COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Menter Treftadaeth Treflun Hwlffordd

Menter Treftadaeth Treflun (MTT) Hwlffordd

Ar hyn o bryd mae Cam Dau o Fenter Treftadaeth Treflun (THI) Hwlffordd ar y gweill, yn adfer ardal a oedd unwaith yn lle marchnad bywiog o fewn craidd canoloesol y dref.

Bwriad y THI yw adfywio'r ardal drwy adfer a gwarchod ei nodweddion fel y gallant ddod yn fwy deniadol a masnachol ddichonadwy.  Mae THI Hwlffordd yn brosiect partneriaeth sydd wedi'i gyllido'n rhannol gan Gyngor Sir Penfro, Cronfa Treftadaeth y Loteri a Cadw.

Dan y cynllun mae dros £2.65 miliwn ar gael i adfer nodweddion hanesyddol ar eiddo o fewn Ardal Gadwraeth y dref, gyda'r ffocws ar Sgwâr y Castell, y Stryd Fawr a Stryd y Farchnad.

Yng Ngham 1 THI Hwlffordd cwblhawyd atgyweiriadau neu ailwampio 23 eiddo, a gobeithir cwblhau nifer tebyg yng Ngham 2.

Bydd Menter Treftadaeth Treflun Hwlffordd yn cynhyrchu cylchlythyr achlysurol i'ch hysbysu o gynnydd y cynllun a bydd ar gael ar-lein. Bydd copïau caled ar gael yn y llyfrgell.    

Eiddo eraill o fewn ffiniau'r prosiect a allai gael budd o'r cynllun yw:

Os ydych yn berchen ar eiddo o fewn ffiniau'r prosiect (gweler map) ac eisiau mwy o wybodaeth am y prosiect THI yna cwblhewch a dychwelwch y Ffurflen Datgan Diddordeb os gwelwch yn dda.

Map Ardal Gadwraeth

Map Ffiniau’r Prosiect

MTT Cyfnod 2 Llythyr Mynegi Diddordeb

Ffurflen Mynegi Diddordeb

Am fwy o fanylion ar Fenter Treftadaeth Treflun Hwlffordd cysylltwch â:

Swyddog Menter Treftadaeth Treflun
Cyngor Sir Penfro
Neuadd y Sir
Freeman's Way
Hwlffordd
SA61 1TP

Ffôn: 01437 776180  neu 01437 775054

ID: 1926, revised 21/06/2018