COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Plant gydag Anableddau

Pwy sydd â hawl i gymorth?

Mae Deddf Plant 1989 yn diffinio plant gydag anableddau fel ‘plant anghenus' oherwydd eu hanabledd. Caiff rhai o'r plant hyn eu hasesu hefyd fel rhai gydag anghenion sylweddol neu ddybryd all ofyn cefnogaeth arbenigol y Tîm Plant gydag Anableddau, yn ogystal â gwasanaethau cyffredinol a phenodol. Plant sydd â hawl i'r gefnogaeth hon yw'r rhai gydag anableddau neu afiechydon difrifol a pharhaol sy'n byw yn Sir Benfro, gan gynnwys:

  • Plant a phobl ifanc dan 18 oed sydd ag anabledd dysgu neu gorfforol parhaol a/neu sylweddol. Anabledd sylweddol yw un difrifol neu ddwfn fel bod ar y plant angen cryn gefnogaeth gan rywun arall neu gyfarpar i weithredu'n sylfaenol (e.e. gofal personol, bwyta) ac mae'n debygol y bydd angen y gefnogaeth hon pan ddaw'r plant neu bobl ifanc yn oedolion. Gall hyn gynnwys amhariad corfforol neu feddyliol, nam ar y synhwyrau a diagnosis o awtistiaeth.
  • Plant a phobl ifanc dan 18 oed sydd â salwch cronig. Salwch cronig yw afiechyd neu anhwylder sy'n parhau dros gyfnod estynedig gan achosi cyfnodau parhaol neu ysbeidiol o analluogrwydd.
  • Plant a phobl ifanc dan 18 oed sydd ag afiechyd sy'n derfynol neu'n bygwth bywyd.

Fe all plant eraill gydag anableddau fod ag anghenion ychwanegol ond bod effaith eu hanabledd ar eu trefniadau byw bob dydd yn golygu nad oes arnynt angen cymorth arbenigol statudol a bod modd diwallu eu hanghenion yn briodol gyda chymorth ychwanegol gwasanaethau cyffredinol neu benodol.

Cysylltiadau Defnyddiol

Dewis Cymru y w’rlle i fynd os ydych chi eisiau gwybodaeth neu gyngor am eich llesiant – neu eisiau gwybod sut allwch chi helpu rhywun arall

ID: 1815, adolygwyd 09/09/2021