COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Gwybodaeth Llyfrgell

Digwyddiadau Llyfrgell

ID: 775, adolygwyd 27/03/2019

Ffioedd

*Mae cyfraddau gostyngol ar gael i’r grwpiau canlynol:

 • Pobl sy’n 60 oed neu’n hŷn
 • Pobl ddi-waith
 • Pobl mewn addysg llawn amser (fel y diffinnir hynny gan Gyllid a Thollau ei Mawrhydi)
 • Pobl ag anableddau (sy’n derbyn DLA, PIP neu rywbeth cyfatebol)
 • Gofalwyr (sy’n derbyn Lwfans Gofalwyr, Credyd Gofalwyr neu rywbeth cyfatebol)

Bydd eitemau ar gardiau llyfrgell Plant a Phobl Ifanc yn cael eu heithrio

Taliadau Benthyca:

 

Llyfrau Llafar

Tâl Benthyca

Ffioedd Hwyr

Oedolion

£2.00

15c y dydd  (Uchafswm yr  eitem  -  £5.00)

Gostyngol*

 

 

£1.20

Eithriad:

Plant 0-17 oed – Am ddim

Benthycwyr Anabl – Am ddim

10c y dydd  (Uchafswm yr  eitem  -  £5.00)

 Eithriad:

Plant 0-17 oed – Am ddim

 

 Sylwer: Codir tâl ar y gyfradd hon am bob cyfuniad o CD neu gasét 

DVDau arferol

Tâl Benthyca

Ffioedd Hwyr

Oedolion

£2.50

15c y dydd  (Uchafswm yr  eitem  -  £5.00)

Gostyngol*

 

 

£1.65

10c y dydd  (Uchafswm yr  eitem  -  £5.00)

Eithriad:

Plant 0-17 oed – Am ddim 

 

DVDau newydd eu rhyddhau

Tâl Benthyca

Ffioedd Hwyr

Oedolion

£3.20

15c y dydd  (Uchafswm yr  eitem  -  £5.00)

Gostyngol*

 

£2.15

10c y dydd  (Uchafswm yr  eitem  -  £5.00)

Eithriad:

Plant 0-17 oed – Am ddim 

 

Set Bocs DVD (3+ Disc)

Tâl Benthyca

Ffioedd Hwyr

Oedolion

£4.20

15c y dydd  (Uchafswm yr  eitem  -  £5.00)

Gostyngol*

 

 

£2.80

10c y dydd  (Uchafswm yr  eitem  -  £5.00)

Eithriad:

Plant 0-17 oed – Am ddim 

 

Benthyciadau Rhwng Llyfrgelloedd

Tâl Benthyca

 

Os yw’r ffynhonnell yng Nghymru

Am ddim

 

Os yw’r ffynhonnell y tu allan i Gymru

£4.00

 

 

Taliadau Neilltuo

Tâl

 

Oedolion

£1.30 yr eitem

 

Gostyngol*

 

 

90c yr eitem

Eithriad:

Plant 0-17 oed – Am ddim 

 

Os yw’r eitem yr ydych chi’n chwilio amdani mewn stoc ond nad yw wedi’i lleoli yn eich llyfrgell leol, gallwch ofyn am gadw’r eitem ar eich cyfer, drwy fewngofnodi i’ch cyfrif neu drwy ofyn i aelod o staff.

Byddwn ni’n rhoi gwybod i chi pan fydd yr eitem yn barod i’w chasglu.

Ceisiadau

Os nad oes eitem mewn stoc, llenwch nodyn cais ac fe wnawn ni ystyried prynu’r eitem ar gyfer ein stoc.

Benthyca Rhwng Llyfrgelloedd

Efallai y byddwn ni’n gallu benthyca’r eitem sydd ei hangen arnoch chi oddi wrth awdurdod llyfrgell arall yn y DU.

Mae’r gwasanaeth hwn yn eithaf drud i’r gwasanaeth llyfrgell, felly hoffem pe byddech chi’n ystyried yn ofalus a oes angen yr eitem arbennig hon arnoch.

Uchafswm o Lyfrau Cadw / Ceisiadau / Benthyciadau Rhwng Llyfrgelloedd

Uchafswm y nifer o Lyfrau Cadw / Ceisiadau / Benthyciadau Rhwng Llyfrgelloedd y gall un darllenydd eu cael ar un adeg yw pump. 

Taliadau eraill 

 FFACS (Mewn rhai canghennau’n unig)

Tâl

 

Ffacsio allan yn y DU

£1.50 fesul dalen

 

Ffacsio allan yn rhyngwladol

£3.00 fesul dalen

 

Derbyn ffacs

55c fesul dalen

 

Eitemau a Gollwyd neu a Niweidiwyd - Codir tâl yn unol â’r eitem a gollwyd

 

Cerdyn o’r Newydd  
(Mewn rhai canghennau’n unig)

Tâl

 

Cardiau a gollwyd

£1.50

 

Cardiau gafodd eu dwyn

Dim tâl

 

 

Llungopïo ac Argraffu (Mewn rhai canghennau’n unig)

Tâl

 

A4 Du a gwyn

15c fesul dalen

 

A4 Lliw

30c fesul dalen

 

A3 Du a gwyn

30c fesul dalen

 

A3 Lliw

60c fesul dalen

 

 

Sgyrsiau

Tâl

 

Mewn Lleoliadau Allgyrraedd (grwpiau oedolion)

£32.50 fesul grŵp

 

 

Gwerthu Gwaith Celf

Tâl

 

Gwerthu Gwaith Celf o Orielau Llyfrgelloedd

Comisiwn o 35%

 

 

 

Ffilmio

Tâl

 

Cwmni Teledu’n Ffilmio ar Safle 

£100 y dydd 

 

 

Sgôr Cerddoriaeth

Tâl

 

Fesul 40 copi 

£20 (tâl lleiafswm £20) 

 
ID: 412, adolygwyd 25/03/2019

Amdanom ni ac Ein Hamcanion

Gwasanaeth Llyfrgelloedd Sir Benfro yn rhan o'r adran Gwasanaethau Diwylliannol, sydd hefyd yn rheoli ein Celfyddydau, Archifau a Gwasanaethau Amgueddfa, yn ogystal â Pharc Gwledig Maenordy Scolton

Mae Gwasanaeth Llyfrgelloedd Sir Benfro’n bodoli er mwyn gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i fywydau pobl; i leihau anfantais; i ysbrydoli dysgu cydol oes, ac i greu cymunedau cryfach ac iachach.

Byddwn ni’n gwneud hyn drwy: ddarparu gwasanaethau sy’n gyson ardderchog; drwy dargedu ein gweithgaredd i gyfeiriad y bobl a’r cymunedau mwyaf anghenus, a thrwy weithio ar y cyd er mwyn darparu mwy nag y gallem ei wneud ar ein pen ein hun.

Rhwng mis Ebrill 2013 a mis Mawrth 2014 roedd ein llyfrgelloedd wedi cael:

• 537,287 ymweliad (sy’n gyfystyr â phob dyn, menyw a phlentyn yn Sir Benfro’n ymweld dros bedair gwaith y flwyddyn)

• 482,727 benthyciad llyfr ac adnoddau eraill

• 69,559 defnydd o’n cyfrifiaduron sy’n cynnig mynediad rhad ac am ddim i’r rhyngrwyd

• 12,398 defnydd o’n gwasanaeth Wifi rhad ac am ddim

Fe wnaethon ni ofyn i’n cwsmeriaid beth oedd eu barn nhw am ein llyfrgelloedd. Roedd: 

• 99.5% o oedolion

• 99% o blant

• 98% o arddegwyr yn fodlon neu’n fodlon iawn â’n gwasanaeth

 
Beth mae ein defnyddwyr yn ei ddweud:

“Rwy’n dwlu ar y llyfrgell. Mae’n fy helpu gyda fy ngwaith cartref a phopeth arall. Mae’n rhagorol.”

Defnyddiwr Llyfrgell Abergwaun sydd yn ei arddegau

“Mae’r staff yn gymwynasgar ac yn gyfeillgar yn ddi-ffael”

Defnyddiwr Llyfrgell Hwlffordd

 

Ysbrydolwyd ein blaenoriaethau gan ein dadansoddiad o’r hyn y mae’r llyfrgelloedd gorau’n eu darparu. Ein huchelgais yw bod yn eu plith – gallu cynnig y gwasanaeth llyfrgell gyhoeddus orau yng Nghymru. Byddwn ni’n cyflawni hyn drwy ddarparu’r tair blaenoriaeth gyffredinol hyn:

Blaenoriaeth 1: Creu Cymunedau Cryfach ac Iachach

Blaenoriaeth 2: Lleihau Tlodi

Blaenoriaeth 3: Darparu Rhagoriaeth, yn Effeithiol 

ID: 234, adolygwyd 13/10/2017

Sut rydym ni’n perfformio?

Beth yw Safonau Llyfrgelloedd Cyhoeddus Cymru?

Set o safonau a osodwyd yn eu lle gan Lywodraeth Cymru yw’r Safonau Llyfrgelloedd Cyhoeddus er mwyn asesu a yw Gwasanaeth Llyfrgell yng Nghymru’n cydymffurfio â’u dyletswydd fel yr amlinellir hwy yn Neddf Llyfrgelloedd Cyhoeddus ac Amgueddfeydd 1964 (Hyperlink to Act)

Mae Safonau Llyfrgelloedd Cyhoeddus Cymru hefyd yn helpu Llywodraeth Cymru i asesu pa mor effeithiol yw darpariaeth gwasanaethau llyfrgelloedd cyhoeddus yng Nghymru.

Mae’r safonau ar eu pumed fframwaith ar hyn o bryd.

Sut rydym ni’n gwneud?

Yn 2015-16, llwyddodd Gwasanaethau Llyfrgell Sir Benfro i gyflawni:

5 o’r 7 hawl craidd

18 o’r 18 dangosydd ansawdd.

Beth ddywedodd Llywodraeth Cymru? : ‘gwneud yn dda’ (dyfynnu cyfeiriad)

Manylion perfformio (Pennawd cadarnhaol ffeithiau a ffigurau)

Yn 2014-15, bu i Lyfrgelloedd Sir Benfro:

 • groesawu XXXX o ymwelwyr
 • fenthyca XXXX o eitemau
 • gael XXXX mewngofnodiad i’w wasanaeth Wi-Fi
 • gynnal sesiynau hyfforddi a digwyddiadau a fynychwyd gan XXXX o bobl

Canlyniadau arolwg

Fe ddywedoch chi, fe weithredon ni.

ID: 255, adolygwyd 07/08/2017

Cyfleusterau TG

Cyfrifiaduron Personol Rhwydwaith y Bobl

Mae Llyfrgelloedd Sir Benfro’n darparu mynediad rhad ac am ddim i’r rhyngrwyd ymhob llyfrgell drwy gyfrwng ein Cyfrifiaduron Personol Rhwydwaith Gyhoeddus. Yn eich llyfrgell leol gallwch:

 • Pori’r we
 • Anfon a derbyn e-bost
 • Defnyddio offer prosesu geiriau a swyddfa, megis Microsoft Word ac Excel
 • Cael mynediad i Adnoddau Ar-lein
 • Argraffu (codir tâl)

Os ydych chi eisiau cael mynediad i un o’n cyfrifiaduron cyhoeddus, bydd angen i chi ddod yn aelod o Lyfrgelloedd Sir Benfro

I ddefnyddio cyfleusterau TG yn unrhyw un o’n Llyfrgelloedd, rhaid i chi gytuno hefyd i’n Polisi Defnydd Derbyniol 

Mynediad i Blant:

Rhaid i blant rhwng 9-16 oed gael caniatâd rhieni 

Wi-Fi

Bydd pob un o’n llyfrgelloedd hefyd yn cynnig Wi-Fi am ddim, sy’n gadael i chi fynd ar lein ar eich dyfais eich hun. Does dim angen i chi fod yn aelod o’r gwasanaeth llyfrgell i ddefnyddio’r Wi-Fi.

Ffiltro

Mae mynediad rhyngrwyd ein Cyfrifiaduron Personol a’n mynediad rhyngrwyd Wi-Fi yn cael eu ffiltro yn ein llyfrgelloedd. Mae hyn yn golygu na fyddwch yn gallu cyrchu rhai gwefannau.  Gellir cael rhagor o fanylion am hyn yn ein Polisi Defnydd Derbyniol 

Sesiynau Sgiliau TG

Bydd ein llyfrgelloedd yn aml yn cynnal sesiynau hyfforddi i aelodau’r cyhoedd ar ystod o bynciau TG, gan gynnwys sut i ddefnyddio cyfrifiadur am y tro cyntaf, defnyddio gwefannau swyddi, defnyddio ein gwasanaethau e-fenthyca, yn ogystal â chynnal sesiynau galw heibio ar gyfer dyfeisiadau a gajets.

Gellir cael manylion ynglŷn â phryd a ble y cynhelir y rhain yn ein calendr Calendr Digwyddiadau 

Gwasanaeth E-Lyfrgell 24/7

Wyddech chi eich bod chi’n gallu cael mynediad i ddewis o wasanaethau e-gyfeirio ac e-fenthyca a llawer ohonynt o’ch cartref eich hun, 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos, am ddim.

ID: 410, adolygwyd 24/10/2017

Polisïau

 

I gael rhagor o wybodaeth, gallwch ddarllen ein Hysbysiad Preifatrwydd yma

Mae'r hysbysiad hwn yn egluro pam ein bod yn casglu ac yn cadw eich gwybodaeth bersonol, sut y caiff eich gwybodaeth ei defnyddio a beth y byddwn yn ei wneud gyda'r wybodaeth a gasglwn

ID: 456, adolygwyd 20/06/2019