COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Manylion Eiddo

Uned 3 Ystad Ddiwydiannol Waterston, Aberdaugleddau

*** AR OSOD ***

Lleoliad

Mae wedi’i lleoli o fewn cyrraedd rhwydd i’r A477 a’r A4076, ac mae Ystad Ddiwydiannol Waterston mewn safle cyfleus ar gyfer tref sirol Hwlffordd a’r trefi porthladd Aberdaugleddau a Doc Penfro.

Disgrifiaid

 Mae Uned 3 yn cynnwys adeilad diwydiannol unllawr sy’n mesur oddeutu 46m sg (500 tr sg). Mae gan yr eiddo fantais mynediad i gerbydau (trwy ddrws esgyn), ynghyd â thoiled a basn

Rhent

£3,100 y flwyddyn heb gynnwys TAW a threthi busnes (gweler Trethi Taladwy isod)

 Allanol

 Lle parcio

 Gwasanaethau

 Mae dŵr pibell, prif wifren trydan a charthffosiaeth wedi’u cysylltu.

 Costau Cyfreithiol

 Bydd y tenant yn cyfrannu tuag at gostau cyfreithiol y Cyngor

 Telerau i’w cytuno

   

                                       

Trethi Taladwy

 Ar hyn o bryd yn gymwys ar gyfer 100% rhyddhad treth busnesau bychain

Ardal Fenter Dyfrffordd y Ddau Gleddau

 Mae Ardaloedd Menter yn ardaloedd daearyddol sy’n cefnogi busnesau newydd a’r rhai sy’n ehangu trwy ddarparu rhwydwaith mewnol o’r radd flaenaf ac ysgogiad symbylol i fusnesau. Am fwy o wybodaeth:-  

ffoniwch 03000 6 03000 neu e-bostio  businesssupport@wales.gsi.gov.uk

www.enterprisezones.wales.gov.uk/brs

Archwilio

 Yn gyfyngedig i apwyntiad ymlaen llaw trwy Adran Eiddo Cyngor Sir Penfro neu

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â:

Sarah Nicholas – 01437 776271

sarah.nicholas@pembrokeshire.gov.uk

 

 

 


ID: 4491, revised 16/09/2021