COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Gwybodaeth i Ddysgwyr

Ffioedd y cwrs

Mae ffioedd y cyrsiau wedi eu cymorthdalu ac maent yn berthnasol i ddysgwyr sy'n talu dros eu hunain yn unig. Dylai cyflogwyr neu brosiectau noddedig yr UE gysylltu â'r Cydlynydd Dysgu Gydol Oes yn y ganolfan ddysgu gymunedol, a fydd yn cytuno'r ffioedd priodol.

Ffi gyfan - I'w thalu gan y rhai nad ydynt yn gymwys ar gyfer y gostyngiadau sydd wedi eu rhestru isod

Ffi ratach
- yn berthnasol gyda rhai cyrsiau ar gyfer: Pobl 65 oed a hŷn neu'r rhai dan 65, os ydynt yn derbyn pensiwn gwladol

Ffi ratach
lai - yn berthnasol gyda rhai cyrsiau ar gyfer:

 • Y rhai 16 oed 
 • Myfyrwyr llawn amser 
 • Pobl sy'n cael budd-daliadau a lwfansau'r wladwriaeth a restrir: 
  • Elfen Gwarant Isafswm Incwm o Gredyd Pensiwn y Wladwriaeth
  • Credydau Treth Plant, gydag incwm cartref blynyddol o dan £16,190
  • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth Seiliedig ar Incwm
  • Lwfans Ceiswyr Gwaith Seiliedig ar Incwm (JSA)
  • Cefnogaeth dan Adran VI o Ddeddf Lloches a Mewnfudo 1999
  • Taliad Annibyniaeth Personol (PIP)
  • Lwfans Ceiswyr Gwaith Seiliedig ar Gyfraniadau (JSACB)
  • Cymhorthdal Incwm
  • Credydau Treth Gwaith
  • Lwfans Byw'r Anabl (DLA)
  • Budd-dal Profedigaeth
  • Lwfans Gofalwr
  • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth (ESACB)
  • Budd-dal Tai
  • Cyflwynir Credyd Cynhwysol a bydd rhai budd-daliadau’n berthnasol

Mae'n rhaid cyflwyno tystiolaeth o'r hawl i ffioedd rhatach un ai'r amser y bydd rhywun yn talu ffi'r cwrs neu yn ystod eich dosbarth cyntaf. Os methir gwneud hyn, bydd rhaid talu'r ffi gyfan.


A oes costau ychwanegol?

Disgwylir i fyfyrwyr ddarparu eu gwerslyfrau, deunydd ysgrifennu ac unrhyw ddeunyddiau eraill sydd eu hangen eu hunain.
Lle bynnag y mae defnyddiau wedi eu darparu, mae'n rhaid i'r myfyrwyr dalu am y rhain. Gyda rhai pynciau, bydd rhaid i fyfyrwyr dalu am ddefnyddiau wedi'u llungopïo y maent yn eu cadw. Mae'r myfyrwyr yn gyfrifol hefyd am dalu ffioedd arholiadau ac achrediad. Fe gewch wybod gan eich tiwtor am y materion hyn.

Ariannol Hyfyw - Gall y ffioedd a gyhoeddir ar gyfer cyrsiau gynyddu os na chyrhaeddir yr isafswm ar gyfer cofrestru bob tymor. Os nad yw dosbarth yn ariannol hyfyw, fe gewch y dewis i dalu ffi ychwanegol er mwyn i’r dosbarth parhau.

A yw'r taliadau yn anodd i chi?
Os yw unrhyw un yn cael anhawster talu'r ffi , mae croeso i chi drafod hyn gyda'r staff yn y ganolfan briodol. Bydd eich ymholiad yn cael ei drin yn hollol gyfrinachol. Gellir gwneud trefniadau i dalu ffioedd cwrs mewn rhandaliadau neu drwy archeb sefydlog dros gyfnod y cwrs.

Polisi ad-daliadau
Dyma bolisi Sir Benfro yn Dysgu ar gyfer ad-dalu ffioedd cyrsiau:

Os bydd Sir Benfro yn Dysgu yn canslo cwrs cyn iddo gychwyn, rhoddir ad-daliad llawn.

Bydd rhaid talu ffi weinyddol o £10 os bydd y cwsmer yn canslo cyn dechrau'r cwrs. Ni fydd ad-daliad wedi dechrau'r cwrs.

Trefn apelio: Mewn amgylchiadau eithriadol bydd modd apelio am ad-daliadau i Gydlynydd Dysgu Gydol Oes yr Ardal. Codir lleiafswm tâl o £25 am gofrestru a gweinyddu.

 

ID: 1950, adolygwyd 25/07/2018