COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Llwybrau Bysiau ac Amserlenni

Y Cynllun Pas Teithio Mantais

Mae'r cynllun hwn yn rhoi'r hawl i bobl hŷn 60 neu fwy a phobl gydag anableddau sy'n byw yng Nghymru deithio am ddim ar wasanaethau bysiau lleol ym mhob rhan o Gymru.

Gymwys eich pas bws

Byddwch yn gallu gwneud cais am eich Cardiau Teithio Rhatach newydd, sy'n cymryd lle eich pas bws presennol, o ddydd Mercher 11 Medi 2019.

Bydd yr holl docynnau bws lliw gwyrdd presennol yn dal i gael eu derbyn ac yn ddilys tan 31 Rhagfyr 2019.

Cynghorir preswylwyr i pedio a dychryn, on i ailymgeisio am gerdyn ar ei newydd wedd mewn da bryd cyn diwedd y flwyddyn er mewn sicrhau eu bod yn dal i allu mwynhau manteision teithio rhatach. Bydd yr hen gardiau yn cael eu derbyn tan 31 Rhagfyr 2019.

Mae'r cardiau ar eu newydd wedd yn cynnig yr un manteision a hawliau teithio am ddim â'r cardiau presennol. Mae'r cardiau newydd wedi cael au dylunio i gael eu defnyddio fel rhan o rwydwaith teithio integredig yn y dyfodol.

Sylwch y bydd rhaid efallai i rai ymgeiswyr sy'n gwneud cais ar sail anabledd gael ffurflen Cais am Gerdyn Teithio Mantais – Asesiad Cymhwyster Anabledd, gan y Cyngor Sir. Dull cyffredin ar gyfer Cymhwysedd

Adnewyddwych eich pas bws

Mae'r awdurdod hwn dan ddyletswydd i ddiogelu'r arian cyhoeddus y mae'n ei weinyddu, ac i'r diben hwn gall ddefnyddio'r wybodaeth yr ydych yn ei rhoi ar y ffurflen gais am gerdynnau teithio rhatach er mwyn atal a chanfod twyll. Gall hefyd rannu'r wybodaeth hon gyda chyrff eraill sy'n gyfrifol am archwilio neu weinyddu arian cyhoeddus i'r dibenion hyn. I gael rhagor o wybodaeth, gwelwch  neu gysylltu â Mr Jonathan Haswell, Pennaeth Archwilio Mewnol neu Miss Charlotte Hodges, Uwch Archwilydd (Gwrth-Dwyll)

I gael rhagor o wybodaeth, gallwch ddarllen ein Hysbysiad Preifatrwydd yma

Mae'r hysbysiad hwn yn egluro pam ein bod yn casglu ac yn cadw eich gwybodaeth bersonol, sut y caiff eich gwybodaeth ei defnyddio a beth y byddwn yn ei wneud gyda'r wybodaeth a gasglwn

ID: 223, adolygwyd 10/09/2019