Gwresogi eich Cartref

Cymorth ariannol â chostau gwresogi

Os ydych yn cael trafferth gyda’ch costau tanwydd yn y gaeaf, dylech siarad â’ch darparwr ynni yn y lle cyntaf.

 

Cyngor

 • Age Cymru – sy’n cyhoeddi’r ffeithlenni Help with Heating Costs in Wales a Save Energy, Pay Less.
 • Gofal a Thrwsio - efallai y gall gynorthwyo gyda dangos ffyrdd o leihau eich biliau gwresogi neu gael grantiau perthnasol os ydych yn byw yn eich cartref eich hun neu’n denant preifat.
 • Cyngor ar Bopeth - cynnig cyngor ar beth i’w wneud os ydych yn cael trafferth talu’ch biliau ynni.
 • Yr Ymddiriedolaeth Arbed Ynni - cynnig cyngor di-dâl a diduedd i helpu lleihau allyriadau a chostau biliau ynni.
 • Y Ganolfan Ynni Adnewyddadwy - rhoi cyngor ar fesurau y gallwch eu cymryd i arbed ynni yn y cartref, a’ch cyfeirio at eich canolfan gynghori ar ynni leol ac arweiniadau’r Llywodraeth.
 • Cymru Gynhesach - bydd y gwasanaeth cynghori ar ynni newydd a ariennir gan Ymddiriedolaeth Ynni Nwy Prydain ar gael o Ionawr 2019 i fis Mawrth 2021.  Bydd cynghorydd ynni Cyngor ar Bopeth lleol yn rhoi cyngor arbenigol ar ynni, ynghyd â chyngor ar fudd-daliadau a dyledion i bobl sydd mewn tlodi tanwydd neu mewn perygl o hynny.

 

 

Cymorth Ariannol

 • Ymddiriedolaeth Ynni Nwy Prydain – Mae’r Ymddiriedolaeth yn helpu teuluoedd ac unigolion sy’n profi caledi sy’n cael trafferth gyda dyledion nwy a thrydan drwy roi grantiau i dalu’r dyledion hynny.
 • NYTH - cynnig amrywiaeth o gyngor di-dâl a diduedd os ydych yn berchennog eich cartref eich hun neu’n rhentu’n breifat ac, os oes gennych hawl, pecyn am ddim o welliannau arbed ynni yn y cartref fel bwyler newydd, gwres canolog neu inswleiddio. Fe all hyn leihau eich biliau ynni a manteisio eich iechyd a ffyniant.
 • Cynllun Disgownt Cartref Cynnes - cynllun Llywodraeth y DU sy’n cynnig arian oddi ar eich bil ynni.
 • Efallai bod gennych hawl i Daliadau Tanwydd Gaeaf a/neu Daliadau Tywydd Oer.
 • Third Party Deductions - cynllun Llywodraeth y DU sy’n galluogi i chi dalu rhai o’ch biliau (gan gynnwys rhent, taliadau am wasanaethau, biliau tanwydd neu ddŵr) yn uniongyrchol allan o’ch taliadau budd-dal os ydych yn cael anawsterau.
ID: 2062, adolygwyd 26/03/2019