COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Manylion Eiddo

UNED 4, IARD YR HEN ORSAF, CRYMYCH SA41 3RL

*** LET STC ***

Disgrifiad 

Mae Uned 4 yn cynnwys adeilad un llawr â wal flociau o dan do llechi ar ongl a ffenestri to o wydr, gyda drws esgyn ar ffurf caead ar roleri.  Y tu fewn i'r adeilad, ceir ardal gweithdy cynllun agored, swyddfa wedi’i rhannu a thoiled i bobl anabl.

Lleoliad

Mae Iard yr Hen Orsaf wedi'i lleoli'n gyfleus yn agos at ganol Crymych. Ceir digonedd o le i barcio hefyd yn agos i'r adeilad.

Arwynebedd

Arwynebedd mewnol gros yr adeilad: 101 o fetrau sgwâr (1,095 o droedfeddi sgwâr)

Cyfnod y brydles

Byddai'r brydles a roddir ar sail atgyweirio ac yswirio llawn, sy'n golygu y byddai’r tenant yn gyfrifol am yr holl atgyweiriadau a gwaith cynnal a chadw yn yr adeilad.Hyd y brydles i'w gytuno.

Gwasanaethau

Mae dŵr o’r prif gyflenwad, trydan a charthffosiaeth wedi’u cysylltu.

Rhent

£4,500 y flwyddyn (£375 y mis calendr) heb gynnwys ardrethi, a TAW

Ardrethi busnes

Gall fod yn gymwys i dderbyn Rhyddhad Ardrethi Busnesau Bach – argymhellir bod hyn yn cael ei gadarnhau gan adran refeniw'r cyngor. Y gwerth ardrethol fel y'i cyfrifwyd ar 1 Ebrill 2017 yw £3,350.  Dylai partïon sydd â diddordeb wneud eu hymholiadau eu hunain ynghylch ardrethi busnes.

Costau cyfreithiol

Bydd gofyn i'r tenant newydd wneud cyfraniad o £420 a TAW tuag at gostau cyfreithiol y cyngor.

Ymweliad

Trwy apwyntiad ymlaen llaw yn unig drwy'r Adran Eiddo yng Nghyngor Sir Penfro.  Bydd protocolau COVID-19 llym yn gymwys bob amser yn ystod ymweliadau.   

Uned 4, Iard yr Hen Orsaf, Crymych

Gwybodaeth bellach:  Malcolm Roberts, Syrfëwr Siartredig, Eiddo.  01437 776519  malcolm.roberts@pembrokeshire.gov.uk

Nid ystyrir cynigion i brynu'r adeilad ar yr adeg hon 

 

Paratowyd y manylion hyn i ddarparu disgrifiad teg o'r eiddo, ond maent wedi'u nodi er arweiniad yn unig. 

Ni ellir gwarantu eu cywirdeb a rhaid i unrhyw ddarpar denant wneud ei ymholiadau ei hun a/neu gynnal ei archwiliad ei hun o'r eiddo er mwyn bodloni'i hun ynghylch eu cywirdeb. 

Mae'n ofynnol i bob cynnig a dderbynnir mewn perthynas â'r eiddo hwn gael ei ystyried gan Gyngor Sir Penfro hyd nes cyfnewid contractau.   

Nid oes rheidrwydd ar y cyngor i dderbyn y cynnig uchaf nac unrhyw gynnig arall a wneir ar gyfer yr eiddo. 

This item is also available in English / Mae’r eitem hon ar gael yn Saesneg hefyd

 


ID: 8162, revised 26/10/2021