COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Plant ac Ysgolion - Pontio ir normal newydd

Diweddariad ysgolion

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd ysgolion yn parhau i ddysgu ar-lein tan hanner tymor mis Chwefror os nad yw cyfraddau COVID yn lleihau’n arwyddocaol erbyn Ionawr 29, sef dyddiad adolygiad 21 niwrnod nesaf Llywodraeth Cymru.

Mae Llywodraeth Cymru wedi gwneud y penderfyniad hwn o ganlyniad i gyngor meddygol a gwyddonol, a'r nifer cynyddol o achosion newydd sy'n rhoi pwysau sylweddol ar y gwasanaeth iechyd.

Er bod ysgolion yn amgylchedd diogel ar gyfer addysg, mae gweithgarwch cysylltiedig ag ysgolion yn cael effaith ar "y gyfradd R".

Bydd eich ysgol yn eich darparu â gwybodaeth a chymorth pellach ar ddysgu gartref yn ystod y cyfnod hwn.

Mae cadw ein hysgolion ar agor yn un o'r prif flaenoriaethau, ond mae'r sefyllfa'n ddifrifol iawn ac mae'n bwysig ein bod yn dilyn y cyngor i aros gartref a diogelu ein gwasanaeth iechyd.

Bydd ysgolion yn sicrhau bod darpariaeth ar y safle i blant gweithwyr critigol (gweler canllawiau Llywodraeth Cymru) yn ogystal â phlant agored i niwed lle bo hynny'n gwbl angenrheidiol. Fodd bynnag, mae'n bwysig bod plant yn aros gartref lle bynnag y bo modd, gan mai dyma'r lle mwyaf diogel i bawb.

Mae'r cyfyngiadau llymaf ar waith yng Nghymru ar hyn o bryd a rhaid i ni geisio cyfyngu'r rhyngweithio rhwng unigolion gymaint â phosibl i gyfyngu ar drosglwyddiad yr amrywiolyn COVID-19.

Felly, mae'n hanfodol bod pob plentyn y mae modd gofalu amdano'n ddiogel gartref yn aros gartref. Mae'n bwysig cofio bod teulu neu ffrindiau bellach yn gallu helpu â gofal plant, ac nid felly oedd hi yn ôl ym mis Mawrth.

Rhaid i ni ddiogelu ein dysgwyr, ein staff a'u teuluoedd drwy leihau nifer y plant sy'n mynychu'r ysgol yn y cyfnod hwn, felly rydym yn annog rhieni i ystyried yn ofalus iawn a yw'n gwbl hanfodol bod eich plentyn yn cael lle.

Nid yw cael eu cynnwys ar y rhestr yn golygu y bydd gweithwyr yn y categorïau hyn yn anfon eu plant i'r ysgol neu'n gallu gwneud hynny. Efallai y bydd llawer o rieni sy'n gweithio yn y sectorau hyn yn gallu sicrhau bod eu plentyn yn cael ei gadw gartref yn ddiogel.

Ni ddylai rhieni wneud cais am lefydd os nad ydynt ar yr amserlen i weithio ac os nad ydynt wedi edrych ar bob opsiwn posibl arall ar gyfer gofal plant; er enghraifft, mae’n bosibl y bydd rhai rhieni’n gallu newid eu trefniadau gweithio arferol i ateb anghenion gofal plant, neu byddan nhw neu eu partneriaid yn gallu gweithio gartref.

Mae'r ddarpariaeth hon ar gael yn ystod oriau ysgol arferol i ddisgyblion cynradd a disgyblion 12 oed neu iau mewn ysgolion uwchradd, yn ogystal â disgyblion sy'n mynychu darpariaeth arbenigol neu unedau cyfeirio disgyblion.

Bydd plant yn gallu cael mynediad i'w dysgu o bell yn yr ysgol, felly mae'n bwysig eu bod yn dod ag unrhyw becynnau gwaith a ddarperir gan eu hathro, yn ogystal â'u iPad ac ati os ydynt wedi cael un gan yr ysgol.

Bydd angen i ddisgyblion hefyd ddod â phecyn cinio gyda nhw. Os oes hawl gan eich plentyn i gael prydau ysgol am ddim, byddwch yn derbyn taliadau yn ystod y cyfnod hwn - rhagor o wybodaeth.

Mae'n bosibl y bydd angen i bennaeth ofyn am ragor o dystiolaeth (e.e. bathodyn adnabod) i gadarnhau swydd rhieni er mwyn gweld a ydynt yn gymwys.

Edrychwch ar wefannau ysgolion ar gyfer y manylion diweddaraf a'r wefan cau ysgolion i gael y wybodaeth ddiweddaraf am gau ysgolion.

 

ID: 6506, adolygwyd 13/01/2021