Llwybrau Bysiau ac Amserlenni

Llwybrau Bysiau - Rhestr y Bysiau Arfordirol

315 - Hwlffordd - Dale

387 / 388 Gwibfws yr Arfordir Angle Peninsula (Haf)  387 / 388 Gwibfws yr Arfordir (Gaeaf)

400 - Puffin Shuttle - Tyddewi - Marloes (Haf)   400 - Gaef

403 bws Y Gwibiwr Celtaidd

404 - Strumble Shuttle - Tyddewi - Abergwaun (Haf)   404 Gaeaf

405 Poppit Rocket: Aberteifi - Trefdraeth (Haf)   405 Gaeaf

 

A yw'r bysiau arfordirol yn teithio yn y gaeaf?
Pryd mae'r bysiau'n teithio yn yr haf?
Ble allaf i gael amserlen bws?
Sut allaf i fynd i gerdded ar hyd llwybr yr arfordir heb ddefnyddio car?
Allaf i ddod â'm ci ar y bws?
Beth yw'r pris teithio ar y bysiau?
Allaf i ddod â'm beic ar y bws?
Ble allaf i ddala'r bws?
Sut fyddaf i'n gwybod ble y dylwn i fynd oddi ar y bws?
Rydym ni'n grŵp mawr, allwn ni archebu bws?

Brig

A yw'r bysiau arfordirol yn teithio yn y gaeaf?


Ydynt, o 27ain Medi 2021 i Mai 26ain 2022. Yn ystod y gaeaf byddant yn teithio'n llai aml, am fod llai o alw amdanynt bryd hynny. Gwiliwch yr amserlenni am ddyddiau ac amseroedd.

405 Roced Poppit – rhwng Aberteifi a Threfdraeth, trwy Drewyddel ar: Dydd Iau (mae'n cysylltu â'r bws rhif T5 Abergwaun, yn Nhrefdraeth).

404 Gwibiwr Strwmbl - rhwng Abergwaun – Tyddewi*, ar hyd ffordd yr arfordir. *Mae hynny'n cynnwys Porth Mawr ar: Dydd Iau.

400 Y Pâl Gwibio - rhwng Hwlffordd - Aberdaugleddau - Tyddewi, ar hyd ffordd yr arfordir ar: Dydd Mercher.

Sylwer: Mae'r rhif 315 yn teithio mewn gwirionedd o Hwlffordd - Aberdaugleddau - Marloes, ar 5 diwrnod yr wythnos (Dydd Llun - Gwener).

387/388 Gwibfws yr Arfordir - rhwng Penfro - Angle - Bosherston - Ystagbwll - Freshwater East ar: Dydd Iau ac Dydd Sadwrn.

Yn ogystal â'r bysiau hyn, fe fydd gwasanaethau bysiau lleol ar fynd trwy'r flwyddyn. Am ragor o wybodaeth gweler y dudalen 'Amserlenni'.

Brig

Pryd mae'r bysiau'n teithio yn yr haf?


O Mai 28ain i Hydref 2il 2022. Gwiliwch yr amserlenni am ddyddiau ac amseroedd.

Brig

Ble allaf i gael amserlen bws?


Mae pob un o amserlenni bysiau'r arfordir ar gael i'w lawrlwytho a'u hargraffu oddi ar y wefan hon. Cliciwch ar 'Amserlenni' yn yr adran cludiant cyhoeddus. Os hoffech inni anfon taflen atoch trwy'r post cofiwch anfon e-bost at: greenways@pembrokeshire.gov.uk

Brig

Sut allaf i fynd i gerdded ar hyd llwybr yr arfordir heb ddefnyddio car?


Mae'n rhwydd! Os ewch chi ar drên, bws neu fferi i Sir Benfro yna gallwch chi ddefnyddio'r bysiau i fynd o amgylch yr ardal wedyn. Mantais defnyddio bysiau'r arfordir yw y gallwch chi gerdded ar hyd llwybr yr arfordir mewn un cyfeiriad heb orfod becso am fynd i mo'yn y car pan ddaw'r diwrnod i ben. Trwy ddefnyddio'r bysiau i deithio lan a lawr yr arfordir byddwch chi hefyd yn cael aros yn eich llety am ragor o nosweithiau. Am syniadau ynghylch teithiau gweler yr adran ‘Llwybr yr Arfordir'.

Brig

Allaf i ddod â'm ci ar y bws?


Gallwch, mae croeso i'ch ci deithio ar y bws (gyda chaniatâd y gyrrwr) cyn belled â bod eich ci'n lân, ar dennyn a'i fod yn eistedd ar y llawr a heb fod dan draed y teithwyr eraill. Da chi – cofiwch fod yn berchennog cyfrifol ar eich ci a glanhau ar ôl eich cyfaill bach – a gadael ôl pawennau'n unig os gwelwch yn dda!

Brig

Beth yw'r pris teithio ar y bysiau?


Mae'n anodd rhoi union bris teithio gan mai gwasanaethau lleol cofrestredig yw bysiau'r arfordir, a chaiff y prisiau teithio eu pennu yn gyfatebol i hynny. Os hoffech gael gwybod faint yw'r pris ffoniwch y cwmni bysiau'n uniongyrchol - mae'r manylion cysylltu i'w gweld ar yr amserlenni.

Mae deiliaid Pas Hyblyg Crwydro Cymru Gyfan yn cael teithio am ddim ar fysiau'r arfordir - does raid ichi ond dangos eich cerdyn i'r gyrrwr.

Os byddwch chi'n defnyddio llawer o fysiau mewn un diwrnod mae Tocyn Crwydro Gorllewin Cymru yn fargen fendigedig a gallwch ei ddefnyddio i deithio trwy'r dydd. Oedolion £8.50, Plant £4.50. Oedolion Wythnosol £34, Plant Wythnosol £16. Os ydych chi'n bwriadu defnyddio cludiant cyhoeddus er mwyn teithio i Sir Benfro, beth am gael Pas Fflecsi Crwydro Cymru, sy'n cael ei dderbyn ar bob un o fysiau'r arfordir.

Brig

Allaf i ddod â'm beic ar y bws?


Yn anffodus mae'r bysiau ddim yn gallu cario beiciau oherwydd deddfwriaeth gyfredol. A chofiwch y gallwch chi fynd â'ch beic ar drenau: 2 feic ar Drenau Trafnidiaeth Cymru a 6 beic ar Drenau First Great Western.

Brig

Ble allaf i ddala'r bws?


Mae'r bysiau'n cadw at amserlen, sy'n dweud ble mae'r arosfannau bysiau. Yn y trefi gallwch chi fynd ar y bysiau mewn arosfan bysiau dynodedig, ond pan fyddwch chi yng nghefn gwlad bydd y bysiau'n dilyn trefn ‘Bachu Bws' sy'n golygu nad oes rhaid ichi fynd i arosfan bysiau er mwyn dala'r bws. Ewch at y ffordd a dodwch eich llaw lan i stopio'r bws wrth iddo ddod atoch.

Brig

Sut fyddaf i'n gwybod ble y dylwn i fynd oddi ar y bws?


Mae ein gyrwyr lleol yn hynod gyfarwydd â'r ardal a byddant yn eich helpu i ddweud yn union ble mae'r mannau mynd ar ac oddi ar y bysiau, ar gyfer mynd ar deithiau cerdded. Gallant hefyd ddweud ble mae pen eich siwrnai neu argymell un ar eich cyfer!

Brig

Rydym ni'n grŵp mawr, allwn ni archebu bws?


Os ydych chi'n grŵp o 8+ unigolyn, sydd am ddefnyddio bysiau'r arfordir yna byddwch cystal â chysylltu â'r cwmni bysiau priodol, ynghylch eich cynlluniau teithio (dydd Llun - Gwener, yn ystod oriau swyddfa). Mae rhif y cwmni bysiau i'w weld ar yr amserlen bysiau.

Brig

ID: 225, adolygwyd 25/03/2022