COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Llywybr Hyrwyddwyr Eco

Llywybr Eco #4 Plastig

Plastic

#4 Plastig

Heddiw cynhyrchwn a defnyddiwn 20 gwaith mwy o blastig nag a wnaethom 50 mlynedd yn ôl ac fe all y plastig hwnnw gymryd hyd at 500 mlynedd i bydru’n llwyr

Mae pob darn o blastig a wnaed erioed fwy neu lai yn dal i fodoli ar ryw ffurf neu’i gilydd (ac eithrio’r ychydig a losgwyd)

Os na newidiwn ein defnydd o blastig (ac mae angen i ni!) ymhen 20 mlynedd byddwn wedi dyblu ein defnydd presennol

O fis Hydref 2019 ymlaen, bydd Cyngor Sir Penfro’n casglu ac ailgylchu HOLL blastigion (heblaw plastig du a haenau plastig) o ymyl y ffordd BOB WYTHNOS a bydd yn rhoi sach i bob cartref gadw’i blastig ynddi

Mae ailgylchu plastig yn ddewis gwell na’i anfon i dirlenwi, ond mae cynhyrchu’r eitem blastig honno yn y lle cyntaf yn dal i roi pwysau enfawr ar ein hadnoddau naturiol. Hyd yn oed gyda mwy a gwell cyfleoedd ailgylchu ar gael yn Sir Benfro, dylech bob amser geisio Lleihau neu Ailddefnyddio’n gyntaf

Rhowch blastig du a haenau’n unig yn eich sachau duon

 
Ffeithiau am Blastig

 ▪ Caiff 275,000 o dunellau o blastig eu defnyddio bob blwyddyn yn y DU. Mae hynny o gwmpas 15 miliwn o boteli ‘un defnydd’ bob dydd. Gwaetha’r modd, dim ond tua’u hanner sy’n cael eu hailgylchu

 ▪ Ar gyfartaledd, bydd aelwydydd yn y DU yn defnyddio 480 o boteli plastig bob blwyddyn, gyda dim ond 270 ohonynt yn cael eu hailgylchu (sy’n golygu bod 44% yn cael eu hanfon i dirlenwi)

 ▪ Mae’r rhan fwyaf o aelwydydd yn taflu o leiaf 40kg o blastig bob blwyddyn, sy’n ddigon i wneud 10 o finiau ailgylchi

 ▪ Caiff 17 biliwn o fagiau neges plastig eu defnyddio gan gwsmeriaid archfarchnadoedd bob blwyddyn - dyna 290 o fagiau’r un!

Cwestiwn #4: Ar gyfartaledd, faint o boteli plastig defnydd untro sy’n cael eu defnyddio ar aelwyd yn y DU bob dydd?

Gwnewch nodyn o’ch ateb a dal i ddilyn y Llwybr Eco Hyrwyddwr

 

 

ID: 5058, revised 11/06/2020