COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Plant ac Ysgolion - Pontio ir normal newydd

Gwybodaeth am drafnidiaeth ysgol

Canllawiau Gweithredol ar gyfer Darparu Cludiant i`r Ysgol - Tymor Gwanwyn 2021

Diweddariad Covid-19 Gwybodaeth Ysgol i Rieni a Disgyblion - Tymor Gwanwyn 2021

Cwestiynau Cyffredin ar gyfer cludiant i'r Ysgol o fis Medi 2020

Pwy fydd yn gymwys i gael cludiant i'r ysgol?

Pawb a oedd â hawl cyn Covid-19 yn unol â pholisi cludiant arferol yr ysgol. Fodd bynnag, rydym yn dal i annog rhieni i ddilyn cyngor Llywodraeth Cymru a cheisio mynd â'u plant eu hunain i'r ysgol ac oddi yno lle bynnag y bo modd. Bydd hyn yn sicrhau y bydd cludiant ar gael i'r rhai sydd ei angen fwyaf.

Sut y bydd cadw pellter cymdeithasol yn gweithio ar gludiant i'r ysgol?

Ni fydd ymbellhau cymdeithasol ar gludiant penodedig i'r ysgol ym mis Medi 2020. Bydd ymbellhau cymdeithasol yn digwydd ar gerbyd mawr (16+ sedd) rhwng y gyrrwr a'r disgyblion/myfyrwyr. Bydd hyn yn cael ei gynnal gan na fydd modd defnyddio’r rhes flaen o seddi. Ni fydd ymbellhau cymdeithasol ac felly bydd staff yn gwisgo’r cyfarpar diogelu priodol i liniaru unrhyw risgiau.

A fydd disgwyl i blant wisgo gorchudd wyneb ar gludiant addysg penodedig?

Bydd yn orfodol i ddisgyblion oedran uwchradd a myfyrwyr coleg wisgo gorchudd wyneb ar gludiant addysg penodedig oni bai eu bod yn cael eu heithrio. Caiff ei argymell a'i annog ar gyfer pob disgybl arall.

Gweler y ddolen i ganllaw LlC ar sut i wneud gorchudd wyneb 3 haen   

Faint o blant fydd yn gallu teithio ar bob bws?

Bydd pob sedd ar gael i'w defnyddio ar wahân i'r rhes flaen ar fysiau mwy (16+ sedd). Er enghraifft, ar fws 53 sedd, bydd 49 o ddisgyblion yn gallu teithio ac ar fws 70 sedd, bydd 65 o ddisgyblion yn gallu teithio.

Sut y byddwch yn sicrhau bod pob plentyn sydd angen defnyddio cludiant i'r ysgol yn gallu gwneud hynny?

Gan na fydd ymbellhau cymdeithasol rhwng disgyblion, bydd capasiti cerbydau yn cynyddu'n sylweddol i'r hyn a welsom ym mis Gorffennaf 2020. Ar ôl treulio'r haf yn cynllunio cludiant ar gyfer mis Medi, rydym yn hyderus y bydd pawb sydd angen defnyddio cludiant addysg yn gallu gwneud hynny. Rydym hefyd yn disgwyl gostyngiad bach o ran nifer y disgyblion sy'n defnyddio cludiant gan fod rhai rhieni eisoes wedi mynegi eu dewis i gludo eu plant i'r ysgol ar hyn o bryd.

Gofynnwyd i rieni hysbysu'r ALl os ydynt yn bendant nad ydynt yn mynd i ddefnyddio cludiant i'r ysgol ym mis Medi 2020. Bydd hyn yn ein helpu i reoli nifer y disgyblion ar gludiant a chaniatáu i seddi rhatach fod ar gael i'r disgyblion hynny nad oes ganddynt hawl i gludiant am ddim ond nad oes ganddynt gludiant arall.

A fydd cludiant rhatach ar gael?

Oes, ond fel sy'n wir bob blwyddyn efallai na fyddwn yn gallu cynnig y rhain tan yn ddiweddarach ym mis Medi, oherwydd nad ydym wedi cadarnhau niferoedd o fyfyrwyr 6ed dosbarth sy’n dychwelyd i'r ysgol nes iddynt fynd yn ôl yn gorfforol. Fodd bynnag, ble allwn yn bendant nodi capasiti dros ben, byddwn yn ceisio danfon cymaint o docynnau rhatach ag y gallwn. Ar gyfer y llwybrau hynny ble mae niferoedd disgyblion ar bapur yn uchel iawn, bydd yn rhaid i ni aros hyd nes bydd yr ysgolion yn dechrau'n ôl i'n galluogi i gadarnhau pa lefydd sydd ar gael. Rydym yn gwerthfawrogi y gallai hyn roi pwysau ar rai teuluoedd ond gofynnwn i rieni fod yn amyneddgar a byddwn yn ymateb i bob cais am le rhatach cyn gynted ag y bo'n ymarferol bosibl. 

A fydd mwy o drafnidiaeth gyhoeddus?

Yn y rhan fwyaf o achosion ble mae disgyblion sy'n gymwys i gael cludiant i'r ysgol yn teithio ar fysiau gwasanaeth cyhoeddus, oherwydd capasiti isel ar y cerbydau hyn, byddwn yn rhoi cerbydau amnewid ar waith dros dro i sicrhau bod lle iddynt deithio bob amser. Bydd yn rhaid i'r disgyblion nad oes ganddynt hawl i gludiant i'r ysgol ond sy'n defnyddio cludiant cyhoeddus i gyrraedd yr ysgol, barhau i'w ddefnyddio neu ddod o hyd i ddulliau amgen o gyrraedd yr ysgol.

Sut y bydd trafnidiaeth yn edrych i ysgolion arbennig a'r rhai ag anghenion dysgu ychwanegol?

Gan nad oes ymbellhau cymdeithasol, bydd y cerbydau yn ôl i'r capasiti llawn. Fodd bynnag, mae'r canllawiau ar gyfer cludiant ADY yn aros yr un fath ag uchod gan fod rhieni'n dal i gael eu cynghori i gludo eu plant lle bynnag y bo modd gan ddefnyddio teithio llesol lle bynnag y bo modd ac ati. Bydd yn ofynnol i Yrwyr a Chynorthwywyr Teithwyr wisgo cyfarpar diogelu personol oherwydd yr angen i fod yn agos at y plant i gyflawni eu rôl.

 

ID: 6589, adolygwyd 19/04/2021