Plant gydag Anableddau

Plant gydag Anableddau

Mae'r Tîm Plant gydag Anableddau'n gweithio gyda phlant (rhwng oed 0 a 18 oed) sydd ag anableddau cymhleth neu sylweddol.

Nodau'r tîm yw:

  • Cynorthwyo plant a phobl ifanc anabl a'u rhieni neu ofalwyr i gynnal bywyd teuluol yn eu cymuned gartref.
  • Rhoi cefnogaeth i hwyluso cyfleoedd bywyd a chyfranogiad plant a phobl ifanc anabl i'r eithaf.
  • Rhoi cefnogaeth i helpu plant a phobl ifanc anabl gyrraedd eu llawn allu.
  • Diogelu plant a phobl ifanc anabl.
  • Sicrhau fod barn, teimladau a dyheadau plant a phobl ifanc yn ganolog fel bod ganddynt y dewis mwyaf wrth gynllunio eu dyfodol eu hunain.
  • Cynorthwyo plant a phobl ifanc anabl i ddatblygu gymaint o annibyniaeth briodol i oed ag y bo modd.
  • Cefnogi cynllunio cynnar, pennu nodau a phontio er mwyn cynyddu annibyniaeth a symud i lawn oed.

Cysylltiadau Defnyddiol

Dewis Cymru y w’rlle i fynd os ydych chi eisiau gwybodaeth neu gyngor am eich llesiant – neu eisiau gwybod sut allwch chi helpu rhywun arall

Fforwm Cymru Gyfan i Rieni a Gofalwyr Pobl ag Anableddau Dysgu (FfCG)

Bywyd yn ystod y Cyfnod Cloi i Deuluoedd Anabledd Dysgu yng Nghymru

ID: 1814, adolygwyd 09/09/2021