COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Gweithio mewn Gofal Plant

Gweithio mewn Meithrinfa Dydd

Gall gweithio mewn meithrinfa fod yn swydd foddhaol iawn. Bydd arnoch angen egni di-ben-draw a gwir empathi i anghenion y plant. Os oes gennych y priodoleddau hynny, mae'r gwobrwyon yn helaeth wrth i chi dywys y plant yn eich gofal drwy un o gyfnodau pwysicaf eu datblygiad.

Bydd eich rôl yn amrywio gan ddibynnu ar oedran y plant yn eich gofal. Mae llawer o'r gwaith wrth ofalu am fabis yn ofal corfforol gan sicrhau y cânt eu bwydo, eu newid, eu cadw'n gynnes, yn hapus, yn fodlon ac wedi'u hysgogi. Gallwch hefyd hyfforddi i arbenigo mewn gofalu am fabis.

Wrth warchod plant bach a phlant hŷn, bydd eich gwaith yn canolbwyntio'n fwy ar ddatblygu sgiliau iaith a'i hannog i ymchwilio'r byd drwy chwarae. Byddwch yn helpu i drefnu gweithgareddau hwyliog sy'n galluogi plant i arbrofi a dysgu, a fydd yn ysgogi eu dychymyg a'u cyfarparu â'r sgiliau sylfaenol i'w paratoi at yr ysgol.

Wrth i chi ddatblygu, gallech ddod yn ymarferydd Meithrinfa â chyfrifoldeb am gynllunio, ac yn y pendraw symud ymlaen i reoli, goruchwylio'r cyllid, cysylltu â'r rhieni a recriwtio.

Beth yw'r cyfleoedd i chi?

Mae meithrinfeydd yn darparu gofal, addysg a chwarae llawn neu ran amser i blant hyd at 5 mlwydd oed, fel arfer rhwng 8am a 6pm.

Gallai gweithio mewn meithrinfa ddyfod â sawl cyfle i chi - os ydych yn chwilio am gyflogaeth rhan amser neu yrfa llawn amser - a chyda rhagor o brofiad a chymwysterau gallwch symud ymlaen i swyddi goruchwylio a rheoli.

Pa gymwysterau y bydd eu hangen arnoch?

Mae'n rhaid i o leiaf 80% o'r staff nad ydynt yn goruchwylio gael cymhwyster lefel 2 o leiaf o restr presennol Cyngor Gofal Cymru o Gymwysterau Derbyniol ar gyfer y Gweithlu Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant yng Nghymru, gydag o leiaf hanner o'r rhain â chymhwyster lefel 3 neu'n gweithio tuag ato. Er mwyn datblygu i swydd rheolwr, mae'n rhaid bod gennych gymhwyster lefel 3 o restr presennol Cyngor Gofal Cymru o Gymwysterau Derbyniol ar gyfer y Gweithlu Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant yng Nghymru ac o leiaf 2 flynedd o brofiad.

Efallai y bydd meithrinfeydd yn fodlon cyflogi Cynorthwywyr Meithrinfa heb gymwysterau, fodd bynnag, bydd y rhan fwyaf o gyflogwyr yn disgwyl ymrwymiad gennych i hyfforddi i gymhwyster lefel 2 unwaith y byddant yn eich cyflogi.

Ffynonellau i gael rhagor o wybodaeth:

Fframwaith Credydau a Chymwysterau Cymru (FfCChC)
www.cqfw.net (Mewn ffenest newydd) 

Lawrlwythwch gopi o Lwybrau Dysgu a Dilyniant o'r Fframwaith Credydau a Chymwysterau Cymru sy'n cael ei gefnogi gan Lywodraeth Cymru

https://wales.gov.uk/docs/dcells/publications/100603cqfwfandiagramen.pdf

Gyrfa Cymru
gyrfacymru.com (Mewn ffenest newydd)  

Llinell Gymorth Cyngor Dysgu a Gyrfaoedd
0800 100 900

Coleg Sir Benfro
0800 9776 788
Cyrsiau Coleg Sir Benfro – Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Mewn ffenest newydd)
E-bost: admissions@pembs.ac.uk

 

Coleg Sir Gâr

Coleg Ceredigion Coleg Ceredigion - Gofal ac Addysg Plant (Mewn ffenest newydd) 

  
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant - Ysgol Plentyndod Cynnar
Y Drindod Dewi Sant - Cyrsiau Ysgol Plentyndod Cynnar (Mewn ffenest newydd)

 

  Cymdeithas Genedlaethol Meithrinfeydd Dydd (NDNA) Cymru
01824 70 78 23
NDNA Cymru (Mewn ffenest newydd)  
E-bost:         wales@ndna.org.uk

 

  Canolfan Byd Gwaith
DirectGov - Canolfan Byd Gwaith (Mewn ffenest newydd)   

ID: 1786, adolygwyd 20/12/2017