COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Mynediad i Ysgolion

Gwasanaeth Derbyn Disgyblion i Ysgol

Ym mis Ionawr 2018 roedd 61 ysgol yn Sir Benfro yn gwasanaethu 9204 disgybl oedran cynradd llawn-amser a 989 rhan-amser, a 5992 disgybl oedran uwchradd. Cyngor Sir Penfro yw’r awdurdod derbyn ar gyfer Ysgolion cymunedol ac ysgolion gwirfoddol a reolir yn Sir Benfro ac mae'r Uned Derbyn a Chynllunio Lleoedd yn ymdrin â’r holl geisiadau am le i ysgolion a’r trosglwyddiadau, ac eithrio i ysgolion gwirfoddol a gynorthwyir. Yr Awdurdod Derbyn ar gyfer ysgolion gwirfoddol a gynorthwyir yw corf llywodraethu'r ysgol dan sylw.

 Gallwch ddisgwyl:

  • derbyn cyngor dibynadwy a diduedd ynglŷn ag ysgolion a mynegi dewis
  • y bydd eich cais am le mewn ysgol yn cael ei drin yn deg ac yn effeithlon
  • y cynigir lle ichi mewn da bryd (yn amodol ar dderbyn eich cais mewn pryd)
  • lle yn yr ysgol o’ch dewis oni bai bod mwy o geisiadau na’r nifer derbyn yn caniatau mynediad. Os bydd hyn yn digwydd, bydd yr holl geisiadau yn cael eu hasesu yn erbyn y meini prawf gordanysgrifio
  • derbyn gwybodaeth am agweddau allweddol ar bolisïau'r Cyngor Sir ynglŷn â derbyniadau a chludiant Ysgol
  • cael gwybod sut i dderbyn prosbectws ysgol a sut i drefnu ymweliad ag ysgol a gwybodaeth berthnasol arall am ysgolion yn Sir Benfro
  • gwybodaeth ynglŷn â'r hawl i apelio os na roddir lle i chi yn yr Ysgol o’ch dewis
  • gweithdrefn gwyno agored, teg ac effeithiol os nad ydych yn fodlon ar y gwasanaethau a dderbyniwch

 

Am ragor o wybodaeth cysylltwch ag:

Adran Derbyniadau
Neuadd y Sir
Hwlffordd
Sir Benfro
SA61 1TP

Ffôn: 01437 764551
E-bost: derbyniadau@sir-benfro.gov.uk

I gael rhagor o wybodaeth, gallwch ddarllen ein Hysbysiad Preifatrwydd yma

Mae'r hysbysiad hwn yn egluro pam ein bod yn casglu ac yn cadw eich gwybodaeth bersonol, sut y caiff eich gwybodaeth ei defnyddio a beth y byddwn yn ei wneud gyda'r wybodaeth a gasglwn

ID: 516, adolygwyd 23/11/2020