Plant ac Ysgolion - Pontio ir normal newydd

Covid-19 - Cwestiynau Cyffredin Ysgolion

Datblygwyd y cwestiynau cyffredin canlynol i ateb mwyafrif eich ymholiadau ar hyn o bryd.

Os bydd gennych ymholiad ynghylch ysgol eich plentyn, cysylltwch â’r ysgol yn uniongyrchol.  

Beth yw’r cynlluniau o ran gweithredu mewn ysgolion ym mis Medi?

Beth ddylwn I ei wneud os yw fy mhlentyn yn cael canlyniad prawf positif yn ystod gwyliau’r haf?

Beth yw profi llif unffordd a phwy sy’n gymwys i’e gael?

Am faint o amser y mae angen inni hunanynysu?

Beth yw’r cynlluniau o ran gweithredu mewn ysgolion ym mis Medi?

Mae Llywodraeth Cymru yn parhau i fonitro cyfraddau achosion COVID ledled Cymru, a sut maent yn berthnasol i dderbyniadau i'r ysbyty. Mae llwyddiant y rhaglen frechu yn rhoi rheswm i fod yn optimistaidd am y dyfodol, ac wrth i gyfyngiadau gael eu llacio ledled y gymdeithas ehangach, dylai lleoliadau addysgol ddilyn patrwm tebyg.

Mae tri phrif newid yn cael eu cynnig i ddod â rhywfaint o normalrwydd yn ôl i addysg cyn tymor newydd yr hydref. Dyma nhw:

  • Ni fydd gorchuddion wyneb yn cael eu hargymell fel mater o drefn mwyach mewn ystafelloedd dosbarth mewn ysgolion uwchradd; ond byddant yn cael eu hannog mewn ardaloedd cymunedol a byddant yn parhau i fod yn ofynnol ar gludiant i'r ysgol.
  • Ni fydd angen grwpiau cyswllt mwyach a defnyddir y broses Profi, Olrhain a Diogelu i nodi cysylltiadau agos dysgwyr sydd wedi profi'n bositif.
  • Bydd amseroedd sesiynau arferol yr ysgol yn ailddechrau.

Mae cyngor newydd wedi'i gyhoeddi ar y newidiadau allweddol i ysgolion o fis Medi ynghyd â Chanllawiau Gweithredol wedi'u diweddaru sy'n rhoi rhagor o fanylion.

Bydd Llywodraeth Cymru hefyd yn cyhoeddi Fframwaith Penderfyniadau Rheoli Heintiau COVID-19 Lleol ar ddechrau tymor yr hydref fel bod gan ysgolion amser i sefydlu systemau newydd yn ystod yr wythnosau sy'n dilyn. Bydd y fframwaith yn galluogi ysgolion i deilwra rhai o'r ymyriadau i adlewyrchu lefel y risg a nodwyd yn lleol, gyda chefnogaeth swyddogion iechyd cyhoeddus ac awdurdodau lleol i sicrhau bod mesurau'n briodol i'w hamgylchiadau.

Rydym eisoes wedi cwrdd â Phenaethiaid i drafod y newidiadau hyn a byddwn ni'n gweithio'n agos gydag arweinwyr ein hysgolion i wneud y newidiadau ac i barhau i sicrhau diogelwch ein dysgwyr a'n staff.

Mae'n hanfodol ein bod ni i gyd yn parhau i ddilyn y canllawiau mewn perthynas â hunanynysu ac yn golchi ein dwylo'n aml er mwyn lleihau'r potensial o drosglwyddo'r feirws yn ein hysgolion.

Beth ddylwn I ei wneud os yw fy mhlentyn yn cael canlyniad prawf positif yn ystod gwyliau’r haf?

Mae'n bwysig eich bod yn rhoi gwybod i ni os yw eich plentyn yn cael prawf cadarnhaol dros y gwyliau, rhowch wybod i ni drwy e-bostio communicabledisease@pembrokeshire.gov.uk gan ddarparu enw, grŵp blwyddyn ac ysgol eich plentyn.

Beth yw profi llif unffordd a phwy sy’n gymwys i’e gael?

Mae holl staff ysgolion a disgyblion ysgolion uwchradd yn cael cynnig profion llif unffordd y gallent eu gwneud gartref ddwywaith yr wythnos.

Y nod yw nodi'r rhai sy'n cario'r feirws heb sylweddoli hynny fel y gallant hunanynysu. Mae symptomau ysgafn, neu hyd yn oed dim symptomau, gan lawer o bobl sydd â COVID-19, ond gallant ledaenu'r feirws o hyd. Drwy hunan-brofi'n rheolaidd, gallwn helpu i arafu lledaeniad y feirws a helpu i amddiffyn y rhai mwyaf agored i niwed yn ein teuluoedd a'n cymunedau. 

Mae hunan-brofi ar gyfer COVID-19 yn syml, yn gyflym a gellir gwneud y prawf gartref heb fod angen mynd i ganolfan brofi neu bostio samplau i labordy i'w dadansoddi.

Mae dyfeisiau llif unffordd yn hawdd i'w defnyddio ac yn rhoi canlyniadau o fewn 30 munud.

Mae profion yn wirfoddol, ond anogir unigolion yn gryf i fanteisio ar y cynnig i leihau ymhellach y risg o drosglwyddo ymhlith y rhai nad ydynt yn dangos unrhyw symptomau.

Mae'n bwysig cofio mai diben y profion yw ategu'r mesurau diogelwch sydd eisoes wedi'u rhoi ar waith mewn ysgolion i ganiatáu dysgu wyneb yn wyneb, megis cadw pellter cymdeithasol a gwisgo gorchuddion wyneb. Hefyd, os bydd canlyniad y prawf LFD yn negyddol, nid yw hynny'n golygu y gallwch ymlacio neu anwybyddu rheolau cadw pellter cymdeithasol neu fesurau eraill i helpu i atal trosglwyddiad y feirws - offeryn ychwanegol yw prawf llif unffordd sy'n cyfrannu at leihau'r risg.

Gellir casglu'r pecynnau profi o'ch ysgol, a fydd hefyd yn rhoi rhagor o wybodaeth i chi ynghylch pryd a sut i wneud y profion a sut i gofnodi'r canlyniadau, a beth ddylech ei wneud os byddwch yn cael prawf positif.

Ceir rhagor o wybodaeth am brofion llif unffordd mewn ysgolion gan gynnwys rhai Cwestiynau Cyffredin defnyddiol ar Llywodraeth Cymru.

 

Am faint o amser y mae angen inni hunanynysu?

Mae'n hanfodol bod unrhyw un sydd â symptomau COVID-19, neu unigolion sy'n rhannu aelwyd ag unrhyw un sydd â symptomau, yn hunanynysu, hyd yn oed os yw'r symptomau'n wan. I ddiogelu eraill, mae'n rhaid ichi beidio â mynychu'r ysgol, y feithrinfa, lleoliadau gofal plant eraill, y gwaith, na mynd i leoedd megis meddygfa, fferyllfa neu ysbyty.

Mae'n rhaid i unrhyw un sydd â symptomau hunanynysu am 10 niwrnod o'r adeg y mae'r symptomau'n dechrau. Gall yr unigolyn ddychwelyd i'r ysgol neu i'r gwaith ar ôl 10 niwrnod os yw'n ddigon iach i wneud hynny.

Mae'n rhaid i unrhyw un ar yr aelwyd nad oes ganddo symptomau hunanynysu am 10 diwrnod o'r adeg y dechreuodd yr unigolyn cyntaf gael symptomau.

Os yw rhiant yn barnu bod gan ei blentyn symptomau OND ei fod yn dewis peidio â rhoi'r plentyn drwy'r profiad o gael prawf, mae'n rhaid i holl aelodau'r aelwyd hunanynysu am 10 diwrnod ar ôl i'r symptomau ddechrau.

Os yw canlyniad y prawf yn bositif, bydd y Tîm Profi, Olrhain, Diogelu yn cysylltu â chi i roi cyngor pellach.

Os yw canlyniad y prawf yn negyddol, gall y cyfnod hunanynysu ddod i ben i bawb, gall plant ddychwelyd i'r ysgol a gall rhieni ddychwelyd i'r gwaith os ydynt yn ddigon iach i wneud hynny, a chyn belled nad oes neb arall ar yr aelwyd wedi datblygu symptomau.

Mae rhieni a gofalwyr ar incwm isel y mae eu plant yn gorfod hunanynysu yn gymwys bellach i gael taliad cymorth o £500. 

ID: 6553, adolygwyd 23/09/2021