COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Plant ac Ysgolion - Pontio ir normal newydd

Prydau Ysgol am Ddim ac Arlwyo Heb Arian

Prydau Ysgol am Ddim

Bydd rhieni/gwarcheidwaid disgyblion sy'n derbyn Prydau Ysgol am Ddim yn derbyn taliad Prydau Ysgol am Ddim bob pythefnos y mae’r disgyblion yn dysgu o bell, nes iddynt ddychwelyd i'r ysgol. Bydd taliadau ar gyfer y cyfnod rhwng 4 Ionawr a dydd Gwener 15 Ionawr mewn cyfrifon banc rhieni ar ddydd Llun 11 Ionawr.

Bydd y taliad nesaf ar gyfer y cyfnod rhwng 18 Ionawr a 29 Ionawr mewn cyfrifon banc rhieni ar ddydd Llun 18 Ionawr a phob pythefnos wedi hynny.

Gwerth y taliadau bob pythefnos fydd £39.00 y plentyn sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim.

Anfonwch e-bost at cashless.catering@pembrokeshire.gov.uk os oes gennych unrhyw ymholiadau neu ffoniwch 01437 775912, 01437 775922 neu 01437 775250.

 

Disgyblion amser llawn newydd

Dylai rhieni disgyblion a ddylai fod wedi dechrau yn yr ysgol yn llawn amser o 4 Ionawr ac sydd â brodyr a chwiorydd hŷn sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim gysylltu â'r tîm cymhwysedd prydau ysgol am ddim, trwy anfon e-bost at freeschmeals@pembrokeshire.gov.uk, i gofrestru eu plentyn fel plentyn sy'n gymwys i gael brydau ysgol am ddim.

Hysbysiad Preifatrwydd – Prydau Ysgol am Ddim  

Cais am brydau ysgol am ddim

 

Arlwyo Heb Arian mewn Ysgolion Uwchradd

Mae ein Gwasanaeth Arlwyo wedi ystyried y ffordd fwyaf diogel a phriodol o roi prydau o fwyd i ddisgyblion gan ddefnyddio Arlwyo Heb Arian. Bydd y mesurau canlynol yn berthnasol yn yr ysgolion uwchradd hynny fydd yn cynnig prydau ysgol pan fydd yr ysgolion yn ailagor:

  • Ni fydd yr opsiwn talu biometrig (ôl bys) ar gael hyd nes y clywir yn wahanol.
  • Bydd disgyblion sy'n defnyddio'r opsiwn biometrig ar hyn o bryd ac felly nad oes ganddynt gardiau heb arian yn derbyn cerdyn newydd yn yr ysgol.
  • Gall unrhyw ddisgyblion sydd wedi colli/difrodi eu cardiau heb arian ofyn am un newydd o ffreutur yr ysgol.
  • Bydd hefyd angen i unrhyw aelod o staff sy'n dymuno prynu bwyd ofyn am gerdyn heb arian.
  • Ni dderbynnir arian parod mewn ysgolion.
  • Defnyddir peiriannau llwytho arian mewn ysgolion ond i wirio balansau trwy sganio'r cardiau heb arian.
  • Gellir ychwanegu at gyfrifon prydau ar-lein trwy Fy Nghyfrif neu drwy ffonio Canolfan Gyswllt y Cyngor ar 01437 764551

Er mwyn gofyn am rif cyfrif prydau, neu am wybodaeth bellach, e-bostiwch cashless.catering@pembrokeshire.gov.uk

 

ID: 6592, adolygwyd 19/04/2021