Plant ac Ysgolion - Pontio ir normal newydd

Gwybodaeth am drafnidiaeth ysgol

Cwestiynau Cyffredin ar gyfer cludiant i'r Ysgol 

Pwy fydd yn gymwys i gael cludiant i'r ysgol?

Pawb a oedd â hawl cyn Covid-19 yn unol â pholisi cludiant arferol yr ysgol. Fodd bynnag, rydym yn dal i annog rhieni i ddilyn cyngor Llywodraeth Cymru a cheisio mynd â'u plant eu hunain i'r ysgol ac oddi yno lle bynnag y bo modd. Bydd hyn yn sicrhau y bydd cludiant ar gael i'r rhai sydd ei angen fwyaf.

Sut y bydd cadw pellter cymdeithasol yn gweithio ar gludiant i'r ysgol?

Bydd ymbellhau cymdeithasol yn digwydd ar gerbyd mawr (16+ sedd) rhwng y gyrrwr a'r disgyblion/myfyrwyr. Bydd hyn yn cael ei gynnal gan na fydd modd defnyddio’r rhes flaen o seddi. Ni fydd ymbellhau cymdeithasol ac felly bydd staff yn gwisgo’r cyfarpar diogelu priodol i liniaru unrhyw risgiau.

A fydd disgwyl i blant wisgo gorchudd wyneb ar gludiant addysg penodedig?

Bydd yn orfodol i ddisgyblion oedran uwchradd a myfyrwyr coleg wisgo gorchudd wyneb ar gludiant addysg penodedig oni bai eu bod yn cael eu heithrio. Caiff ei argymell a'i annog ar gyfer pob disgybl arall.

Gweler y ddolen i ganllaw LlC ar sut i wneud gorchudd wyneb 3 haen   

Faint o blant fydd yn gallu teithio ar bob bws?

Bydd pob sedd ar gael i'w defnyddio ar wahân i'r rhes flaen ar fysiau mwy (16+ sedd). Er enghraifft, ar fws 53 sedd, bydd 49 o ddisgyblion yn gallu teithio ac ar fws 70 sedd, bydd 65 o ddisgyblion yn gallu teithio.

A fydd cludiant rhatach ar gael?

Oes, ond fel sy'n wir bob blwyddyn efallai na fyddwn yn gallu cynnig y rhain tan yn ddiweddarach ym mis Medi, oherwydd nad ydym wedi cadarnhau niferoedd o fyfyrwyr 6ed dosbarth sy’n dychwelyd i'r ysgol nes iddynt fynd yn ôl yn gorfforol. Fodd bynnag, ble allwn yn bendant nodi capasiti dros ben, byddwn yn ceisio danfon cymaint o docynnau rhatach ag y gallwn. Ar gyfer y llwybrau hynny ble mae niferoedd disgyblion ar bapur yn uchel iawn, bydd yn rhaid i ni aros hyd nes bydd yr ysgolion yn dechrau'n ôl i'n galluogi i gadarnhau pa lefydd sydd ar gael. Rydym yn gwerthfawrogi y gallai hyn roi pwysau ar rai teuluoedd ond gofynnwn i rieni fod yn amyneddgar a byddwn yn ymateb i bob cais am le rhatach cyn gynted ag y bo'n ymarferol bosibl. 

A fydd mwy o drafnidiaeth gyhoeddus?

Yn y rhan fwyaf o achosion ble mae disgyblion sy'n gymwys i gael cludiant i'r ysgol yn teithio ar fysiau gwasanaeth cyhoeddus, oherwydd capasiti isel ar y cerbydau hyn, byddwn yn rhoi cerbydau amnewid ar waith dros dro i sicrhau bod lle iddynt deithio bob amser. Bydd yn rhaid i'r disgyblion nad oes ganddynt hawl i gludiant i'r ysgol ond sy'n defnyddio cludiant cyhoeddus i gyrraedd yr ysgol, barhau i'w ddefnyddio neu ddod o hyd i ddulliau amgen o gyrraedd yr ysgol.

Sut y bydd trafnidiaeth yn edrych i ysgolion arbennig a'r rhai ag anghenion dysgu ychwanegol?

Gan nad oes ymbellhau cymdeithasol, bydd y cerbydau yn ôl i'r capasiti llawn. Fodd bynnag, mae'r canllawiau ar gyfer cludiant ADY yn aros yr un fath ag uchod gan fod rhieni'n dal i gael eu cynghori i gludo eu plant lle bynnag y bo modd gan ddefnyddio teithio llesol lle bynnag y bo modd ac ati. Bydd yn ofynnol i Yrwyr a Chynorthwywyr Teithwyr wisgo cyfarpar diogelu personol oherwydd yr angen i fod yn agos at y plant i gyflawni eu rôl.

 

ID: 6589, adolygwyd 23/09/2021