COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Lles Cyhoeddus a Diogelu'r Amgylchedd

Diogelwch plant

Mae angen i chi ystyried a oes angen gorsaf plant ar goll ar eich digwyddiad. 

Dylai pob aelod o'r staff yn yr orsaf blant ar goll gael ei gofrestru o dan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS).

Dylid cadw cofrestr o'r holl blant / unigolion sydd wedi mynd ar goll sy'n cynnwys:

  • dyddiad ac amser pryd y rhoddwyd gwybod bod y plentyn ar goll
  • manylion y personau coll (enw, dyddiad geni)
  • manylion pwy oedd gyda nhw 
  • manylion pryd a ble y cawsant eu gweld ddiwethaf.

Unwaith y bydd rhywun wedi rhoi gwybod am berson sydd wedi mynd ar goll:

  • Rhowch neges i'r rhieni / gwarcheidwad yn gofyn iddynt ddod i'r orsaf cyn gynted ag y bo modd. Meddyliwch am sut y gellir gwneud hyn yn eich digwyddiad.
  • Yna dylai staff DBS wedyn wirio hunaniaeth y personau i sicrhau mai nhw yw’r rhieni / gwarcheidwaid.
  • Rhaid i’r staff DBS ddiweddaru trefnwyr y digwyddiad gyda manylion drwy'r amser.
ID: 4835, adolygwyd 14/02/2020