COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Maethu

Maethau Sir Benfro

Mae llawer o blant yn Sir Benfro sydd ag angen amgylchedd ble cânt eu meithrin, eu caru a'u cefnogi. Efallai nad ydynt yn gallu byw gartref am amryw resymau ac efallai eu bod wedi dioddef oherwydd esgeulustod neu gamdriniaeth.

Mae bod yn ofalwr maeth yn waith trwm sy'n gofyn am lefel uchel o amynedd, goddefgarwch, ac egni. Mae yna broses baru ofalus i sicrhau bod y Teulu Maeth a'r plentyn yn cael y canlyniad gorau.

Mae gyda Maethu Sir Benfro ddiddordeb arbennig mewn recriwtio lleoliadau tymor hir/byr ar gyfer rhai yn eu harddegau a seibiannau byr i blant ag anableddau. Mae cyfleoedd hefyd dan y Cynllun Llety â Chymorth i gynnig lleoliadau i bobl ifanc, 16 i 21, sy'n gadael Gofal yr Awdurdod Lleol.

Mae parodrwydd i ddeall a dysgu am yr amgylchiadau a'r materion sy'n effeithio ar berson ifanc yn bwysig. Fel Gofalwr Maeth yn Sir Benfro byddwch yn derbyn cyfleoedd hyfforddi rhagorol er mwyn ychwanegu at eich gwybodaeth a'ch sgiliau. Mae'r rhain yn cynnwys- Iechyd a Diogelwch, Amddiffyn Plant, Gofalu'n Fwy Diogel, Cymorth Cyntaf a Hylendid Bwyd. Mae hyfforddiant pellach ar gael.

Mae Gweithwyr Cymdeithasol yn cefnogi'r Gofalwyr Maeth trwy'r asesiad ac ar ôl eu cymeradwyo.  Bydd gofyn i chi weithio gyda nifer o weithwyr proffesiynol a dilyn canllawiau a gweithdrefnau.

Gall unrhyw un dros 21 oed wneud cais i faethu.

Hyd yn oed er bod asesiad helaeth sy'n cael ei wneud, sy'n cynnwys gwiriadau meddygol, gwiriadau gan yr heddlu a gwiriadau geirda, os byddwch yn llwyddiannus byddwch yn cael eich gwobrwyo gyda swydd lawn a chyffrous sy'n gallu helpu i gefnogi plant Sir Benfro.

 A ydych chi'n barod ar gyfer yr her?

Os felly cysylltwch â:

Maethu Sir Benfro,
Tîm Lleoli â Theuluoedd,
Gwasanaethau i Gwsmeriaid
Argyle Street, 
Doc Penfro. 
SA72 6HL. 

Ffôn: 01437 774650

Ebost: fostering@pembrokeshire.gov.uk

Gwelwch ein wefan rhanbarthol: Maethu Conolbarth a Gorllewin Cymru 

Dolenni defnyddiol

Dyma gysylltiadau a allai fod yn ddefnyddiol i chi, un ai tra byddwch yn ystyried maethu, neu wedi i chi faethu plentyn. 

 

Asiantaethau Mabwysiadu a Maethu Prydain

Y Rhwydwaith Maethu

Pecyn e-ddysgu CThEM, cyngor ar dreth ac Yswiriant Gwladol ar gyfer gofalwyr maeth

Dewis Cymru YW’R lle i fynd os ydych chi eisiau gwybodaeth neu gyngor am eich llesiant – neu eisiau gwybod sut allwch chi helpu rhywun arall.

Foster Talk

 

ID: 1821, adolygwyd 23/01/2020