COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Gwybodaeth i Ddysgwyr

Hysbysiadau Preifatrwydd

I gael rhagor o wybodaeth, gallwch ddarllen ein Hysbysiad Preifatrwydd  yma

Mae'r hysbysiad hwn yn egluro pam ein bod yn casglu ac yn cadw eich gwybodaeth bersonol, sut y caiff eich gwybodaeth ei defnyddio a beth y byddwn yn ei wneud gyda'r wybodaeth a gasglwn

Am fwy o wybodaeth:

Llywodraeth Cymru - Hysbysiad Preifatrwydd

Ganolfan Genedlaethol Dysgu Cymraeg - Hysbysiad Preifatrwydd y Dysgwyr

Learner registration Service

WJEC

Agored Cymru

BCS 

OCR

 

 

 

ID: 3548, adolygwyd 17/07/2020

Ffioedd y cwrs

Mae ffioedd y cyrsiau wedi eu cymorthdalu ac maent yn berthnasol i ddysgwyr sy'n talu dros eu hunain yn unig. Dylai cyflogwyr neu brosiectau noddedig yr UE gysylltu â'r Cydlynydd Dysgu Gydol Oes yn y ganolfan ddysgu gymunedol, a fydd yn cytuno'r ffioedd priodol.

Ffi gyfan - I'w thalu gan y rhai nad ydynt yn gymwys ar gyfer y gostyngiadau sydd wedi eu rhestru isod

Ffi ratach
- yn berthnasol gyda rhai cyrsiau ar gyfer: Pobl 65 oed a hŷn neu'r rhai dan 65, os ydynt yn derbyn pensiwn gwladol

Ffi ratach
lai - yn berthnasol gyda rhai cyrsiau ar gyfer:

 • Y rhai 16 oed 
 • Myfyrwyr llawn amser 
 • Pobl sy'n cael budd-daliadau a lwfansau'r wladwriaeth a restrir: 
  • Elfen Gwarant Isafswm Incwm o Gredyd Pensiwn y Wladwriaeth
  • Credydau Treth Plant, gydag incwm cartref blynyddol o dan £16,190
  • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth Seiliedig ar Incwm
  • Lwfans Ceiswyr Gwaith Seiliedig ar Incwm (JSA)
  • Cefnogaeth dan Adran VI o Ddeddf Lloches a Mewnfudo 1999
  • Taliad Annibyniaeth Personol (PIP)
  • Lwfans Ceiswyr Gwaith Seiliedig ar Gyfraniadau (JSACB)
  • Cymhorthdal Incwm
  • Credydau Treth Gwaith
  • Lwfans Byw'r Anabl (DLA)
  • Budd-dal Profedigaeth
  • Lwfans Gofalwr
  • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth (ESACB)
  • Budd-dal Tai
  • Cyflwynir Credyd Cynhwysol a bydd rhai budd-daliadau’n berthnasol

Mae'n rhaid cyflwyno tystiolaeth o'r hawl i ffioedd rhatach un ai'r amser y bydd rhywun yn talu ffi'r cwrs neu yn ystod eich dosbarth cyntaf. Os methir gwneud hyn, bydd rhaid talu'r ffi gyfan.


A oes costau ychwanegol?

Disgwylir i fyfyrwyr ddarparu eu gwerslyfrau, deunydd ysgrifennu ac unrhyw ddeunyddiau eraill sydd eu hangen eu hunain.
Lle bynnag y mae defnyddiau wedi eu darparu, mae'n rhaid i'r myfyrwyr dalu am y rhain. Gyda rhai pynciau, bydd rhaid i fyfyrwyr dalu am ddefnyddiau wedi'u llungopïo y maent yn eu cadw. Mae'r myfyrwyr yn gyfrifol hefyd am dalu ffioedd arholiadau ac achrediad. Fe gewch wybod gan eich tiwtor am y materion hyn.

Ariannol Hyfyw - Gall y ffioedd a gyhoeddir ar gyfer cyrsiau gynyddu os na chyrhaeddir yr isafswm ar gyfer cofrestru bob tymor. Os nad yw dosbarth yn ariannol hyfyw, fe gewch y dewis i dalu ffi ychwanegol er mwyn i’r dosbarth parhau.

A yw'r taliadau yn anodd i chi?
Os yw unrhyw un yn cael anhawster talu'r ffi , mae croeso i chi drafod hyn gyda'r staff yn y ganolfan briodol. Bydd eich ymholiad yn cael ei drin yn hollol gyfrinachol. Gellir gwneud trefniadau i dalu ffioedd cwrs mewn rhandaliadau neu drwy archeb sefydlog dros gyfnod y cwrs.

Polisi ad-daliadau
Dyma bolisi Sir Benfro yn Dysgu ar gyfer ad-dalu ffioedd cyrsiau:

Os bydd Sir Benfro yn Dysgu yn canslo cwrs cyn iddo gychwyn, rhoddir ad-daliad llawn.

Bydd rhaid talu ffi weinyddol o £10 os bydd y cwsmer yn canslo cyn dechrau'r cwrs. Ni fydd ad-daliad wedi dechrau'r cwrs.

Trefn apelio: Mewn amgylchiadau eithriadol bydd modd apelio am ad-daliadau i Gydlynydd Dysgu Gydol Oes yr Ardal. Codir lleiafswm tâl o £25 am gofrestru a gweinyddu.

 

ID: 1950, adolygwyd 25/07/2018

Dyddiadau Tymor

Dyddiadau Tymor 2020 – 2021

Mae tri thymor yn y flwyddyn academaidd

Dyddiadau Tymor yr Hydref

 

Dechrau'r tymor

28 Medi 2020

Hanner tymor

26 - 30 Hydref 2020

Dyddiadau Tymor y Gwanwyn

 

Dechrau'r tymor

11 Ionawr 2021

Hanner tymor

15 - 19 Chwefror 2021

Dyddiadau Tymor y Haf

 

Dechrau'r tymor

**26 Ebrill 2021

Hanner tymor

31 Mai - 04 Mehefin 2020

** Bydd dosbarthiadau dydd Llun yn ailddechrau ddydd Llun 19 Ebrill 2021 oherwydd Gŵyl y Banc Calan Mai


Mae dyddiadau tymor ar gyfer dosbarthiadau unigol yn gwahaniaethu yn achlysurol – fe’ch cynghorir i wirio gyda’ch tiwtor neu staff eich Canolfan Ddysgu Gymunedol ynghylch yr amrywiadau.

Yn aml, cynhelir sesiynau sefydlu yn yr wythnos cyn dechrau'r tymor. Mae gwybodaeth ynglŷn â hyd ac amser hyn i'w chael gan y ganolfan sy'n gweinyddu eich cwrs. Cysylltwch â'r ganolfan, cyn i'ch cwrs ddechrau, os na chawsoch chi wybod am hyn eisoes.

ID: 1951, adolygwyd 14/07/2020

Llawlyfr i Ddysgwyr

Mae'r llawlyfr hwn yn eich cyfeirio at wybodaeth bwysig am ein Gwasanaeth ac yn rhoi'r hyn y dylech ei wybod er mwyn cwblhau eich cwrs yn llwyddiannus. Cadwch y llyfryn mewn lle diogel oherwydd mae'n bosibl y bydd arnoch angen cyfeirio ato drwy gydol y flwyddyn.

Sir Benfro yn Dysgu Llawlyfr i Ddysgwyr

ID: 1952, adolygwyd 16/10/2019

Cymorth i Ddysgwyr

Pa wasanaethau ychwanegol a ddarperir gan Sir Benfro yn Dysgu?

 • Cyfarwyddyd i Oedolion - Gall staff hyfforddedig Sir Benfro yn Dysgu eich helpu i ddeall a gwneud dewisiadau am gyrsiau, opsiynau dysgu a'r llwybrau dilyniant sydd ar gael i chi. Am ragor o wybodaeth, casglwch daflen Cyfarwyddyd i Oedolion o'r Ganolfan Ddysgu Gymunedol.
 • Sgiliau Hanfodol - Mae gwasanaeth Sgiliau Hanfodol Sir Benfro yn Dysgu yn cynnig cefnogaeth/dosbarthiadau mewn darllen, ysgrifennu, mathemateg a Saesneg ar gyfer Siaradwyr Ieithoedd Eraill. Siaradwch a'ch tiwtor, yn gyfrinachol, os oes angen help arnoch.
 • Cynllun Iaith Gymraeg Cyngor Sir Penfro - Mae Cyngor Sir Penfro wedi mabwysiadu'r egwyddor o drin yr iaith Gymraeg a'r iaith Saesneg yn gydradd wrth gynnal busnes cyhoeddus a gweinyddu cyfiawnder yng Nghymru. Derbyniodd Cynllun y Cyngor gymeradwyaeth Bwrdd yr Iaith Gymraeg o dan Adran 14 (1) o Ddeddf yr Iaith Gymraeg ar y 5 Mehefin 2006. Mae  Cyngor Sir Penfro
 • Cefnogaeth anabledd - Gall Sir Benfro yn Dysgu ddarparu cefnogaeth, cyngor ac adnoddau i helpu a'ch dysgu. Siaradwch yn gyfrinachol a'ch tiwtor neu Weinyddwr y Ganolfan.

 

 

ID: 1953, adolygwyd 23/01/2018

Polisi Ad-daliadau

Dyma bolisi Sir Benfro yn Dysgu ar gyfer ad-dalu ffioedd cyrsiau:

 • Os bydd Sir Benfro yn Dysgu yn canslo cwrs cyn iddo gychwyn, rhoddir ad-daliad llawn.
 • Bydd rhaid talu ffi weinyddol o £10 os bydd y cwsmer yn canslo cyn dechrau'r cwrs. Ni fydd ad-daliad wedi dechrau'r cwrs.
 • Trefn apelio: Mewn amgylchiadau eithriadol bydd modd apelio am ad-daliadau i Gydlynydd Dysgu Gydol Oes yr Ardal. Codir lleiafswm tâl o £25 am gofrestru a gweinyddu.
ID: 1954, adolygwyd 23/01/2018

Gwybodaeth i Ddysgwyr

Mae'r adran hon yn cynnwys yr holl wybodaeth angenrheidiol sydd angen arnoch os rydych wedi cofrestru ar gwrs Dysgu Sir Benfro.

Covid 19: Yr hyn rydym ni'n ei wneud i'ch chadw chi'n ddiogel

Canllawiau Covid i Ddysgwyr

GIG Cymru - Gofalwch am eich iechyd meddwl


Yn teimlo’n isel neu’n bryderus?
Mae cymorth ychwanegol ar gyfer eich lles meddyliol ar gael ledled Cymru, ar-lein a dros y ffôn.
Mae’r adnoddau hyn yn ddiogel, am ddim, ac nid oes angen atgyfeiriad arnoch, felly cymerwch olwg i weld beth all eich helpu chi heddiw.

Gofalwch am eich iechyd meddwl

ID: 1949, adolygwyd 04/08/2021