COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Plant ac Ysgolion - Pontio ir normal newydd

Covid-19 - Cwestiynau Cyffredin Ysgolion

Datblygwyd y cwestiynau cyffredin canlynol i ateb mwyafrif eich ymholiadau ar hyn o bryd.

Os bydd gennych ymholiad ynghylch ysgol eich plentyn, cysylltwch â’r ysgol yn uniongyrchol. 

 

Beth sydd wedi'i wneud i wneud ysgolion yn ddiogel?

Oes gennych chi blentyn 3-4 oed?

A oes rhaid i staff/disgyblion wisgo gorchudd wyneb? 

Beth sy'n digwydd os oes gan aelod o'n cartref symptomau Covid19?

Beth sy'n digwydd os bydd disgybl neu athro yn dechrau dangos symptomau Covid19 tra yn yr ysgol?

Beth yw profi llif unffordd a phwy sy’n gymwys i’w gael?

 

Beth sydd wedi'i wneud i wneud ysgolion yn ddiogel?

Mae cyfraddau'r coronafeirws yn gostwng ledled Cymru i alluogi disgyblion i ddychwelyd i'r ysgolion.

Gallwn eich sicrhau mai diogelwch disgyblion a staff yw ein prif flaenoriaeth, ac mae gennym fesurau iechyd a diogelwch cadarn ar waith, sy'n gyson â'r mesurau a nodwyd yn y cyngor gwyddonol diweddaraf a chanllawiau presennol Llywodraeth Cymru.

Mae’r rhain yn cynnwys:

 • Amserau dechrau a gorffen gwahanol er mwyn lleihau'r ymgasglu sy'n digwydd o amgylch gatiau'r ysgol yn ystod amserau gollwng a chasglu
 • Golchi dwylo/diheintio yn gyson ac yn effeithiol
 • Gwisgo gorchuddion wyneb (lle bo'n briodol)
 • Rheoli symudiadau o amgylch yr ysgol i leihau cysylltiadau
 • Awyru mewn ystafelloedd dosbarth drwy agor ffenestri/systemau aerdymheru
 • Cadw pellter cymdeithasol o 2 fetr rhwng oedolion bob amser
 • Cadw disgyblion mewn grwpiau cyswllt cyson/swigod ystafell ddosbarth
 • Lefelau uchel o lanhau effeithiol
 • Staff a disgyblion i aros gartref os oes ganddynt symptomau, os ydynt wedi cael prawf positif neu os yw'n ofynnol iddynt hunanynysu
 • Rheoli disgyblion / staff symptomatig yn effeithiol yn yr ysgol

Mae ymchwil yn dangos bod cyfraddau trosglwyddo rhwng plant a phlant eraill, a phlant ac oedolion mewn ysgolion yn isel iawn; ac mae'r trosglwyddo yn fwy tebygol ar aelwydydd neu drwy weithgareddau yn y gymuned, er enghraifft, aros dros nos, partïon plant, rhieni'n cyfarfod mewn cartrefi eraill ac ati.

Ni ddylai plant gymysgu y tu allan i amgylchedd yr ystafell ddosbarth ac mae grwpiaucyswllt/swigod ystafell ddosbarth yn berthnasol i leoliad yr ysgol yn unig.

Mae'n hynod bwysig ein bod ni i gyd yn dal ati i ddilyn y canllawiau ynghylch golchi dwylo, cadw pellter cymdeithasol a gorchuddion wyneb. Ni allwn ailadrodd pa mor bwysig yw hyn i leihau’r trosglwyddo o fewn ein cymunedau.

Cofiwch:

 • Dim ond un rhiant i ollwng/casglu plentyn
 • Gwisgo gorchuddion wyneb (oni bai eich bod wedi'ch eithrio)
 • Cadw o leiaf 2m o bellter rhyngoch chi ag oedolion eraill gan gynnwys staff yr ysgol
 • Peidio ag ymgasglu yn yr ysgol - gadewch cyn gynted ag y byddwch wedi gollwng/casglu eich plant
 • Peidio â mynychu'r ysgol os ydych yn hunanynysu neu os oes gennych unrhyw symptomau
 • Peidio â mynd i dir yr ysgol heb ganiatâd (oni bai mewn argyfwng)

Cofiwch, os oes gennych chi neu'ch plentyn neu unrhyw un arall sy'n byw yn eich cartref unrhyw un o symptomau Covid-19, rhaid i chi hunanynysu a chael eich profi ar unwaith. Mae hefyd yn bwysig eich bod yn rhoi gwybod i'ch ysgol os yw eich plentyn yn profi'n bositif.

 

Oes gennych chi blentyn 3-4 oed? Os felly, efallai y byddwch yn gymwys i’r Cynnig Gofal Plant Cymru. Mae’r Cynnig Gofal Plant i Gymru yn darparu 30 awr yr wythnos o addysg gynnar a gofal plant a ariennir gan y llywodraeth ar gyfer rhieni plant 3 a 4 oed sy’n gweithio ac sy’n gymwys, am hyd at 48 wythnos y flwyddyn.  I gael rhagor o wybodaeth, ewch i: https://www.sir-benfro.gov.uk/cynniggofal-plant-cymru 

Nodyn bwysig: Nid yw’r Cynllun Cymorth Gofal Plant Coronafeirws (CCAS) ar waith ar hyn o bryd.

 

A oes rhaid i staff/disgyblion wisgo gorchudd wyneb? 

Mae canllawiau gweithredol newydd gan Lywodraeth Cymru bellach yn nodi, os na ellir cadw pellter cymdeithasol o 2 fetr, y dylid gwisgo gorchuddion wyneb, gan gynnwys yn yr ystafell ddosbarth, a hynny gan staff ysgolion cynradd ac uwchradd yn ogystal â disgyblion ysgolion uwchradd.

Yr eithriad yw yn ystod amser bwyd a phan fyddant y tu allan, oni bai bod asesiad risg yr ysgol yn dangos bod angen mesurau ychwanegol, e.e. ar iard ysgol lle mae nifer fawr o ddysgwyr mewn lle cymharol fach heb fedru gwahanu grwpiau cyswllt (megis wrth aros i fynd i mewn i'r ysgol).

Mae’n rhaid i ddisgyblion 11 oed a hŷn wisgo gorchudd wyneb ar gludiant ysgol.

Dylai ymwelwyr â’r ysgol/lleoliad wisgo gorchudd wyneb hefyd, gan gynnwys rhieni sy’n gollwng neu’n casglu dysgwyr.

Nid yw'r defnydd hwn o orchuddion wyneb yn berthnasol i'r disgyblion hynny sydd wedi'u heithrio am resymau meddygol.

Rydym yn annog defnyddio gorchuddion wyneb y gellir eu hailddefnyddio lle y bo'n bosibl, yn hytrach na gorchuddion wyneb untro, gan fod hyn nid yn unig yn well i'r amgylchedd, ond mae’n costio llai hefyd.

Mae'n bwysig cofio na ddylid defnyddio gorchuddion wyneb yn lle cadw pellter cymdeithasol a golchi dwylo.

Bydd y defnydd o orchuddion wyneb mewn ysgolion yn cael ei adolygu'n barhaus.

Gweler canllawiau Llywodraeth Cymru ar sut i wneud gorchudd wyneb 3 haen.

 

Beth sy'n digwydd os oes gan aelod o'n cartref symptomau Covid19?

Os oes plentyn/rhiant/aelod o'r aelwyd yn datblygu symptomau COVID-19, dylai'r aelwyd gyfan hunanynysu ar unwaith, a dylech drefnu prawf ar gyfer yr unigolyn sydd â'r symptomau.

Cofiwch os oes gan eich plentyn, neu unrhyw aelod o'ch aelwyd, symptomau Covid-19, gofynnwch am brawf drwy ffonio 119 neu ddefnyddio'r porth ar-lein.

Symptomau COVID-19 yw:

·       peswch parhaus newydd: mae hyn yn golygu eich bod yn teimlo'n dwym pan fydd rhywun yn cyffwrdd â chi ar eich brest neu'ch cefn (nid oes angen i chi fesur eich tymheredd)

·       gwres uchel: peswch parhaus newydd: mae hyn yn golygu pesychu llawer am fwy nag awr, neu 3 pwl o beswch neu fwy mewn 24 awr (os oes gennych beswch fel arfer, gallai fod yn waeth nag arfer)

·       colli eich gallu i arogli neu flasu neu unrhyw newid i'r synhwyrau hynny: mae hyn yn golygu eich bod wedi sylwi na allwch arogli na blasu unrhyw beth, neu fod pethau'n arogli neu'n blasu'n wahanol i'r arfer

Os nad oes gan blentyn symptomau COVID-19, ond bod ganddo symptomau tebyg i symptomau annwyd, megis trwyn yn rhedeg, nid oes angen iddo gael prawf ac nid oes angen iddo hunanynysu. Gall eich plentyn fynd i'r ysgol os yw'n ddigon iach i wneud hynny.

Os caiff eich plentyn ganlyniad positif y tu allan i oriau ysgol, cysylltwch ag education.coronavirus@pembrokeshire.gov.uk gan roi enw, grŵp blwyddyn ac ysgol eich plentyn.

 

Beth sy'n digwydd os bydd disgybl neu athro yn dechrau dangos symptomau Covid19 tra yn yr ysgol?

Mae prosesau clir ar waith os bydd unrhyw ddisgybl neu aelod o staff yn arddangos symptomau tra byddant yn yr ysgol i sicrhau diogelwch pawb.

 

Beth yw profi llif unffordd a phwy sy’n gymwys i’w gael?

Mae holl staff ysgolion a disgyblion hŷn ysgolion uwchradd ym mlynyddoedd 10 i 13 yn cael cynnig profion llif unffordd y gallent eu gwneud gartref ddwywaith yr wythnos.

Y nod yw nodi'r rhai sy'n cario'r feirws heb sylweddoli hynny fel y gallant hunanynysu. Mae symptomau ysgafn, neu hyd yn oed dim symptomau, gan lawer o bobl sydd â COVID-19, ond gallant ledaenu'r feirws o hyd. Drwy hunan-brofi'n rheolaidd, gallwn helpu i arafu lledaeniad y feirws a helpu i amddiffyn y rhai mwyaf agored i niwed yn ein teuluoedd a'n cymunedau. 

Mae hunan-brofi ar gyfer COVID-19 yn syml, yn gyflym a gellir gwneud y prawf gartref heb fod angen mynd i ganolfan brofi neu bostio samplau i labordy i'w dadansoddi.

Mae dyfeisiau llif unffordd yn hawdd i'w defnyddio ac yn rhoi canlyniadau o fewn 30 munud.

Mae profion yn wirfoddol, ond anogir unigolion yn gryf i fanteisio ar y cynnig i leihau ymhellach y risg o drosglwyddo ymhlith y rhai nad ydynt yn dangos unrhyw symptomau.

Mae'n bwysig cofio mai diben y profion yw ategu'r mesurau diogelwch sydd eisoes wedi'u rhoi ar waith mewn ysgolion i ganiatáu dysgu wyneb yn wyneb, megis cadw pellter cymdeithasol a gwisgo gorchuddion wyneb. Hefyd, os bydd canlyniad y prawf LFD yn negyddol, nid yw hynny'n golygu y gallwch ymlacio neu anwybyddu rheolau cadw pellter cymdeithasol neu fesurau eraill i helpu i atal trosglwyddiad y feirws - offeryn ychwanegol yw prawf llif unffordd sy'n cyfrannu at leihau'r risg.

Gellir casglu'r pecynnau profi o'ch ysgol, a fydd hefyd yn rhoi rhagor o wybodaeth i chi ynghylch pryd a sut i wneud y profion a sut i gofnodi'r canlyniadau, a beth ddylech ei wneud os byddwch yn cael prawf positif.

Ceir rhagor o wybodaeth am brofion llif unffordd mewn ysgolion gan gynnwys rhai Cwestiynau Cyffredin defnyddiol ar wefan Llywodraeth Cymru

 

Os bydd gennych unrhyw gwestiwn heb ei ateb yma, e-bostiwch education.coronavirus@pembrokeshire.gov.uk a byddwch yn cael ymateb amserol gennym.

 

Dolenni cysylltiedig

Canllawiau gweithredol ar gyfer ysgolion a lleoliadau

Cynlluniau ar gyfer dychwelyd i’r ysgol fis Medi: coronafeirws

Llywodraeth Cymru: Gofal plant a chwarae: lefel rhybudd 4 – cwestiynau cyffredin 

Iechyd Cyhoeddus Cymru: Ysgolion a Covid 19: Gwybodaeth i Rieni

 

 

 

 

ID: 6553, adolygwyd 19/04/2021