COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Syniadau ac Ysbrydoliaeth ar gyfer Adfywio'r Tir

Prosiect tyfu bwyd: gweithgaredd gwych i ysgolion, grwpiau cymunedol neu hyd yn oed grŵp o fwytai lleol sydd am dyfu eu cynnyrch eu hunain.

 

Gardd law: gall leihau llifogi ac erydu a darparu cynefin bywyd gwyllt. Mae'n ffordd ecogyfeillgar a deniadol o arafu proses dŵr glaw ffo a hidlo llygryddion.

 

Marchnad dros dro: gallai stondinau marchnad symudol cael eu defnyddio gan aelodau o'r gymuned i werthu cynnyrch a chrefftau lleol.

 

Fferm solar: wrth helpu i fynd i'r afael â newid hinsawdd, gall y fferm hon ddarparu ynni ac incwm i gymuned. Gall y bylchau rhwng y paneli gael eu defnyddio i blannu blodau gwyllt.

 

Dolydd blodau gwyllt: ffordd wych o ddarparu cynefinoedd ar gyfer bywyd gwyllt mewn lleoliadau trefol. Mae'n gwella ymddangosiad tir gwag gydag ychydig iawn o draul neu effaith ar y safle.

 

Man perfformio: gallai gael ei dirlunio o bosibl ar gyfer defnydd dros dro i grwpiau theatr neu ddigwyddiadau cymunedol yn yr awyr agored.

 

Man ar gyfer digwyddiadau: ar gyfer digwyddiadau cymunedol dros dro fel gweithdai ail-greu neu gynnal a chadw beiciau, cyfnewid llyfrau a theganau, neu sioe deithiol gwasanaethau lleol.

 

Campfa awyr agored: Gall hyn annog i wella ffitrwydd corfforol aelodau'r gymuned o bob oedran. Gellir creu cyfarpar o ddeunyddiau naturiol fel eu bod yn cael llai o effaith ar y safle.

 

Campfa werdd: yn cynnig y cyfle i fwynhau gweithgarwch corfforol yn yr awyr agored wrth ddysgu am gadwraeth amgylcheddol a gwella'r amgylchedd lleol.

 

Ardal chwarae naturiol: ar gyfer plant gan annog gweithgarwch corfforol, dysgu yn yr awyr agored a man cymdeithasol. Mae defnyddio deunyddiau naturiol gan gynnwys boncyffion, bwâu helygen a thomenni glaswelltog yn eithaf rhad ac yn hawdd gofalu amdanynt.

 

Gardd Gymunedol: caiff ei rhannu gan aelodau'r gymuned gyda phwyllgor sy'n cymryd cyfrifoldeb am reoli'r ardd, sut mae'n cael ei diogelu a sut mae aelodau yn cael mynediad iddi. Mae'r aelodau'n cadw plot neu gynhwysydd, sy'n llai na rhandir fel arfer, i dyfu'r hyn y mynnant. Mae hefyd yn syniad i gael rywle diogel i storio offer a rennir.

 

fwy o wybodaeth:

Cael gafael ar gyngor ar Dir ar gyfer grwpiau cymunedol

Pecyn Adnoddau Tyfu Cymunedol Cymru

Rhannu Tir

Gweithio ar y cyd a Dylunio dan arweiniad y Gymuned

Manteisio i'r Eithaf ar Dirwedd

Arfer Gorau ar gyfer coed

 

Sefydlu eich gardd gymunedol

www.opengreenspace.com

www.wtwales.org

www.farmgarden.org.uk

 

Ewch amdani - tyfwch

www.get-growing.org.uk

www.growwilduk.com

 

Rheoli Mannau Gwyrdd

greenspacewales.org.uk

www.fieldsintrust.org

 

Ymgysylltu a Chyfranogiad

participation.cymru

www.planlocal.org.uk

 

Enghreifftiau Diddorol ar Ysbrydoledig

 

Pier Hastings - Enghraifft o gyfranddaliadau cymunedol

Prosiect Celfyddydau

Prosiect ynni adnewyddadwy

www.theguardian.com

 

 

ID: 4121, adolygwyd 29/01/2020