmni trenau Trafnidiaeth Cymru yn cynnal gwasanaethau rheilffordd yng Nghymru. I gael gwybodaeth am yr holl docynnau a Chardiau Rheilffordd sydd ar gael yn ardal Sir Benfro, yn ogystal â holl amserlenni Trafnidiaeth Cymru, cysylltiadau gyda bysiau a llongau, gwelwch:


Ar gyfer Ymholiadau Rheilffordd Cenedlaethol gwelwch Trafnidiaeth Cymru

neu ffonio’r Ymholiadau Rheilffordd Cenedlaethol ar nationalrail

08457 48 49 50 (24 awr)

0845 60 40 500 (Gwasanaeth Cymraeg)

0845 60 50 600 (Ffôn Testun)

03333 211 202 (Trafnidiaeth Cymru)

 

 

ID: 228, adolygwyd 11/03/2019