Presenoldeb Ysgolion a Lles Disgyblion

Gwasanaeth Cefnogi Disgyblion

Mae'r Gwasanaeth Cefnogi Disgyblion yn cynnig cyngor a chyfarwyddyd i ysgolion cynradd ac uwchradd a theuluoedd ar hyd a lled Sir Benfro ynghylch disgyblion nad ydynt yn mynd i'r ysgol yn rheolaidd ac absenoldeb plentyn yn cyrraedd dros 15%.

Y gwasanaeth yw Swyddog Cefnogi Disgyblion (EWO) o fewn pob clwstwr o ysgolion. Caiff cymorth ei roi i wella presenoldeb yn yr ysgol er mwyn i blant i gyrraedd eu llawn allu a chefnogi teuluoedd lle bo angen.

Mae'r PSO yn rhoi cefnogaeth ymarferol i wella cyfraddau presenoldeb yn yr ysgol; lleihau absenoldeb diawdurdod; a chynorthwyo ysgolion reoli plant a phobl ifanc diamddiffyn.

Cod Ymddygiad ar gyfer Rhybuddion Cosb

Sut mae cael y Gwasanaeth? - Gyda phwy i gysylltu?

Caiff cyfeirebau eu gwneud drwy ysgol y plentyn, neu gall rhieni gysylltu ag ysgol eu plentyn a gofyn i'w EWO gysylltu â nhw. Fel arfer bydd EWO yn trafod cyfeirebau gydag ysgolion yn y lle cyntaf, ond fe all rhieni gysylltu'n uniongyrchol pan fo angen cymorth, er enghraifft, pan nad yw eu plentyn yn mynychu ysgol neu fod arnynt angen cyngor ynghylch mater yn yr ysgol. Mae PSO yno i fod yn gyswllt rhwng y cartref a'r ysgol.

Mae modd trafod pryderon ychwanegol gyda Cara Huggins - Prif Swyddog Lles Addysg

E-bost: Caroline.Huggins@pembrokeshire.gov.uk

Ffôn: 01437 775022

Hysbysiad Preifatrwydd

Mae'r hysbysiad hwn yn egluro pam ein bod yn casglu ac yn cadw eich gwybodaeth bersonol, sut y caiff eich gwybodaeth ei defnyddio a beth y byddwn yn ei wneud gyda'r wybodaeth a gasglwn

ID: 1265, adolygwyd 16/11/2021