COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Plant ac Ysgolion - Pontio ir normal newydd

Cwestiynau Cyffredin Ynghylch Dychwelyd i’r Ysgol

Datblygwyd y cwestiynau cyffredin canlynol i ateb mwyafrif eich ymholiadau ar hyn o bryd.

Ar 3 Mehefin 2020, cyhoeddodd Kirsty Williams, y Gweinidog Addysg yng Nghymru, y byddai holl blant yn cael cyfle i ‘Ailgydio, Dal i Fyny, Paratoi’ ar gyfer yr haf a mis Medi. Bydd y cyfnod nesaf yn dechrau ar 29 Mehefin 2020 gan ymestyn wythnos ar y tymor a gwyliau’r haf nawr yn dechrau ar 27 Gorffennaf 2020. Datblygwyd y cwestiynau cyffredin canlynol i ateb mwyafrif eich ymholiadau ar hyn o bryd. Byddant yn cael eu hymestyn a’u haddasu wrth i ni ddynesu at 29 Mehefin.

Os bydd gennych ymholiad ynghylch ysgol eich plentyn, cysylltwch â’r ysgol yn uniongyrchol. 

Os bydd gennych unrhyw gwestiwn heb ei ateb yma, e-bostiwch education.coronavirus@pembrokeshire.gov.uk a byddwch yn cael ymateb amserol gennym.


Cwestiynau cysylltiedig â dychwelyd i’r ysgol

Cwestiynau cysylltiedig ag iechyd a diogelwch

Cwestiynau cysylltiedig â gofal plant

Cwestiynau cysylltiedig â chludiant ysgol

Cwestiynau cysylltiedig â ffyniant ac ymddygiad

Cwestiynau cysylltiedig â phrydau ysgol a phrydau ysgol am ddim

 

Dychwelyd i’r ysgol

A yw holl ysgolion yn agor i ddysgwyr ar 29 Mehefin 2020?

Ydynt, bydd holl ysgolion yn ailagor ar gyfer ailgydio, dal i fyny a pharatoi ar 29ain Mehefin. Bydd ysgol eich plentyn yn cysylltu â chi gyda manylion eu cynlluniau unwaith y byddant wedi cael amser i gynllunio o ganlyniad yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, a bydd y rhain yn cael eu cyhoeddi ar wefan yr ysgol.

Pa ragofalon sy’n cael eu trefnu gan ysgol fy mhlentyn?

 • Bydd arwyddion clir o gwmpas yr ysgol ynghylch pwysigrwydd golchi dwylo, glanweithdra a chadw pellter cymdeithasol.
 • Fe allai amserau seibiant a chinio fod yn gyfnodol.
 • Bydd trefn lanhau helaeth gydag ystafelloedd dosbarth ac ardaloedd cyffredin yn cael eu sychu’n rheolaidd.
 • Dim ond un rhiant / gwarcheidwad bydd yn gallu gollwng / casglu plentyn.
 • Bydd gan bob ysgol ei hystafell feddygol / ddiogel benodol ei hun os bydd plentyn neu aelod o’r staff yn dechrau teimlo’n dost yn ystod y dydd.
 • Mae pob ysgol wedi cyfrif nifer mwyaf y disgyblion a fyddai’n gallu bod mewn ystafell ddosbarth wrth gadw at y bwlch cadw pellter cymdeithasol o 2 fetr.

A fydd yr Uned Atgyfeirio Disgyblion (UAD) yn agored i ddysgwyr ar 29 Mehefin 2020?

Bydd, fydd yr UAD yn agor ac rydym yn dilyn canllawiau Llywodraeth Cymru wrth gynllunio sut fydd yr UAD yn gweithredu ac mae asesiadau risg yn cael eu gwneud ar gyfer ein cynllunio.

A fydd ysgolion yn agored i blant Meithrin a Derbyn?

Bydd ysgolion yn agor i blant Derbyn ar 29ain Mehefin, ond nid i blant Meithrin.

Sut mae dweud wrth yr ysgol y bydd fy mhlentyn yn dechrau’n ôl ar 29 Mehefin 2020?

Mae pob ysgol wedi anfon holiadur at rieni i weld faint sy’n debygol o ddychwelyd. Mae angen hyn i roi digon o amser i’r ysgol gynllunio a mwy fyth o amser i gynllunio os oes gofyn cludiant ysgol. Yna bydd ysgolion yn cysylltu â holl rieni / gofalwyr gyda manylion llawn.

Pryd mae’r diwrnod olaf cyn gwyliau’r haf?

Y diwrnod olaf i ddisgyblion fydd dydd Gwener 24 Gorffennaf.

Cynigir y diwrnod olaf i ddisgyblion fod ar ddydd Gwener 24 Gorffennaf, fodd bynnag, caiff y dyddiad hwn ei gadarnhau cyn gynted â phosibl.

A gaf i ddirwy os na fyddaf yn anfon fy mhlentyn yn ôl i’r ysgol cyn yr haf?

Na chewch. Ni fydd teuluoedd yn cael dirwy os na fyddant yn anfon eu plant i’r ysgol y tymor hwn. Mae’n amlwg y bydd rhieni’n teimlo’n wahanol ynghylch mentro gyda’r feirws, yn enwedig y rhai gyda phlant sydd â chyflyrau iechyd eisoes.

Pryd fydd gwersi offerynnol / lleisiol yn dechrau eto i ddisgyblion yn yr ysgol?

Mae’n annhebygol y bydd dysgu a gwersi mewn ysgolion yn ystod y pedair wythnos yn arwain at ddiwedd tymor yr haf. Y gobaith yw y bydd gwersi o’r fath yn gallu ailddechrau ym mis Medi, ond byddwn yn dal i hysbysu rhieni ynghylch hyn gymaint ag y gallwn.

Beth yw dyddiadau’r hanner tymor pythefnos ym mis Hydref?

O dan y trefniadau diwygiedig, bydd gwyliau hanner tymor mis Hydref yn dechrau ar 19 Hydref ac yn dod i ben ar 30 Hydref. 

Lle allaf i gael rhagor o wybodaeth cyn penderfynu a fydd fy mhlentyn yn dychwelyd i’r ysgol?

Mae canllawiau helaeth i’w cael ar nifer o wefannau Llywodraeth Cymru ac Iechyd. Cynhyrchwyd canllawiau Llywodraeth Cymru ar 10 Mehefin, ond fe allwch gael rhagor o wybodaeth am ysgol eich plentyn trwy gysylltu â’r ysgol neu edrych ar ei gwefan.

Pa gymorth sydd yna i ysgolion cyn iddynt ailagor ar 29 Mehefin 2020?

Mae ysgolion yn cael cymorth helaeth y Cyngor fel rhan o’u cynllunio ar gyfer dychweliad disgyblion a staff ar 29 Mehefin. Bydd holl ysgolion yn cael canllawiau gweithredol gan yr awdurdod lleol ar amrywiaeth o faterion. Diogelwch disgyblion a staff yw ein prif ystyriaeth.

Mae gan fy mhlentyn le mewn ysgol newydd ar gyfer dechrau ym mis Medi – rwyf eisiau i’m plentyn ddechrau pan fydd ysgolion yn ailagor ym mis Mehefin er mwyn cynefino, all hyn digwydd?

Ers cyhoeddiad y Gweinidog Addysg ar 3 Mehefin y bydd ysgolion yn dechrau dychwelyd gam wrth gam ar 29 Mehefin, yr egwyddor gyffredinol o ran derbyn plant i ysgolion yw cadw at ein hagwedd na fydd trosglwyddiadau’n digwydd hyd fis Medi. Fodd bynnag, caiff pob cais ei ystyried yn unigol i weld a oes amgylchiadau arbennig sy’n peri bod angen trosglwyddo. Bydd angen i rieni gysylltu â’r swyddog derbyniadau yn admissions@pembroekshire.gov.uk / 01437 764551 764551 i ofyn am ddyddiad dechrau cyn mis Medi.


Iechyd a diogelwch

A fydd staff a disgyblion i gyd yn gorfod gwisgo Cyfarpar Diogelu Personol?

Na fydd. Nid oes angen defnyddio Cyfarpar Diogelu Personol wrth wneud gweithgareddau addysgol arferol. Rhoddwyd canllawiau i ysgolion dan ba amgylchiadau y bydd gofyn i staff wisgo Cyfarpar Diogelu Personol. Y dulliau mwyaf effeithiol o atal ymlediad y feirws eto yw:

 • Cadw pellter cymdeithasol
 • Hylendid dwylo
 • Dal peswch neu disian mewn hances bapur neu orchuddio’r geg a’r trwyn gyda phenelin neu lawes.

Beth yw nifer derbyniol y disgyblion a staff ar y safle?

Bydd pob ysgol yn wahanol oherwydd, ymhlith pethau eraill, faint sydd ar y gofrestr, gosodiad yr adeiladau a phresenoldeb. Fodd bynnag, mae’n debygol mai’r nifer mwyaf ar safle unrhyw ysgol fydd rhyw un rhan o dair o’r disgyblion ar y gofrestr.

A fydd gan bob ysgol glanweithyddion dwylo?

Bydd. Fodd bynnag, hylif / ewyn sebon a dŵr eto yw’r ffordd orau o olchi ein dwylo a bydd hyn ar gael i holl ddisgyblion. Dylai rhieni annog eu plant i fod yn drwyadl gyda’u hylendid dwylo.

Sut fyddai gollwng a chasglu’n gweithio?

Mae gofyn i ysgolion gynllunio’r trefniadau priodol ar gyfer gollwng a chasglu disgyblion a rhaid sicrhau bod disgyblion ac oedolion yn dilyn gofynion cadw pellter cymdeithasol oddi allan i’r ysgol. Mae’n debygol y bydd gan ysgolion amserau dechrau a darfod cyfnodol i gynorthwyo gyda hyn. Fodd bynnag, dylech gysylltu ag ysgol eich plentyn neu edrych ar ei gwefan i gael manylion.


Gofal Plant

A yw dosbarthiadau Meithrin ar agor yn holl ysgolion Sir Benfro?

Mae’r awdurdod lleol wedi penderfynu mai dim ond plant oed ysgol statudol sydd i ddychwelyd ar 29 Mehefin.

A fydd y sefydliadau gofal plant mewn argyfwng ar gyfer gweithwyr allweddol yn parhau ac ymhle?

Bydd gofal plant yn cael ei ddarparu ymhob ysgol unigol. Diben ailagor fydd ailgydio, dal i fyny a pharatoi ar gyfer cyfnod nesaf addysg. Felly, bydd rhieni’n anfon eu plant i’w hysgol arferol os oes angen iddynt weithio mewn swyddi allweddol.

A fydd plant gweithwyr allweddol yn cael blaenoriaeth gyntaf? A fydd disgwyl i ofal plant weithredu ochr yn ochr ag ailagor yr ysgol?

Bydd plant gweithwyr allweddol a phlant sy'n agored i niwed yn awr yn mynd i'w hysgol arferol o 22 Mehefin. Mae’r dychwelyd i’r ysgol ynghylch ailgydio, dal i fyny a pharatoi ar gyfer mis Medi i bawb sydd eisiau mynd i’r ysgol. Bydd angen rhoi ystyriaeth ofalus i amserau dechrau a charfanau. Asesiad risg a chynllun gweithredol yr ysgol fydd yn penderfynu pwy sy’n bresennol yn yr ysgol.

Sut fydd y sefydliad gofal plant yn gweithio pan fydd disgyblion eraill yn dychwelyd i’r ysgol ar 29 Mehefin?

Dylai gofal plant weithio yn y ffordd arferol trwy gadw pellter diogel yn ysgol arferol y plentyn. Bydd mwy o blant yn mynychu, yn unol ag asesiad risg yr ysgol, staff sydd ar gael a’r cynllun gweithredol.

A fydd gofal plant yn dal ar gael i blant agored i niwed a gweithwyr allweddol ar ôl 3:10pm?

Bydd. Bydd gofal plant yn aros yr un fath ag yr oedd yn y canolbwyntiau.

Pa ofal plant cofrestredig a/neu wedi’i dalu sydd ar gael?

Cofrestru ar gyfer Gofal Plant 0 - 3 oed

Gallwch gael gofal plant o’r mannau canlynol yn Sir Benfro sy’n cynnig cymorth ariannol CCAS:

 • Playdays Day Nursery - Abergwaun
 • ABC Day Nursery - Hwlffordd
 • Jolly Jumpers Day Nursery - Hwlffordd
 • Withybush Hospital Day Nursery - Hwlffordd
 • Rainbow Reef Day Nursery - Johnston
 • Jumping Beans Day Nursery - Doc Penfro
 • Happy Days Day Nursery - Milford Haven
 • Tots Nursery - Hwlffordd
 • Stepping Stones Nursery - Hwlffordd
 • Clych Meithrin Hafan y Môr - Dinbych-y-pysgod
 • Tiny Treasures - Dinbych-y-pysgod

Mae gofal plant ychwanegol ledled y Sir na enwyd uchod.

I gael rhagor o wybodaeth am y lleoliadau hyn, e-bostiwch: eycs@pembrokeshire.gov.uk neu covid19childcarebookings@pembrokeshire.gov.uk

Mae canllawiau Llywodraeth Cymru mewn cysylltiad â thalu am ofal plant i’w cael yn: https://llyw.cymru/coronafeirws-canllawiau-darparwyr-gofal-plant-i-rai-dan-bum-mlwydd-oed

Gwasanaeth Gwybodaeth Deuluol

Yn ogystal â chynnig cyngor i rieni, gofalwyr, teidiau a neiniau, gweithwyr proffesiynol a chyflogwyr ar amrywiaeth o weithgareddau plant a gwasanaethau gofal plant, gallwn eich rhoi ar ben ffordd os ydych yn chwilio am grwpiau rhieni a phlantos lleol.

Gallwn hefyd ddweud wrthych am wasanaethau sy’n rhoi cymorth i rieni a gofalwyr plant a phobl ifanc 0-19 oed i’w helpu yn eu swyddogaeth fagu plant.

Fe all darparwyr gwasanaethau gofal plant gofrestru a chynnwys eu hysbysrwydd ar gronfa ddata FIS yn ddi-dâl a chael gwybodaeth am gyfleoedd hyfforddi.

 Bydd y FIS yn gwneud y canlynol:

 • Rhoi cymorth a chanllawiau i helpu ymholwyr nodi eu gofynion.
 • Esbonio’r gwahanol fathau o ofal plant sydd ar gael yn Sir Benfro.
 • Bod yn ddiduedd a gwrthrychol wrth gynnig canllawiau ar sut i ddewis y gofal plant sydd fwyaf addas i anghenion yr ymholwyr a’u plant.
 • Ymroddi i barchu cydgyfrinachedd rhieni, gofalwyr a darparwyr gofal plant.
 • Sicrhau bod gan rieni, gofalwyr a darparwyr yr hawl i benderfynu pa fanylion a gwybodaeth y dewisant ei rannu gyda ni.

Mae’r FIS yn rhoi darparu cymorth, cyngor a chefnogaeth ar gyfer y canlynol:

 • Darparwyr gofal a gweithwyr chwarae blynyddoedd cynnar.
 • Hysbysrwydd ac arwyddion ar yrfâu gofal plant.
 • Sefydlu, cofrestru a datblygu gofal plant oddi allan i’r ysgol, gwarchod plant a gofal cyn ysgol.
 • Cyfleoedd hyfforddi a chyngor ar gynnal gofal plant fforddiadwy, hygyrch ac o safon.
 • Cyfeirio at sefydliadau gwirfoddol, statudol a phreifat lleol a chenedlaethol sy’n cynorthwyo plant a phobl ifanc.

https://www.sir-benfro.gov.uk/datblygiad-plentyn

eycs@pembrokeshire.gov.uk


Cludiant ysgol

Pwy fydd yn gymwys i gael trafnidiaeth ysgol?

Bydd yr hawl i gael trafnidiaeth ysgol yn parhau i fod yn unol â chanllawiau gan Lywodraeth Cymru. Fodd bynnag, oherwydd bod ein gallu yn gyfyngedig, rydym yn gofyn yn daer i rieni ddilyn cyngor LlC pan fo’n bosibl a chludo eu plant i ac o’r ysgol. Bydd hyn yn sicrhau bod trafnidiaeth ar gael i’r rhai sydd ei hangen fwyaf.

Sut bydd modd cadw at fesurau ymbellhau cymdeithasol ar drafnidiaeth ysgol?

Fel y nodwyd gan LlC ar 9 Mehefin 2020, mae bron yn amhosibl ymbellhau’n gymdeithasol ar drafnidiaeth gyhoeddus, felly cyflwynwyd ganddynt gyngor y dylid gwisgo gorchudd wyneb wrth deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus bob tro. Bydd yr un problemau yn ein hwynebu ar drafnidiaeth ysgol ac er y byddwn yn sicrhau cymaint o bellter rhwng teithwyr ag sy’n ymarferol bosibl, efallai na fydd hyn yn 2m bob tro ac felly rydym yn cynghori pob disgybl i wisgo gorchudd wyneb i sicrhau eu diogelwch eu hunain a diogelwch pawb arall sy’n teithio yn y cerbyd. Dim ond y seddi sydd wedi eu nodi’n glir gydag arwyddion priodol fel y rhai sydd ar gael y bydd disgyblion yn cael eistedd arnynt. Gallai unrhyw ddisgyblion sy’n symud o gwmpas yn y cerbydau, yn newid seddi ac yn anufuddhau i’r rheolau ymbellhau cymdeithasol, golli eu hawl i deithio.

Gweler y ddolen i arweiniad LlC ar sut i wneud mwgwd wyneb tair haen: https://gov.wales/sites/default/files/publications/2020-06/how-to-make-a-3-layer-face-covering.pdf

Sawl plentyn fydd yn gallu teithio ar bob bws/coets?

Bydd nifer y disgyblion a fydd yn cael teithio ar yr un pryd gryn dipyn yn llai oherwydd ymbellhau cymdeithasol (oddeutu 20%). Er enghraifft, ar goets sydd â 53 sedd, dim ond 12 disgybl fydd yn cael teithio.

Sut fyddwch chi’n sicrhau bod pob plentyn sydd angen defnyddio trafnidiaeth ysgol yn gallu gwneud hynny?

Bydd llai o gerbydau addas ar gael ar ddechrau a diwedd y diwrnod ysgol. Byddwn felly yn dibynnu ar ysgolion i ddweud wrthym ba ddisgyblion fydd yn mynychu’r ysgol ar ba ddiwrnodau. Byddwn yn gwneud ein gorau i drefnu trafnidiaeth yn ôl anghenion pob ysgol, ond bydd hyn yn heriol yn dibynnu ar sut y bydd pob ysgol yn penderfynu ar sut i ddychwelyd yn raddol.

Bydd angen i bob ysgol gadarnhau pa ddisgyblion, sy’n gymwys am drafnidiaeth am ddim, fydd yn mynychu bob dydd a chadarnhau eu bod eisiau teithio ar y bws ysgol. Rydym yn tybio y bydd llawer o rieni’n penderfynu cludo eu plant i’r ysgol yn hytrach na defnyddio’r drafnidiaeth ysgol a ddarperir gennym.

Yna, byddwn yn clustnodi sedd i bob disgybl ar lwybr y drafnidiaeth, trefnu amserlen a threfn casglu ar gyfer pob gwasanaeth, fel bod disgyblion yn dod ar y bws mewn trefn benodedig ac yn eistedd mewn seddi dynodedig ym mhob cerbyd.

Efallai y bydd angen i rai bysiau wneud mwy nag un daith i fynd â’r holl ddisgyblion i ac o’r ysgol, felly efallai y bydd angen amrywio amseroedd cyrraedd a gadael ysgolion er mwyn caniatáu amser i lanhau’r cerbydau rhwng teithiau.

A fydd mwy o drafnidiaeth gyhoeddus?

Ar hyn o bryd, nid yw Llywodraeth Cymru wedi dweud y bydd hyn yn newid er mwyn addasu i ysgolion yn ailagor. Fodd bynnag, rydym yn gweithio gyda’r cwmnïau teithio lleol i drefnu bod y siwrneiau amser ysgol yn cael eu hailddechrau. Rhagwelwn y bydd yn rhaid i ddisgyblion sydd eisiau teithio ar drafnidiaeth gyhoeddus archebu lle drwy’r ysgol.

Beth fydd yn digwydd gyda thrafnidiaeth i ysgolion arbennig a’r rhai sydd ag anghenion dysgu ychwanegol?

Bydd y trefniadau teithio ar gyfer disgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol (ADY) yn cael eu hystyried yn unigol, ond mae’n annhebygol y byddwn yn gallu darparu trafnidiaeth yn y ceir 4 sedd sydd wedi bod yn cael eu defnyddio ar gyfer llawer o ddisgyblion hyd yma. Yn ddibynnol ar asesiadau risg, mae’n debygol y bydd angen cerbydau mwy ac y bydd gofyn i gynorthwywyr y teithwyr wisgo Cyfarpar Diogelu Personol (PPE) oherwydd bod angen iddynt fod yn agos at y plant er mwyn cyflawni eu rôl.

A fyddaf yn dal i allu prynu sedd sbâr ar fws ysgol?

Yn anffodus, mae gwerthiant seddi sbâr wedi dod i ben am weddill blwyddyn academaidd 2019/2020. Os ydych chi eisoes wedi prynu sedd sbâr, bydd angen i chi gysylltu â’r cwmni teithio i drefnu sut i dderbyn ad-daliad.

Mae’r bwriad o godi tâl am docynnau consesiwn o 1 Ebrill 2020 ymlaen wedi ei ohirio am y tro.


Ffyniant ac ymddygiad

Mae fy mhlentyn eisiau dychwelyd i’r ysgol ond mae’n teimlo’n orbryderus, pa gymorth fydd yr ysgol yn ei roi?

Mae seicolegwyr addysgol wedi rhoi canllawiau i staff ysgol ar reoli unrhyw orbryderu ymhlith disgyblion wrth ddychwelyd. Fe all y gwasanaeth cwnsela ysgolion a seicolegwyr addysgol roi rhagor o gymorth mewn achosion pan fo’r gorbryderu’n gofyn cymorth mwy penodol. Dan yr amgylchiadau hyn, cofiwch siarad â phennaeth eich plentyn i gael cyngor.


Prydau ysgol a phrydau ysgol am ddim

A fydd prydau ysgol yn cael eu darparu mewn ysgolion?

Byddant. Bydd prydau ysgol ar gael. Fodd bynnag, mae’n debygol y bydd trefniadau’n wahanol i’r hyn sy’n gyfarwydd i’ch plentyn, ond bydd ysgol eich plentyn yn gallu cynghori ar hyn.

A fydd fy mhlentyn yn dal i gael brecwast yn yr ysgol?

Yn ôl pob tebyg, bydd, ond bydd y ddarpariaeth hon yn cael ei hasesu fesul ysgol.

A fydd fy mhlentyn yn gallu dod â chinio pecyn i’r ysgol?

Er mwyn lleihau perygl heintio i’r eithaf, byddai’n well gennym i blant beidio â dod â chinio pecyn i’r ysgol. Fodd bynnag, y cyngor yw cadarnhau hyn gydag ysgol eich plentyn.

A fydd disgyblion â hawl i brydau ysgol am ddim yn cael cinio?

Byddant. Bydd disgyblion â hawl i brydau ysgol am ddim yn cael cinio a byddant hefyd yn dal i fanteisio ar gynnig taliad BACS bob pythefnos o 29 Mehefin ymlaen.

Dolenni cysylltiedig

 

ID: 6553, adolygwyd 02/07/2020