Hygyrchedd

Datganiad Hygyrchedd

Mae’r datganiad hygyrchedd hwn yn gymwys i'r wybodaeth ar:

www.sir-benfro.gov.uk

Defnyddio'r wefan hon

Rydym am weld cymaint o bobl â phosib yn defnyddio’r wefan hon. Am y rheswm hwn, rydym wedi ymgorffori technoleg gynorthwyol (Recite Me) er mwyn caniatáu addasiadau i'r holl elfennau ar ein tudalennau, gan gynnwys y testun, graffeg, yr iaith a'r dulliau llywio.

Gallwch:

 • newid lliwiau, lefelau cyferbynnedd a ffontiau
 • chwyddo mewn heb i’r testun orlifo oddi ar y sgrin
 • gwe-lywio’r rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig
 • gwe-lywio’r rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio meddalwedd adnabod llais
 • gwrando ar y rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio rhaglen darllen sgrin

Nid yw pob rhan o’n gwefan yn gwbl hygyrch

 • nid yw rhai tudalennau a dogfennau sydd wedi’u hatodi wedi’u hysgrifennu’n glir
 • nid oes penawdau i’r rhesi mewn rhai tablau
 • nid yw rhai penawdau yn gyson
 • nid yw teitlau rhai tudalennau yn unigryw
 • nid yw rhai labeli ffurflenni yn unigryw
 • nid oes testun amgen da ar gyfer rhai delweddau
 • nid yw’r testun ar gyfer rhai dolenni cyswllt yn disgrifio diben y ddolen
 • mae sawl dogfen mewn fformat PDF ac nid ydynt yn hygyrch

Bodloni gofynion hygyrchedd

Daeth Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Chymwysiadau Symudol) (Rhif 2) 2018 i rym ar 23 Medi 2018.

Rydym yn gweithio tuag at sicrhau'r canlynol:

 • Bod testun ein gwefan mor syml â phosib i’w ddeall
 • Bod y testun yn gryno, mewn iaith glir ac ar ffurf syml
 • Ein bod, yn ddiofyn, yn rhoi'r holl gynnwys o fewn corff yr erthygl ar ein gwefan, ac osgoi cyhoeddi dogfennau PDF lle bo'n bosibl
 • Os na ellir osgoi creu dogfennau PDF, byddant yn bodloni safonau hygyrchedd cyn bod ar gael i'r cyhoedd

Adborth a manylion cyswllt

Os oes arnoch angen gwybodaeth ar y wefan hon mewn fformat arall fel PDF hygyrch, print bras, fersiwn hawdd ei deall, recordiad sain neu Braille, cysylltwch drwy un o’r dulliau canlynol:

e-bost: ymholiadau@sir-benfro.gov.uk

ffôn: (01437) 764551

Adrodd am broblemau sy’n gysylltiedig â hygyrchedd ein gwefan

Rydym yn awyddus bob amser i wella hygyrchedd ein gwefan. Os dewch yn ymwybodol o unrhyw broblemau neu os na fyddwch o’r farn ein bod yn bodloni gofynion o ran hygyrchedd, cysylltwch â:

digital@pembrokeshire.gov.uk

Gweithdrefn gorfodi

Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol sy’n gyfrifol am orfodi Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Chymwysiadau Symudol) (Rhif 2) 2018 (y ‘rheoliadau hygyrchedd’). Os ydych yn anhapus â’r ffordd rydym yn ymateb i’ch cwyn, cysylltwch â’r Gwasanaeth Cynghori a Chefnogi Cydraddoldeb (EASS).

Cysylltu â ni dros y ffôn neu ymweld â ni yn bersonol

Rydym yn darparu gwasanaeth cyfnewid testun i bobl sy’n F/fyddar, sydd â nam ar eu clyw, neu sydd â nam lleferydd.

Mae dolenni sain i’w cael yn ein swyddfeydd, neu os cysylltwch â ni cyn i chi ymweld, gallwn drefnu i ddehonglydd Iaith Arwyddion Prydain (BSL) fod yn bresennol.

e-bost: ymholiadau@sir-benfro.gov.uk

ffôn: (01437) 764551

Am fwy o wybodaeth ynghylch ein trefniadau hygyrchedd, cysylltwch â:

Jessica Hatchett, Swyddog Mynediad Cyngor Sir Penfro

e-bost: jessica.hatchett@pembrokeshire.gov.uk

ffôn: (01437) 775148

Gwybodaeth dechnegol am hygyrchedd y wefan hon

Rydym wedi ymrwymo i wneud ein gwefan yn hygyrch, yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Chymwysiadau Symudol) (Rhif 2) 2018.

Statws cydymffurfio

Mae’r wefan hon yn cydymffurfio’n rhannol â safon AA Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwefannau (WCAG) fersiwn 2.1, yn sgil yr hyn nad yw’n cydymffurfio â nhw sydd wedi’u rhestru isod.

Cynnwys nad yw’n hygyrch

Nodir y cynnwys nad yw’n hygyrch ar hyn o bryd isod:

 • Nid oes penawdau ar gyfer rhai rhesi mewn tablau pan fo angen. Mae hyn yn methu â chyflawni maen prawf llwyddiant WCAG 2.1 A 1.3.1 (Gwybodaeth a Chysylltiadau).
 • Nid yw’r penawdau ar rai tudalennau yn eu trefn resymegol. Mae hyn yn methu â chyflawni maen prawf llwyddiant WCAG 2.1 1.3.1 (Gwybodaeth a Chysylltiadau).
 • Nid yw penawdau rhai tudalennau yn unigryw. Nid ydynt yn disgrifio testun neu ddiben y dudalen yn fanwl gywir. Mae hyn yn methu â chyflawni maen prawf llwyddiant WCAG 2.4.2 A (Teitlau Tudalennau).
 • Nid yw’r testun ar gyfer dolenni cyswllt yn disgrifio diben y ddolen. Mae hyn yn methu â chyflawni maen prawf llwyddiant WCAG 2.1 2.4.4 A (Diben Dolen (Mewn Cyd-destun)).
 • Nid oes testun amgen addas ar gyfer delweddau ar dudalennau bob amser. Nid oes testun amgen addas ar gyfer rhai delweddau ac mae testun anghyflawn ar gyfer eraill. Mae hyn yn methu â chyflawni maen prawf llwyddiant WCAG 2.1 1.1.1 A (Cynnwys heb Destun).
 • Nid yw rhai tudalennau’n caniatáu i fysellfwrdd gael ei ddefnyddio i gael mynediad at yr holl gynnwys a swyddogaethau WCAG 2.1.1 (Bysellfwrdd)
 • Nid oes gan rai dogfennau PDF iaith benodol wedi’i phriodoli WCAG 3.1.1 (Iaith tudalen)

Rydym yn cynnal adolygiad gwe llawn o'n gwefan gorfforaethol ar hyn o bryd, er mwyn datrys y cynnwys nad yw'n hygyrch a nodwyd uchod. Bwriedir i'r adolygiad gael ei gwblhau a'r newidiadau gael eu gweithredu ar draws y wefan erbyn Awst 2022.

Dogfennau PDF a dogfennau eraill

Dylai dogfennau newydd rydym yn eu cyhoeddi i gael mynediad at ein gwasanaethau fod yn gwbl hygyrch.

Fodd bynnag, rydym yn gwybod nad yw rhai o'n dogfennau hŷn (a gyhoeddwyd cyn 23 Medi 2018) yn hygyrch: Er enghraifft, nid yw rhai ohonynt:

 • wedi eu marcio mewn modd sy'n caniatáu i ddefnyddwyr rhaglenni darllen sgrin eu deall
 • wedi eu tagio'n gywir – er enghraifft, nid ydynt yn cynnwys penawdau cywir
 • wedi eu hysgrifennu mewn Cymraeg clir

Mae rhai o'r dogfennau hyn yn ddogfennau hanesyddol ac nid ydynt yn hanfodol i ddarparu'n gwasanaethau. Mae'r mathau hyn o ddogfennau wedi eu heithrio o'r rheoliadau. Nid oes gennym unrhyw gynlluniau ar hyn o bryd i'w gwneud yn hygyrch.

Os oes angen i chi gael gwybodaeth sydd yn un o'r mathau hyn o ddogfennau, cysylltwch â ni trwy e-bostio ymholiadau@sir-benfro.gov.uk a gofynnwch am fformat gwahanol.

Llunio’r datganiad hygyrchedd hwn

Lluniwyd y datganiad hygyrchedd hwn ar: 1 Tachwedd 2021

Cafodd y wefan hon ei phrofi ddiwethaf ar: 11 Hydref 2021

Cynhelir yr adolygiad ar: Awst 2022

 

ID: 4128, adolygwyd 27/01/2022