Plant gydag Anableddau

Darganfod pa gymorth sydd arnoch ei angen

Caiff holl gyfeirebau at y Tîm Plant gydag Anableddau eu gwneud trwy gysylltu â'r Tîm Asesu Gofal Plant. Dylai gweithwyr proffesiynol sy'n gwneud cyfeirebau ddefnyddio'r Ffurflen Rhwng Asiantaethau. O dderbyn cyfeireb bydd gweithiwr yn cael ei neilltuo i asesu'r plentyn a'r teulu.

Mae hyn oherwydd nad oes ar holl blant a theuluoedd angen yr un faint o gefnogaeth; mae ar rai angen mwy nag eraill oherwydd natur anabledd y plentyn ac amgylchiadau teuluol. Mae asesiad yn helpu inni sicrhau ein bod yn rhoi'r cymorth a gwasanaethau cywir ar yr adeg iawn.

Caiff plant a phobl ifanc anabl eu hasesu yng nghyd-destun effaith unrhyw amhariad ar ansawdd eu bywydau nhw a'u teuluoedd. Diben asesiad yw casglu gwybodaeth i ddadansoddi anghenion plentyn a phenderfynu a oes angen cymorth. Gwnawn hyn trwy siarad â rhieni / gofalwyr a'r plentyn. Gyda chaniatâd, byddwn yn cadw cyswllt agos â gweithwyr proffesiynol eraill fel athrawon, ymwelwyr iechyd, meddygon a gweithwyr asiantaethau gwirfoddol sy'n ymwneud â'r plentyn neu'r teulu.

Cynnwys yr asesiad - Asesiad gofalwyr

Yn dilyn asesiad, bydd y gweithiwr allweddol neu'r gweithiwr cymdeithasol yn trafod y math o gymorth a gwasanaethau a allai ddiwallu eich anghenion gyda chi. Os yw eich asesiad yn awgrymu neu os byddwch yn gofyn am wasanaeth arbenigol penodol, caiff y penderfyniad i ddarparu'r gwasanaeth ei wneud mewn Panel Gwasanaethau Integredig. Yn y panel hwn bydd rheolwyr o'r Tîm Plant gydag Anableddau, y Tîm Cynhwysiad a rhai o ddarparwyr y Gwasanaeth yn bresennol. Mae'r broses hon yn sicrhau y caiff penderfyniadau eu gwneud mewn ffordd deg ac agored.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â'r:

Tîm Asesu Gofal Plant ar 01437 764551

Defnyddwyr gwasanaeth presennol, cysylltwch â:

Tracy Allison

Rheolwr Gwasanaeth Integredig Dro, Tîm Plant gydag Anableddau

Ffôn: 01437 776350

E-bost: tracy.allison@pembrokeshire.gov.uk

ID: 1816, adolygwyd 09/09/2021