COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Plant ac Ysgolion - Pontio ir normal newydd

Dysgu o bell

Mae pob ysgol yn Sir Benfro eisoes yn cynllunio ac yn cyflwyno dysgu cyfunol i'w dysgwyr ac mae hyn bellach yn cynnwys datblygu ffrydio gwersi’n fyw lle y bo'n bosibl.

Mae ysgolion wedi cyflwyno polisi enghreifftiol ledled y Sir ar gyfer defnydd derbyniol o ffrydio’n fyw i rieni.

Mae ysgolion wedi bod yn hyfforddi staff i ddefnyddio nifer o blatfformau fel Microsoft Teams a Google Classrooms, gan gynnwys hyfforddiant a chymorth ar gyfer gweithgareddau cydamserol ac anghydamserol, gan fod hyn yn cefnogi teuluoedd i allu diwallu anghenion dysgwyr gartref.

Dysgu o Bell drwy Hwb

Mynediad am ddim I ystod o offer ac adnoddau. Addas ar gyfer oed meithrin ymlaen. Bydd gan eich plenty fanylion mewngofnodi a bydd wedi dysgu sut i’w ddefnyddio yn yr ysgol.

https://hwb.gov.wales/dysgu-o-bell

Dysgu Arlein

Mae athrawon ysgolion cynradd Sir Benfro wedi cydweithio i greu adnodd dysgu dwyieithog gwych ar-lein i blant a theuluoedd y sir ei ddefnyddio gartref www.dysguarlein.com

ID: 7368, adolygwyd 19/04/2021

Profion ac asesiadau

Cymwysterau Cymru yn canslo ffenestr asesiadau mewnol y gywanwyn – oedd i’w cynnal rhyng 22 Chwefror a 23 Ebrill – ar TGAU, UG a Safon Uwch.

Mae Cymwysterau Cymru wedi cadarnhau, yn dilyn cyfarwyddyd polisi'r Gweinidog Addysg ar y dull asesu ar gyfer Haf 2021, y bydd yn newid ei reoliadau ar gyfer TGAU, UG a Safon Uwch cymeradwy yng Nghymru er mwyn caniatáu i ysgolion a cholegau bennu graddau.

Am y wybodaeth ddiweddaraf: Newyddion Cymwysterau Cymru 

ID: 7369, adolygwyd 19/04/2021

Prydau Ysgol am Ddim ac Arlwyo Heb Arian

Prydau Ysgol am Ddim

Bydd rhieni/gwarcheidwaid disgyblion sy'n derbyn Prydau Ysgol am Ddim yn derbyn taliad Prydau Ysgol am Ddim bob pythefnos y mae’r disgyblion yn dysgu o bell, nes iddynt ddychwelyd i'r ysgol. Bydd taliadau ar gyfer y cyfnod rhwng 4 Ionawr a dydd Gwener 15 Ionawr mewn cyfrifon banc rhieni ar ddydd Llun 11 Ionawr.

Bydd y taliad nesaf ar gyfer y cyfnod rhwng 18 Ionawr a 29 Ionawr mewn cyfrifon banc rhieni ar ddydd Llun 18 Ionawr a phob pythefnos wedi hynny.

Gwerth y taliadau bob pythefnos fydd £39.00 y plentyn sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim.

Anfonwch e-bost at cashless.catering@pembrokeshire.gov.uk os oes gennych unrhyw ymholiadau neu ffoniwch 01437 775912, 01437 775922 neu 01437 775250.

 

Disgyblion amser llawn newydd

Dylai rhieni disgyblion a ddylai fod wedi dechrau yn yr ysgol yn llawn amser o 4 Ionawr ac sydd â brodyr a chwiorydd hŷn sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim gysylltu â'r tîm cymhwysedd prydau ysgol am ddim, trwy anfon e-bost at freeschmeals@pembrokeshire.gov.uk, i gofrestru eu plentyn fel plentyn sy'n gymwys i gael brydau ysgol am ddim.

Hysbysiad Preifatrwydd – Prydau Ysgol am Ddim  

Cais am brydau ysgol am ddim

 

Arlwyo Heb Arian mewn Ysgolion Uwchradd

Mae ein Gwasanaeth Arlwyo wedi ystyried y ffordd fwyaf diogel a phriodol o roi prydau o fwyd i ddisgyblion gan ddefnyddio Arlwyo Heb Arian. Bydd y mesurau canlynol yn berthnasol yn yr ysgolion uwchradd hynny fydd yn cynnig prydau ysgol pan fydd yr ysgolion yn ailagor:

  • Ni fydd yr opsiwn talu biometrig (ôl bys) ar gael hyd nes y clywir yn wahanol.
  • Bydd disgyblion sy'n defnyddio'r opsiwn biometrig ar hyn o bryd ac felly nad oes ganddynt gardiau heb arian yn derbyn cerdyn newydd yn yr ysgol.
  • Gall unrhyw ddisgyblion sydd wedi colli/difrodi eu cardiau heb arian ofyn am un newydd o ffreutur yr ysgol.
  • Bydd hefyd angen i unrhyw aelod o staff sy'n dymuno prynu bwyd ofyn am gerdyn heb arian.
  • Ni dderbynnir arian parod mewn ysgolion.
  • Defnyddir peiriannau llwytho arian mewn ysgolion ond i wirio balansau trwy sganio'r cardiau heb arian.
  • Gellir ychwanegu at gyfrifon prydau ar-lein trwy Fy Nghyfrif neu drwy ffonio Canolfan Gyswllt y Cyngor ar 01437 764551

Er mwyn gofyn am rif cyfrif prydau, neu am wybodaeth bellach, e-bostiwch cashless.catering@pembrokeshire.gov.uk

 

ID: 6592, adolygwyd 19/04/2021

Gwybodaeth am drafnidiaeth ysgol

Canllawiau Gweithredol ar gyfer Darparu Cludiant i`r Ysgol - Tymor Gwanwyn 2021

Diweddariad Covid-19 Gwybodaeth Ysgol i Rieni a Disgyblion - Tymor Gwanwyn 2021

Cwestiynau Cyffredin ar gyfer cludiant i'r Ysgol o fis Medi 2020

Pwy fydd yn gymwys i gael cludiant i'r ysgol?

Pawb a oedd â hawl cyn Covid-19 yn unol â pholisi cludiant arferol yr ysgol. Fodd bynnag, rydym yn dal i annog rhieni i ddilyn cyngor Llywodraeth Cymru a cheisio mynd â'u plant eu hunain i'r ysgol ac oddi yno lle bynnag y bo modd. Bydd hyn yn sicrhau y bydd cludiant ar gael i'r rhai sydd ei angen fwyaf.

Sut y bydd cadw pellter cymdeithasol yn gweithio ar gludiant i'r ysgol?

Ni fydd ymbellhau cymdeithasol ar gludiant penodedig i'r ysgol ym mis Medi 2020. Bydd ymbellhau cymdeithasol yn digwydd ar gerbyd mawr (16+ sedd) rhwng y gyrrwr a'r disgyblion/myfyrwyr. Bydd hyn yn cael ei gynnal gan na fydd modd defnyddio’r rhes flaen o seddi. Ni fydd ymbellhau cymdeithasol ac felly bydd staff yn gwisgo’r cyfarpar diogelu priodol i liniaru unrhyw risgiau.

A fydd disgwyl i blant wisgo gorchudd wyneb ar gludiant addysg penodedig?

Bydd yn orfodol i ddisgyblion oedran uwchradd a myfyrwyr coleg wisgo gorchudd wyneb ar gludiant addysg penodedig oni bai eu bod yn cael eu heithrio. Caiff ei argymell a'i annog ar gyfer pob disgybl arall.

Gweler y ddolen i ganllaw LlC ar sut i wneud gorchudd wyneb 3 haen   

Faint o blant fydd yn gallu teithio ar bob bws?

Bydd pob sedd ar gael i'w defnyddio ar wahân i'r rhes flaen ar fysiau mwy (16+ sedd). Er enghraifft, ar fws 53 sedd, bydd 49 o ddisgyblion yn gallu teithio ac ar fws 70 sedd, bydd 65 o ddisgyblion yn gallu teithio.

Sut y byddwch yn sicrhau bod pob plentyn sydd angen defnyddio cludiant i'r ysgol yn gallu gwneud hynny?

Gan na fydd ymbellhau cymdeithasol rhwng disgyblion, bydd capasiti cerbydau yn cynyddu'n sylweddol i'r hyn a welsom ym mis Gorffennaf 2020. Ar ôl treulio'r haf yn cynllunio cludiant ar gyfer mis Medi, rydym yn hyderus y bydd pawb sydd angen defnyddio cludiant addysg yn gallu gwneud hynny. Rydym hefyd yn disgwyl gostyngiad bach o ran nifer y disgyblion sy'n defnyddio cludiant gan fod rhai rhieni eisoes wedi mynegi eu dewis i gludo eu plant i'r ysgol ar hyn o bryd.

Gofynnwyd i rieni hysbysu'r ALl os ydynt yn bendant nad ydynt yn mynd i ddefnyddio cludiant i'r ysgol ym mis Medi 2020. Bydd hyn yn ein helpu i reoli nifer y disgyblion ar gludiant a chaniatáu i seddi rhatach fod ar gael i'r disgyblion hynny nad oes ganddynt hawl i gludiant am ddim ond nad oes ganddynt gludiant arall.

A fydd cludiant rhatach ar gael?

Oes, ond fel sy'n wir bob blwyddyn efallai na fyddwn yn gallu cynnig y rhain tan yn ddiweddarach ym mis Medi, oherwydd nad ydym wedi cadarnhau niferoedd o fyfyrwyr 6ed dosbarth sy’n dychwelyd i'r ysgol nes iddynt fynd yn ôl yn gorfforol. Fodd bynnag, ble allwn yn bendant nodi capasiti dros ben, byddwn yn ceisio danfon cymaint o docynnau rhatach ag y gallwn. Ar gyfer y llwybrau hynny ble mae niferoedd disgyblion ar bapur yn uchel iawn, bydd yn rhaid i ni aros hyd nes bydd yr ysgolion yn dechrau'n ôl i'n galluogi i gadarnhau pa lefydd sydd ar gael. Rydym yn gwerthfawrogi y gallai hyn roi pwysau ar rai teuluoedd ond gofynnwn i rieni fod yn amyneddgar a byddwn yn ymateb i bob cais am le rhatach cyn gynted ag y bo'n ymarferol bosibl. 

A fydd mwy o drafnidiaeth gyhoeddus?

Yn y rhan fwyaf o achosion ble mae disgyblion sy'n gymwys i gael cludiant i'r ysgol yn teithio ar fysiau gwasanaeth cyhoeddus, oherwydd capasiti isel ar y cerbydau hyn, byddwn yn rhoi cerbydau amnewid ar waith dros dro i sicrhau bod lle iddynt deithio bob amser. Bydd yn rhaid i'r disgyblion nad oes ganddynt hawl i gludiant i'r ysgol ond sy'n defnyddio cludiant cyhoeddus i gyrraedd yr ysgol, barhau i'w ddefnyddio neu ddod o hyd i ddulliau amgen o gyrraedd yr ysgol.

Sut y bydd trafnidiaeth yn edrych i ysgolion arbennig a'r rhai ag anghenion dysgu ychwanegol?

Gan nad oes ymbellhau cymdeithasol, bydd y cerbydau yn ôl i'r capasiti llawn. Fodd bynnag, mae'r canllawiau ar gyfer cludiant ADY yn aros yr un fath ag uchod gan fod rhieni'n dal i gael eu cynghori i gludo eu plant lle bynnag y bo modd gan ddefnyddio teithio llesol lle bynnag y bo modd ac ati. Bydd yn ofynnol i Yrwyr a Chynorthwywyr Teithwyr wisgo cyfarpar diogelu personol oherwydd yr angen i fod yn agos at y plant i gyflawni eu rôl.

 

ID: 6589, adolygwyd 19/04/2021
ID: 6552, adolygwyd 16/07/2021

Covid-19 - Cwestiynau Cyffredin Ysgolion

Datblygwyd y cwestiynau cyffredin canlynol i ateb mwyafrif eich ymholiadau ar hyn o bryd.

Os bydd gennych ymholiad ynghylch ysgol eich plentyn, cysylltwch â’r ysgol yn uniongyrchol. 

 

Beth yw’r cynlluniau o ran gweithredu mewn ysgolion ym mis Medi?

Beth ddylwn I ei wneud os yw fy mhlentyn yn cael canlyniad prawf positif yn ystod gwyliau’r haf?

Beth yw profi llif unffordd a phwy sy’n gymwys i’e gael?

Am faint o amser y mae angen inni hunanynysu?

 

Beth yw’r cynlluniau o ran gweithredu mewn ysgolion ym mis Medi?

Mae Llywodraeth Cymru yn parhau i fonitro cyfraddau achosion COVID ledled Cymru, a sut maent yn berthnasol i dderbyniadau i'r ysbyty. Mae llwyddiant y rhaglen frechu yn rhoi rheswm i fod yn optimistaidd am y dyfodol, ac wrth i gyfyngiadau gael eu llacio ledled y gymdeithas ehangach, dylai lleoliadau addysgol ddilyn patrwm tebyg.

Mae tri phrif newid yn cael eu cynnig i ddod â rhywfaint o normalrwydd yn ôl i addysg cyn tymor newydd yr hydref. Dyma nhw:

  • Ni fydd gorchuddion wyneb yn cael eu hargymell fel mater o drefn mwyach mewn ystafelloedd dosbarth mewn ysgolion uwchradd; ond byddant yn cael eu hannog mewn ardaloedd cymunedol a byddant yn parhau i fod yn ofynnol ar gludiant i'r ysgol.
  • Ni fydd angen grwpiau cyswllt mwyach a defnyddir y broses Profi, Olrhain a Diogelu i nodi cysylltiadau agos dysgwyr sydd wedi profi'n bositif.
  • Bydd amseroedd sesiynau arferol yr ysgol yn ailddechrau.

Mae cyngor newydd wedi'i gyhoeddi ar y newidiadau allweddol i ysgolion o fis Medi ynghyd â Chanllawiau Gweithredol wedi'u diweddaru sy'n rhoi rhagor o fanylion.

Bydd Llywodraeth Cymru hefyd yn cyhoeddi Fframwaith Penderfyniadau Rheoli Heintiau COVID-19 Lleol ar ddechrau tymor yr hydref fel bod gan ysgolion amser i sefydlu systemau newydd yn ystod yr wythnosau sy'n dilyn. Bydd y fframwaith yn galluogi ysgolion i deilwra rhai o'r ymyriadau i adlewyrchu lefel y risg a nodwyd yn lleol, gyda chefnogaeth swyddogion iechyd cyhoeddus ac awdurdodau lleol i sicrhau bod mesurau'n briodol i'w hamgylchiadau.

Rydym eisoes wedi cwrdd â Phenaethiaid i drafod y newidiadau hyn a byddwn ni'n gweithio'n agos gydag arweinwyr ein hysgolion i wneud y newidiadau ac i barhau i sicrhau diogelwch ein dysgwyr a'n staff.

Mae'n hanfodol ein bod ni i gyd yn parhau i ddilyn y canllawiau mewn perthynas â hunanynysu ac yn golchi ein dwylo'n aml er mwyn lleihau'r potensial o drosglwyddo'r feirws yn ein hysgolion.

Beth ddylwn I ei wneud os yw fy mhlentyn yn cael canlyniad prawf positif yn ystod gwyliau’r haf?

Mae'n bwysig eich bod yn rhoi gwybod i ni os yw eich plentyn yn cael prawf cadarnhaol dros y gwyliau, rhowch wybod i ni drwy e-bostio communicabledisease@pembrokeshire.gov.uk gan ddarparu enw, grŵp blwyddyn ac ysgol eich plentyn.

Beth yw profi llif unffordd a phwy sy’n gymwys i’e gael?

Mae holl staff ysgolion a disgyblion ysgolion uwchradd yn cael cynnig profion llif unffordd y gallent eu gwneud gartref ddwywaith yr wythnos.

Y nod yw nodi'r rhai sy'n cario'r feirws heb sylweddoli hynny fel y gallant hunanynysu. Mae symptomau ysgafn, neu hyd yn oed dim symptomau, gan lawer o bobl sydd â COVID-19, ond gallant ledaenu'r feirws o hyd. Drwy hunan-brofi'n rheolaidd, gallwn helpu i arafu lledaeniad y feirws a helpu i amddiffyn y rhai mwyaf agored i niwed yn ein teuluoedd a'n cymunedau. 

Mae hunan-brofi ar gyfer COVID-19 yn syml, yn gyflym a gellir gwneud y prawf gartref heb fod angen mynd i ganolfan brofi neu bostio samplau i labordy i'w dadansoddi.

Mae dyfeisiau llif unffordd yn hawdd i'w defnyddio ac yn rhoi canlyniadau o fewn 30 munud.

Mae profion yn wirfoddol, ond anogir unigolion yn gryf i fanteisio ar y cynnig i leihau ymhellach y risg o drosglwyddo ymhlith y rhai nad ydynt yn dangos unrhyw symptomau.

Mae'n bwysig cofio mai diben y profion yw ategu'r mesurau diogelwch sydd eisoes wedi'u rhoi ar waith mewn ysgolion i ganiatáu dysgu wyneb yn wyneb, megis cadw pellter cymdeithasol a gwisgo gorchuddion wyneb. Hefyd, os bydd canlyniad y prawf LFD yn negyddol, nid yw hynny'n golygu y gallwch ymlacio neu anwybyddu rheolau cadw pellter cymdeithasol neu fesurau eraill i helpu i atal trosglwyddiad y feirws - offeryn ychwanegol yw prawf llif unffordd sy'n cyfrannu at leihau'r risg.

Gellir casglu'r pecynnau profi o'ch ysgol, a fydd hefyd yn rhoi rhagor o wybodaeth i chi ynghylch pryd a sut i wneud y profion a sut i gofnodi'r canlyniadau, a beth ddylech ei wneud os byddwch yn cael prawf positif.

Ceir rhagor o wybodaeth am brofion llif unffordd mewn ysgolion gan gynnwys rhai Cwestiynau Cyffredin defnyddiol ar wefan Llywodraeth Cymru.

 

Am faint o amser y mae angen inni hunanynysu?

Mae'n hanfodol bod unrhyw un sydd â symptomau COVID-19, neu unigolion sy'n rhannu aelwyd ag unrhyw un sydd â symptomau, yn hunanynysu, hyd yn oed os yw'r symptomau'n wan. I ddiogelu eraill, mae'n rhaid ichi beidio â mynychu'r ysgol, y feithrinfa, lleoliadau gofal plant eraill, y gwaith, na mynd i leoedd megis meddygfa, fferyllfa neu ysbyty.

Mae'n rhaid i unrhyw un sydd â symptomau hunanynysu am 10 niwrnod o'r adeg y mae'r symptomau'n dechrau. Gall yr unigolyn ddychwelyd i'r ysgol neu i'r gwaith ar ôl 10 niwrnod os yw'n ddigon iach i wneud hynny.

Mae'n rhaid i unrhyw un ar yr aelwyd nad oes ganddo symptomau hunanynysu am 10 diwrnod o'r adeg y dechreuodd yr unigolyn cyntaf gael symptomau.

Os yw rhiant yn barnu bod gan ei blentyn symptomau OND ei fod yn dewis peidio â rhoi'r plentyn drwy'r profiad o gael prawf, mae'n rhaid i holl aelodau'r aelwyd hunanynysu am 10 diwrnod ar ôl i'r symptomau ddechrau.

Os yw canlyniad y prawf yn bositif, bydd y Tîm Profi, Olrhain, Diogelu yn cysylltu â chi i roi cyngor pellach.

Os yw canlyniad y prawf yn negyddol, gall y cyfnod hunanynysu ddod i ben i bawb, gall plant ddychwelyd i'r ysgol a gall rhieni ddychwelyd i'r gwaith os ydynt yn ddigon iach i wneud hynny, a chyn belled nad oes neb arall ar yr aelwyd wedi datblygu symptomau.

Mae rhieni a gofalwyr ar incwm isel y mae eu plant yn gorfod hunanynysu yn gymwys bellach i gael taliad cymorth o £500.

 

 

ID: 6553, adolygwyd 21/07/2021

Diweddariad ysgolion

Ein prif flaenoriaeth bob amser oedd diogelwch y plant, eu teuluoedd a staff yr ysgolion a bydd hyn yn parhau i fod yn brif ystyriaeth wrth i ni ddechrau ar y cyfnod o adfer.

Gallwn eich sicrhau ein bod wedi gweithio'n galed i roi cynlluniau ar waith am ein hysgolion. Diolch i chi am eich cefnogaeth a'ch cydweithrediad parhaus.

Ewch i'r tudalennau eraill ar y wefan hon i gael rhagor o wybodaeth, sy'n cael eu diweddaru'n rheolaidd. 

ID: 6506, adolygwyd 19/04/2021