COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Niwsans Statudol

Niwsans Statudol

Beth yw Niwsans Statudol?

Mae Deddf Gwarchod yr Amgylchedd 1990 yn datgan bod rhai materion yn ‘niwsans statudol’, gan gynnwys:

·   Sŵn yn dod o eiddo fel ag i fod yn niweidiol i iechyd neu’n boendod.

·   Mwg, tarthau neu nwyon yn dod o eiddo fel ag i fod yn niweidiol i iechyd neu’n boendod.

·   Eiddo yn y fath gyflwr ag i fod yn niweidiol i iechyd neu’n boendod.

·   Croniadau o wastraff neu garthion sy’n niweidiol i iechyd neu’n boendod.

·   Unrhyw anifail sy’n cael ei gadw yn fath le neu ddull ag i fod yn niweidiol i iechyd neu’n boendod.

·   Sŵn sy’n niweidiol i iechyd neu’n boendod ac yn dod o neu’n cael ei achosi gan gerbyd, peirianwaith neu offer mewn stryd.

·   Llwch, ager, aroglau neu ddrewdod arall yn deillio o eiddo diwydiant, masnach neu fusnes ac yn niweidiol i iechyd neu’n boendod.

·   Trychfilod yn dod o eiddo diwydiant, masnach neu fusnes ac yn niweidiol i iechyd neu’n boendod.

·   Goleuni gwneud yn dod o eiddo fel ag i fod yn niweidiol i iechyd neu’n boendod.

‘Niwsans’ yw ymyriad afresymol ac anghyfreithlon â defnydd a mwynhad pobl o’u heiddo. Fe all pobl ddioddef niwsans yn eu cartrefi neu yn eu gerddi. Yng nghyd-destun niwsans statudol, mae ‘niweidiol i iechyd’ yn fygythiad i iechyd o glefyd, fermin ac ati, ac nid anaf corfforol.

I rywbeth gymhwyso fel niwsans rhaid iddo fod yn annioddefol, nid yn unig yn annifyr neu ddiflas. Anaml y bydd digwyddiadau unigol yn ddigonol. Hefyd, nid oes modd ystyried sensitifedd penodol y rhai sy’n cwyno wrth benderfynu a yw mater yn niwsans.

ID: 2390, adolygwyd 18/09/2017