COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Gwybodaeth y Dreth Gyngor

Gwybodaeth Presept Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu 2021/22

Gwybodaeth Presept Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu 2021/22

ID: 7643, adolygwyd 24/03/2021
ID: 7544, adolygwyd 24/03/2021

Pwy sy'n gorfod talu Treth Gyngor

Eiddo lle mae rhywun yn byw

Sut allaf i ddweud pwy sy'n gorfod talu?

Dim ond un bil Treth Gyngor sydd ar gyfer pob cartref. I weld pwy sy'n talu ar gyfer eich cartref, edrychwch ar y rhestr isod. Pan fyddwch yn cyrraedd y disgrifiad cyntaf sy'n berthnasol i rywun yn eich cartref, dyna pwy sy'n gyfrifol am y bil, sef yr ‘unigolyn atebol'.

·       Rhydd-ddeiliad preswyl (mewn eiddo ym meddiant perchennog, y perchennog)

·       Lesddeiliad preswyl

·       Preswylydd gyda thenantiaeth statudol neu ddiogel

·       Trwyddedai preswyl

·       Preswylydd

·       Y perchennog dibreswyl

‘Preswylydd' yw rhywun 18 oed neu hŷn sy'n byw yn y cartref fel unig neu brif gartref.

Beth os oes mwy nag un unigolyn atebol?

Mae pobl sy'n gydberchenogion neu gyd-denantiaid yn atebol ar y cyd am yr un taliad Treth Gyngor ar gyfer yr eiddo hwnnw. Mae gŵr neu wraig talwr Treth Gyngor hefyd yn gyfrifol ar y cyd am dalu'r bil. Mae hyn yn berthnasol hefyd i gwpwl dibriod sy'n byw ynghyd fel gŵr a gwraig ac i barau sy'n byw ynghyd mewn partneriaeth sifil. Mae rheolau arbennig yn berthnasol pan fo un o'r bobl atebol ag amhariad meddyliol difrifol, yn fyfyriwr, yn nyrs dan hyfforddiant, yn brentis neu'n hyfforddai ifanc.

A yw'r preswylwyr bob amser yn atebol?

Mewn rhai achosion arbennig y perchennog, nid y preswylwyr, sy'n gorfod talu Treth Gyngor. Yr achosion hyn yw:

·       Eiddo lle mae mwy nag un aelwyd, pan fo'r aelwydydd yn rhannu cyfleusterau, fel coginio neu ymolchi

·       Cartrefi gofal preswyl, cartrefi nyrsio (fel hosbisau), cartrefi nyrsio meddwl neu fathau arbennig o hosteli'n darparu gofal sylweddol

·       Cymunedau crefyddol fel mynachlogydd neu leiandai

·       Eiddo sydd heb fod yn brif gartref y perchennog, ond sy'n brif gartref rhywun neu rywrai pwy y mae'r perchennog yn eu cyflogi i weini

·       Ficerdai a thai eraill lle mae gweinidog yr efengyl yn byw ac yn gweithio

·       Eiddo sy'n llety ceiswyr lloches

Os ydych yn byw yn un o'r cartrefi hyn lle bo'r perchennog yn atebol, nid ydych yn gorfod talu Treth Gyngor. Os mai eich landlord yw'r unigolyn atebol, fe all ofyn i chi dalu rhywbeth tuag at y bil. Mae hyn yn dibynnu ar delerau eich cytundeb gyda'r landlord.

Eiddo gwag

Fel arfer caiff 100% o'r pris llawn ei godi ar eiddo gwag a'r perchennog sy'n atebol i dalu'r bil fel arfer. Mae eithriadau'n berthnasol dan rai amgylchiadau.

 

ID: 140, adolygwyd 18/03/2021

Dywedwch wrthym am newid

Dywedwch wrthym am newid cyfeiriad. Cofiwch ddweud wrthym os ydych yn symud i eiddo yn Sir Benfro o Sir arall neu os ydych yn gadael Sir Benfro ac yn symud allan o eiddo. Hefyd mae angen i ni wybod os ydych yn symud o fewn y Sir.

Canslo gostyngiad unigolyn os nad oes gennych hawl mwyach.

 

ID: 141, adolygwyd 14/09/2017

Trosolwg

Caiff Treth Gyngor ei chasglu ar holl eiddo cartref y mae tua 61,000 ohonynt yn Sir Benfro. Caiff arian sy'n dod o'r dreth ei ddefnyddio i dalu'n rhannol am wasanaethau.

ID: 132, adolygwyd 01/03/2019

Sut gaiff Treth Gyngor ei gyfrifo?

Bandiau Prisio Treth Gyngor
Neilltuwyd eich cartref i un o naw band yn ôl ei werth ar y farchnad yn 1af Ebrill 2003. Nid yw pris eich cartref heddiw'n arweiniad da i'r hyn ddylai eich band fod. Asiantaeth y Swyddfa Brisio sy'n gyfrifol am bennu bandiau eiddo Treth Gyngor. Mae eich hawliad treth y cyngor yn datgan pa fand sy'n berthnasol i'ch cartref.

 

Band

Amrediad Gwerthoedd

Band

Amrediad Gwerthoedd

A

Hyd at £44,000

F

 £162,001 i £223,000

B

 £44,001 i £65,000

G

 £223,001 i £324,000

C

 £65,001 i £91,000

H

 £324,001 i £424,000

D

 £91,001 i £123,000

I

 £424,001 ac uwch

E

 £123,001 i £162,000

 

 

 

 

ID: 133, adolygwyd 01/08/2017

Beth yw band Treth Gyngor fy eiddo?

Gallwch gadarnhau faint sy'n ddyledus am eich eiddo yn y flwyddyn ariannol hon trwy ddefnyddio Fy Nghyfrif neu ddefnyddio'r cyfleuster Gwasanaethau yn eich ardal (dim ond teipio eich cod post a chlicio ar yr eiddo yr ydych yn chwilio amdano). Mae'r wybodaeth hon i'w chael hefyd ar wefan Asiantaeth y Swyddfa Brisio (mae'n agor ffenestr newydd).

ID: 134, adolygwyd 01/08/2017

Faint fyddaf i'n ei dalu?

Mae hyn yn dibynnu ar fand eich eiddo a nifer y preswylwyr. Os credwch y gallwch fod â hawl i ryddhad a/neu ostyngiad, gwelwch yr adran ar ostyngiadau neu eithriadau er gwybodaeth. Os ydych eisoes wedi cofrestru ar gyfer Treth Gyngor, gallwch sefydlu Fy Nghyfrif sy'n galluogi i chi edrych ar eich cyfrif ar-lein.

ID: 135, adolygwyd 01/08/2017

Cyfrifiad Treth Gyngor 2021/22

Mae’r Cyngor wedi cyfrifo ei sylfaen treth ar 57,188.46 ar gyfer 2021-22, ac mae wedi gosod y dreth gyngor ar £1,189.69 (sy’n cyfateb i band ‘D’). 

Isod, dangosir y dreth a godir ar bob band eiddo yn y Sir mewn perthynas â gwariant y Cyngor Sir gan gynnwys ardollau a phraesept Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed Powys, sef £15,758,852

 

Band eiddo A B C D E F G H I
Cyngor Sir Penfro (£ 793.13 925.31 1057.50 1,189.69 1,454.07 1,718.44 1,982.82 2,379.38 2,775.94
Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dyfed Powys (£) 183.71 214.32 244.94 275.56 336.80 398.03 459.27 551.12 642.97
Cymarebau'r bandiau eiddo 6/9 7/9 8/9 9/9 11/9 13/9 15/9 18/9 21/9

 Cyfrifor Dreth Cyngor

ID: 136, adolygwyd 24/03/2021

Praeseptau Lleol

Yn ogystal â'r uchod, caiff Treth Gyngor ei chasglu o ran praeseptau cynghorau tref a chymuned. Mae modd gweld y dreth band `D' am braesept pob cymuned trwy glicio'r ddolen gyfrifo isod. Trwy ddefnyddio'r cymarebau bandiau eiddo uchod gyda'r dreth band D a ddangosir, mae modd cyfrifo'r dreth am bob band eiddo o ran pob praesept lleol.

 

 

ID: 137, adolygwyd 15/03/2019