COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Manylion Eiddo

Hen Gyfleusterau Cyhoeddus, Front Street, Doc Penfro

*** AR OSOD ***

Disgrifiad

Dyma adeilad un llawr wedi'i adeiladu o frics, gyda tho ar ongl o lechi a ffenestr do o wydr, sydd â'r potensial i gael ei ddefnyddio ar gyfer amrywiaeth o bethau, yn amodol ar gael caniatâd cynllunio.

Y tu fewn i'r adeilad ceir toiled i bobl anabl a chwpwrdd storio.

Lleoliad

Lleolir yr hen gyfleusterau cyhoeddus ym maes parcio Front Street, sy'n edrych dros Ddyfrffordd Aberdaugleddau, ac mae’n elwa o'r golygfeydd gwych ar draws y Ddau Gleddau. Ceir digonedd o le i barcio hefyd yn agos i'r adeilad ond ni chynhwysir unrhyw fannau parcio yn y brydles.

Arwynebedd

Arwynebedd mewnol gros yr adeilad: 5.4 metr sgwâr (58.1 troedfedd sgwâr)
Dimensiynau mewnol : 2.07m x 2.62m

Cyfnod y brydles

Gwahoddir cynigion am brydles (ar sail atgyweirio ac yswirio llawn – hyd y brydles i'w gytuno).

Caiff y brydles ei chontractio y tu allan i warchodaeth Deddf Landlord a Thenant 1954 a dylai partïon sydd â diddordeb dderbyn cyngor cyfreithiol priodol ynghylch y goblygiadau.

Gwasanaethau

Ar hyn o bryd, nid oes mesurydd trydan wedi'i osod. Y tenant bydd yn gwbl gyfrifol am y gost o gysylltu trydan i'r eiddo.
Mae gan yr adeilad gysylltiad dŵr a charthffosiaeth o'r prif gyflenwad.

Cynigion

Dylech gyflwyno eich cynigion terfynol drwy e-bost at malcolm.roberts@pembrokeshire.gov.uk neu drwy bost / â llaw, wedi'u nodi'n "Preifat a Chyfrinachol", i Malcolm Roberts, Eiddo, Neuadd y Sir, Hwlffordd, SA61 1TP gyda “Hen Gyfleusterau Cyhoeddus, Front Street, Doc Penfro” wedi'i nodi ar yr amlen.

Rhaid i'ch cynnig gynnwys cynnig rhent blynyddol a manylion y defnydd arfaethedig i ni ei ystyried.

Byddai unrhyw brydles a roddir ar sail atgyweirio ac yswirio llawn, sy'n golygu y byddai’r tenant yn gyfrifol am yr holl atgyweiriadau a gwaith cynnal a chadw yn yr adeilad.

Ardrethi busnes
Dylai partïon sydd â diddordeb wneud eu hymholiadau eu hunain ynghylch ardrethi busnes.

Costau cyfreithiol

Bydd gofyn i'r tenant newydd wneud cyfraniad o £420 a TAW tuag at gostau cyfreithiol y cyngor.
.
Ymweliad

Mae ffenestri'r eiddo dan goed ar hyn o bryd felly mae'n debygol y bydd unrhyw ymweliadau yn cael eu cynnal mewn bloc a bydd y dyddiad a'r amseroedd yn cael eu darparu i bartïon sydd â diddordeb. Bydd protocolau COVID-19 llym yn gymwys bob amser yn ystod ymweliadau.  

Gwybodaeth bellach

Malcolm Roberts
Syrfëwr Siartredig, Eiddo
01437 776519
malcolm.roberts@pembrokeshire.gov.uk


Ni dderbynnir cynigion i brynu'r adeilad ar hyn o bryd

Paratowyd y manylion hyn i ddarparu disgrifiad teg o'r eiddo, ond maent wedi'u nodi er arweiniad yn unig.

Ni ellir gwarantu eu cywirdeb a rhaid i unrhyw ddarpar denant wneud ei ymholiadau ei hun a/neu gynnal ei archwiliad ei hun o'r eiddo er mwyn bodloni'i hun ynghylch eu cywirdeb.

Mae'n ofynnol i bob cynnig a dderbynnir mewn perthynas â'r eiddo hwn gael ei ystyried gan Gyngor Sir Penfro hyd nes cyfnewid contractau. 

Nid oes rheidrwydd ar y cyngor i dderbyn y cynnig uchaf nac unrhyw gynnig arall a wneir ar gyfer yr eiddo.

Hen Gyfleusterau Cyhoeddus, Front Street, Doc Penfro

This item is also available in English / Mae’r eitem hon ar gael yn Saesneg hefyd

 


ID: 7910, revised 09/09/2021