COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Plant ac Ysgolion - Pontio ir normal newydd

Cwestiynau Cyffredin Ynghylch Dychwelyd i’r Ysgol

Datblygwyd y cwestiynau cyffredin canlynol i ateb mwyafrif eich ymholiadau ar hyn o bryd.

Os bydd gennych ymholiad ynghylch ysgol eich plentyn, cysylltwch â’r ysgol yn uniongyrchol. 

Os bydd gennych unrhyw gwestiwn heb ei ateb yma, e-bostiwch education.coronavirus@pembrokeshire.gov.uk a byddwch yn cael ymateb amserol gennym.

Iechyd Cyhoeddus Cymru: Ysgolion a Covid 19: Gwybodaeth i Rieni

Pa ddyddiau y mae angen i'm plentyn eu mynychu?

A yw presenoldeb yn orfodol?

Beth sydd wedi'i wneud i wneud ysgolion yn ddiogel?

A oes angen i ddisgyblion wisgo gorchuddion wyneb mewn ysgolion?

Pa fesurau sydd ar waith ar fysiau ysgol?

Beth sy'n digwydd os oes gan aelod o'n cartref symptomau Covid19?

Beth sy'n digwydd os bydd disgybl neu athro yn dechrau dangos symptomau Covid19 tra yn yr ysgol?

 

 Pa ddyddiau y mae angen i'm plentyn eu mynychu?

 Yn ystod pythefnos cyntaf tymor mis Medi ni fydd pob disgybl i mewn bob dydd i ganiatáu dychwelyd yn ddiogel ac yn drefnus. Bydd y sefyllfa'n amrywio o ysgol i ysgol yn seiliedig ar lawer o ffactorau gwahanol ond bydd eich ysgol wedi cysylltu â chi'n uniongyrchol. O ddydd Llun Medi 14 disgwylir i bob disgybl ddychwelyd i'r ysgol yn llawn amser.

 A yw presenoldeb yn orfodol?

 Bydd presenoldeb yn yr ysgol yn orfodol o 14 Medi ond bydd ysgolion a Chyngor Sir Benfro yn gweithio gyda rhieni a gofalwyr i geisio datrys unrhyw faterion a rhoi sicrwydd lle bo angen. Gofynnir i rieni gysylltu â'u hysgol os na fydd disgybl yn gallu bod yn bresennol am unrhyw reswm dilys. Gall disgyblion ag anghenion meddygol deimlo'n llai hyderus am ddychwelyd i'r ysgol. Gellir darparu help, cymorth ac addasiadau os byddwch yn siarad â'ch ysgol.

Beth sydd wedi'i wneud i wneud ysgolion yn ddiogel?

Cynhaliwyd asesiadau risg llawn newydd ym mhob ysgol. Efallai y bydd cyfyngiadau a systemau un ffordd mewn rhai mannau cymunedol mewn rhai ysgolion. Bydd oriau glanhau ychwanegol ym mhob ysgol yn caniatáu glanhau pwyntiau cyswllt amledd uchel yn amlach ym mhob ysgol.  Yn ogystal â'r glanhau dyddiol trylwyr, bydd proses "glanhau wrth fynd" yn parhau i gael ei defnyddio ym mhob ysgol. Anogir pob plentyn i olchi eu dwylo'n rheolaidd gyda sebon a dŵr drwy gydol y dydd. Bydd diheintydd dwylo hefyd ar gael yn eang ar draws pob ysgol.

A oes angen i ddisgyblion wisgo gorchuddion wyneb mewn ysgolion?

Efallai y bydd yn ofynnol i ddisgyblion oedran uwchradd wisgo masgiau wyneb yng nghoridorau'r ysgol a mannau cymunedol, yn dibynnu ar asesiad risg yr ysgol unigol. Bydd ysgolion yn rhoi manylion i ddisgyblion a rhieni. Nid oes angen gorchuddion wynebau mewn ysgolion cynradd.

Pa fesurau sydd ar waith ar fysiau ysgol?

Bydd angen i ddisgyblion dros 11 oed wisgo gorchuddion wyneb ar wasanaethau cludiant penodol i'r ysgol ond ni fydd angen i ddisgyblion iau eu gwisgo er y gallant wneud hynny os dymunant. Ni fydd angen i ddisgyblion ag eithriadau  meddygol eu gwisgo. Ni chaniateir i ddisgyblion fwyta bwyd na diod ar wasanaethau cludiant i'r  ysgol.

Bydd hefyd yn ofynnol i ddisgyblion sy'n teithio ar drafnidiaeth gyhoeddus i wisgo gorchuddion wyneb tair haen os ydynt yn 11 oed neu drosodd gan y byddant yn cymysgu â'r cyhoedd sy'n teithio. Bydd pellhau cymdeithasol hefyd mewn lle ar wasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus.

Gallwch weld rhagor o wybodaeth yma: Gwybodaeth am drafnidiaeth ysgol 

Beth sy'n digwydd os oes gan aelod o'n cartref symptomau Covid19?

Mae cyngor clir i ddisgyblion ac athrawon beidio â mynychu'r ysgol os ydynt hwy neu aelod o'u cartref yn dechrau dangos symptomau COVID-19. Y prif symptomau yw peswch parhaus o'r newydd, tymheredd uchel neu golli, neu newid yn eich ymdeimlad arferol o flas neu arogl (anosmia).

I'r rhan fwyaf o bobl, bydd COVID-19 yn salwch ysgafn. Fodd bynnag, os oes gennych unrhyw un o'r symptomau uchod, rhaid i chi a phob aelod o'ch cartref aros gartref a threfnu i gael prawf i weld a oes gennych COVID-19. Mae'n bwysig iawn eich bod yn gyfarwydd â'r canllawiau Prawf, Olrhain a Diogelu (TTP).

You can view further information here: Canllawiau Prawf, Olrhain a Diogelu

Beth sy'n digwydd os bydd disgybl neu athro yn dechrau dangos symptomau Covid19 tra yn yr ysgol?

Mae prosesau clir ar waith os bydd unrhyw ddisgybl neu aelod o staff yn arddangos symptomau tra byddant yn yr ysgol i sicrhau diogelwch pawb.

 

Dolenni cysylltiedig

Canllawiau gweithredol ar gyfer ysgolion a lleoliadau o dymor yr hydref 

Canllawiau ar weithredu’n ddiogel yn addysg Ôl 16 o fis Medi 2020 ymlaen

Cynlluniau ar gyfer dychwelyd i’r ysgol fis Medi: coronafeirws

 

 

 

 

ID: 6553, adolygwyd 16/09/2020