COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Plant ac Ysgolion - Pontio ir normal newydd

Covid-19 - Cwestiynau Cyffredin Ysgolion

Datblygwyd y cwestiynau cyffredin canlynol i ateb mwyafrif eich ymholiadau ar hyn o bryd.

Os bydd gennych ymholiad ynghylch ysgol eich plentyn, cysylltwch â’r ysgol yn uniongyrchol. 

Os bydd gennych unrhyw gwestiwn heb ei ateb yma, e-bostiwch education.coronavirus@pembrokeshire.gov.uk a byddwch yn cael ymateb amserol gennym.

Iechyd Cyhoeddus Cymru: Ysgolion a Covid 19: Gwybodaeth i Rieni

Beth ddylwn i ei wneud os caiff fy mhlentyn ganlyniad positif wrth ddysgu gartref?

Beth yw'r trefniadau ar gyfer dychwelyd i'r ysgol ar ôl hanner tymor mis Chwefror?

Rwy'n weithiwr critigol ac nid yw fy mhlentyn yn gallu aros gartref, a gaiff fy mhlentyn fynd i'r ysgol?

Rwy'n weithiwr allweddol / mae fy mhlentyn yn agored i niwed - Sut yr wyf yn gwneud cais am hyn?

Pam nad yw ysgolion yn cynnig oriau estynedig fel y gwnaethant yr haf diwethaf?

A fydd clybiau brecwast a chlybiau ar ôl ysgol ar gael i blant gweithwyr critigol?

Oes gennych chi blentyn 3-4 oed?

Beth sydd wedi'i wneud i wneud ysgolion yn ddiogel?

A oes angen i ddisgyblion wisgo gorchuddion wyneb mewn ysgolion?

Pa fesurau sydd ar waith ar fysiau ysgol?

Beth sy'n digwydd os oes gan aelod o'n cartref symptomau Covid19?

Beth sy'n digwydd os bydd disgybl neu athro yn dechrau dangos symptomau Covid19 tra yn yr ysgol?

I gael y wybodaeth ddiweddaraf gan Lywodraeth Cymru am brofi staff, ewch i Profi rheolaidd ar gyfer staff addysg a gofal plant [HTML] | LLYW.CYMRU

 

Beth ddylwn i ei wneud os caiff fy mhlentyn ganlyniad positif wrth ddysgu gartref?

Os caiff eich plentyn ganlyniad positif yn ystod oriau ysgol, cysylltwch â'i ysgol gan roi enw a grŵp blwyddyn eich plentyn.

Os caiff eich plentyn ganlyniad positif y tu allan i oriau ysgol, cysylltwch ag education.coronavirus@pembrokeshire.gov.uk gan roi enw, grŵp blwyddyn ac ysgol eich plentyn.

Cofiwch os oes gan eich plentyn, neu unrhyw aelod o'ch aelwyd, symptomau Covid-19, gofynnwch am brawf drwy ffonio 119 neu ddefnyddio'r porth ar-lein.

Beth yw'r trefniadau ar gyfer dychwelyd i'r ysgol ar ôl hanner tymor mis Chwefror?

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi o 22 Chwefror, y bydd dychwelyd yn rhannol ac yn raddol i ddysgu wyneb yn wyneb i ddysgwyr y Cyfnod Sylfaen (3-7 oed).

Rwy'n weithiwr critigol ac nid yw fy mhlentyn yn gallu aros gartref, a gaiff fy mhlentyn fynd i'r ysgol?

Rydym yn gofyn i ysgolion sicrhau bod darpariaeth ar y safle ar gael i blant sy'n agored i niwed a phlant gweithwyr critigol. Mae canllawiau ynghylch nodi plant gweithwyr critigol ar wefan Llywodraeth Cymru.

Fodd bynnag, mae'n hanfodol bwysig bod rhieni yn dilyn cyngor y Llywodraeth ac yn cadw eu plant gartref lle bo modd.
Mae'r cyfyngiadau llymaf ar waith yng Nghymru ar hyn o bryd a rhaid i ni geisio cyfyngu'r rhyngweithio rhwng unigolion i gyfyngu ar drosglwyddiad yr amrywiolyn COVID-19. Felly, mae'n hanfodol bod pob plentyn y mae modd gofalu amdano'n ddiogel gartref yn aros gartref.

Rhaid i ni ddiogelu ein dysgwyr, ein staff a'u teuluoedd drwy leihau nifer y plant sy'n mynychu'r ysgol yn y cyfnod hwn, felly rydym yn annog rhieni i ystyried yn ofalus iawn a yw'n gwbl hanfodol bod eich plentyn yn cael lle.

Nid yw cael eu cynnwys ar y rhestr yn golygu y bydd gweithwyr yn y categorïau hyn yn anfon eu plant i'r ysgol neu'n gallu gwneud hynny. Efallai y bydd llawer o rieni sy'n gweithio yn y sectorau hyn yn gallu sicrhau bod eu plentyn yn cael ei gadw gartref yn ddiogel.

Ni ddylai rhieni wneud cais am lefydd os nad ydynt ar yr amserlen i weithio ac os nad ydynt wedi edrych ar bob opsiwn posibl arall ar gyfer lleoedd; er enghraifft, mae’n bosibl y bydd rhai rhieni’n gallu newid eu trefniadau gweithio arferol i ateb anghenion gofal plant, neu byddan nhw neu eu partneriaid yn gallu gweithio gartref.

Mae'n bwysig cofio bod teulu neu ffrindiau bellach yn gallu helpu â gofal plant, ac nid felly oedd hi yn ôl ym mis Mawrth.

Rwy'n weithiwr allweddol / mae fy mhlentyn yn agored i niwed - Sut yr wyf yn gwneud cais am hyn?

Gallwch gysylltu â'ch ysgol yn uniongyrchol i fynegi diddordeb.

Mae'r ddarpariaeth hon ar gael yn ystod oriau ysgol arferol ar gyfer disgyblion yn y ysgol gynradd, disgyblion yn yr ysgol uwchradd, a disgyblion sy'n mynychu Ysgol Arbennig Portfield a Chanolfan Ddysgu Sir Benfro.

Cynghorir rhieni i gadw eu plant gartref pryd bynnag y bo hynny'n bosibl. Ni ddylai rhieni wneud cais am lefydd os nad ydynt ar yr amserlen i weithio ac os nad ydynt wedi edrych ar bob opsiwn posibl arall ar gyfer gofal plant; er enghraifft, mae’n bosibl y bydd rhai rhieni’n gallu newid eu trefniadau gweithio arferol i ateb anghenion gofal plant, neu byddan nhw neu eu partneriaid yn gallu gweithio gartref.

Dim ond hyn a hyn o lefydd sydd ar gael mewn ysgolion felly gofynnir i chi ystyried yn ofalus iawn a yw'n gwbl hanfodol bod eich plentyn yn cael lle.

Pam nad yw ysgolion yn cynnig oriau estynedig fel y gwnaethant yr haf diwethaf?

Mae sefyllfa bresennol ysgolion yn wahanol iawn i sefyllfa'r haf diwethaf. Bryd hynny, caewyd ysgolion yn swyddogol, ac roedd yn ofynnol i ni ddarparu gofal plant i blant gweithwyr critigol a chymorth i blant a phobl ifanc sy'n agored i niwed. Roedd gennym fodel hyb wedi'i staffio gan athrawon, staff cymorth a staff y cyngor.

Ar 4 Ionawr, cafodd ysgolion gyfarwyddyd gan Lywodraeth Cymru i symud i ddysgu o bell tan 18 Ionawr – mae ysgolion yn dal i fod ar agor yn gyfreithiol ac mae'n ofynnol iddynt ddarparu addysg. Felly, byddant yn gweithredu yn ystod yr oriau ysgol arferol. Gan fod hyn yn cael ei ddarparu'n lleol, nid oes gan lawer o ysgolion ddigon o staff i ddarparu gwasanaeth estynedig fel y'i cynigiwyd yn ystod y cyfyngiadau symud ym mis Mawrth a'r nod yw sicrhau mynediad i addysg ac nid gofal plant.

A fydd clybiau brecwast a chlybiau ar ôl ysgol ar gael i blant gweithwyr critigol?

Rydym yn defnyddio staff ein clybiau brecwast lle bo modd ac yn annog ysgolion i gefnogi ailagor unrhyw glybiau ar ôl ysgol yn eu hysgolion i ymestyn yr hyn sydd ar gael i blant gweithwyr critigol. Cysylltwch â'ch ysgol i gael rhagor o wybodaeth am hyn.

Oes gennych chi blentyn 3-4 oed? Os felly, efallai y byddwch yn gymwys i’r Cynnig Gofal Plant Cymru. Mae’r Cynnig Gofal Plant i Gymru yn darparu 30 awr yr wythnos o addysg gynnar a gofal plant a ariennir gan y llywodraeth ar gyfer rhieni plant 3 a 4 oed sy’n gweithio ac sy’n gymwys, am hyd at 48 wythnos y flwyddyn.  I gael rhagor o wybodaeth, ewch i: https://www.sir-benfro.gov.uk/cynniggofal-plant-cymru 

Nodyn bwysig: Nid yw’r Cynllun Cymorth Gofal Plant Coronafeirws (CCAS) ar waith ar hyn o bryd.

Beth sydd wedi'i wneud i wneud ysgolion yn ddiogel?

Cynhaliwyd asesiadau risg llawn newydd ym mhob ysgol. Efallai y bydd cyfyngiadau a systemau un ffordd mewn rhai mannau cymunedol mewn rhai ysgolion. Bydd oriau glanhau ychwanegol ym mhob ysgol yn caniatáu glanhau pwyntiau cyswllt amledd uchel yn amlach ym mhob ysgol.  Yn ogystal â'r glanhau dyddiol trylwyr, bydd proses "glanhau wrth fynd" yn parhau i gael ei defnyddio ym mhob ysgol. Anogir pob plentyn i olchi eu dwylo'n rheolaidd gyda sebon a dŵr drwy gydol y dydd. Bydd diheintydd dwylo hefyd ar gael yn eang ar draws pob ysgol.

A oes angen i ddisgyblion wisgo gorchuddion wyneb mewn ysgolion?

Efallai y bydd yn ofynnol i ddisgyblion oedran uwchradd wisgo masgiau wyneb yng nghoridorau'r ysgol a mannau cymunedol, yn dibynnu ar asesiad risg yr ysgol unigol. Bydd ysgolion yn rhoi manylion i ddisgyblion a rhieni. Nid oes angen gorchuddion wynebau mewn ysgolion cynradd.

Pa fesurau sydd ar waith ar fysiau ysgol?

Bydd angen i ddisgyblion dros 11 oed wisgo gorchuddion wyneb ar wasanaethau cludiant penodol i'r ysgol ond ni fydd angen i ddisgyblion iau eu gwisgo er y gallant wneud hynny os dymunant. Ni fydd angen i ddisgyblion ag eithriadau  meddygol eu gwisgo. Ni chaniateir i ddisgyblion fwyta bwyd na diod ar wasanaethau cludiant i'r  ysgol.

Bydd hefyd yn ofynnol i ddisgyblion sy'n teithio ar drafnidiaeth gyhoeddus i wisgo gorchuddion wyneb tair haen os ydynt yn 11 oed neu drosodd gan y byddant yn cymysgu â'r cyhoedd sy'n teithio. Bydd pellhau cymdeithasol hefyd mewn lle ar wasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus.

Gallwch weld rhagor o wybodaeth yma: Gwybodaeth am drafnidiaeth ysgol 

Beth sy'n digwydd os oes gan aelod o'n cartref symptomau Covid19?

Mae cyngor clir i ddisgyblion ac athrawon beidio â mynychu'r ysgol os ydynt hwy neu aelod o'u cartref yn dechrau dangos symptomau COVID-19. Y prif symptomau yw peswch parhaus o'r newydd, tymheredd uchel neu golli, neu newid yn eich ymdeimlad arferol o flas neu arogl (anosmia).

I'r rhan fwyaf o bobl, bydd COVID-19 yn salwch ysgafn. Fodd bynnag, os oes gennych unrhyw un o'r symptomau uchod, rhaid i chi a phob aelod o'ch cartref aros gartref a threfnu i gael prawf i weld a oes gennych COVID-19. Mae'n bwysig iawn eich bod yn gyfarwydd â'r canllawiau Prawf, Olrhain a Diogelu (TTP).

You can view further information here: Canllawiau Prawf, Olrhain a Diogelu

Beth sy'n digwydd os bydd disgybl neu athro yn dechrau dangos symptomau Covid19 tra yn yr ysgol?

Mae prosesau clir ar waith os bydd unrhyw ddisgybl neu aelod o staff yn arddangos symptomau tra byddant yn yr ysgol i sicrhau diogelwch pawb.

 

Dolenni cysylltiedig

Canllawiau gweithredol ar gyfer ysgolion a lleoliadau o dymor yr hydref 

Cynlluniau ar gyfer dychwelyd i’r ysgol fis Medi: coronafeirws

Llywodraeth Cymru: Gofal plant a chwarae: lefel rhybudd 4 – cwestiynau cyffredin 

 

 

 

 

ID: 6553, adolygwyd 26/02/2021