Presenoldeb Ysgolion a Lles Disgyblion

Cyflogi Plant

Cred Cyngor Sir Penfro y gall pobl ifanc o oedran ysgol gorfodol elwa o’r profiad o wneud gwaith rhan amser, ar yr amod bod y gwaith a wneir yn addas a bod canllawiau priodol yn eu lle.  Mae gan y Cyngor gyfres o is-ddeddfau yn gosod yr amodau o ran caniatáu cyflogi pobl ifanc.  Mae’r gofynion cyfreithiol hyn yn sicrhau bod pobl ifanc wedi’u cofrestru’n gywir, ac nad ydyn nhw’n cael eu hecsbloetio neu’n gwneud gwaith a allai amharu ar eu hiechyd, eu rhoi mewn perygl corfforol neu gael effaith andwyol ar eu haddysg.

Y dyddiad swyddogol ar gyfer gadael ysgol yw’r dydd Gwener olaf ym mis Mehefin o’r flwyddyn ysgol pan fydd y disgybl yn 16.  Cyn y dyddiad hwn mae’n rhaid i bobl ifanc rhwng 13 ac 16 oed gael trwydded waith os ydyn nhw am wneud gwaith rhan amser.  Rhaid cwblhau ffurflen gais a’i llofnodi gan y rhieni a’r cyflogwr, a’i chyflwyno i’r Swyddog Trwyddedu yn y Gwasanaeth Cefnogi Disgyblion i’w chymeradwyo.  Os yw’r math o waith yn addas, a’r oriau a weithir o fewn y terfynau a ganiateir, bydd trwydded waith yn cael ei rhoi.

Â'r Ffurflen Gais gellir llwytho i lawr o'r dolenni isod.  Gellir cael yr is-ddeddfau gan y Swyddog Trwyddedu o ofyn amdanyn nhw.

Cais Am Drwydded Waith

Trwydded Perfformio Plentyn

Mae'r ddeddfwriaeth sy'n llywodraethu plant mewn adloniant yn ymdrin â phlant o'u genedigaeth i oed gadael ysgol (dydd Gwener diwethaf ym mis Mehefin y flwyddyn ysgol pan fydd plentyn yn cyrraedd 16 oed). 

Y gofyniad i drwyddedu:

Mae'r ddeddfwriaeth yn gofyn i Drwyddedau Perfformio gael eu cyhoeddi gan bob Awdurdod Lleol i blant sy'n cymryd rhan yn y categorïau a ganlyn:

  • Darllediad byw neu berfformiad wedi'i recordio er enghraifft, rhaglen deledu neu radio neu ffilm.
  • Perfformiad theatr ble codir tâl
  • Unrhyw berfformiad ar eiddo trwyddedig
  • Modelu plant a chwaraeon ble mae'r plentyn neu unrhyw berson arall yn cael ei dalu (ac eithrio talu treuliau)

Yr unigolyn sy'n gyfrifol am gynhyrchu perfformiad ble mae'r plentyn yn cymryd rhan ddylai wneud y cais am y drwydded.

Rhaid i'r cais gael ei wneud i Gyngor Sir Penfro a fydd yn prosesu'r cais.

Pa bryd NAD oes angen trwydded i berfformio ar blentyn?

  • Os yw'r plentyn yn perfformio am 4 diwrnod yn unig mewn unrhyw gyfnod o 6 mis ac nad ydynt angen amser o'r ysgol i ymgymryd â'r perfformiad
  • Os yw'r plentyn yn cymryd rhan yn eu perfformiad ysgol llawn amser (ysgol addysgiadol ac nid ysgol ddawns).
  • Perfformiadau a gynhelir gan 'Gyrff o Unigolion'
  • Unrhyw weithgaredd nad yw'r Awdurdod Lleol yn ystyried ei fod yn berfformiad megis plentyn yn cael ei gyfweld neu'i ffilmio wrth gymryd rhan mewn peth gweithgaredd arferol nad yw wedi'i drefnu'n benodol at y diben megis gwneud gwersi ysgol, chwarae yn y parc
  • Os yw'r gweithgaredd yn cael ei gyfarwyddo mewn unrhyw ffordd fe allai gael ei adolygu a'i drosi yn berfformiad.

Os nad oes angen Trwydded Perfformio Plant rydym yn dal i ofyn i drefnydd y perfformiad/sioe gofrestru pob plentyn sy'n cymryd rhan. Mae hyn yn caniatáu i ni gadw cofrestr o holl blant Sir Benfro sy'n cymryd rhan mewn perfformiad. Hyd yn oed os nad oes angen trwydded, mae rhan fwyaf y rheolau a'r rheoliadau yn parhau yn gymwys.

Rhaid i'r ffurflenni cais wedi'u llanw ynghyd â'r holl ddogfennau gael eu cyflwyno i'r Uned Cymorth Busnes, 21 diwrnod cyn y dyddiad y mae eu hangen. Rhaid i'r Awdurdod Lleol fod yn fodlon bod trefniadau sydd yn eu lle ar gyfer goruchwylio ac amddiffyn y plentyn yn ddigonol a bod yr aflonyddwch i addysg y plentyn yn cael ei gadw i'r lleiafswm, cyn caniatáu trwydded. Yr unigolyn a fydd yn gwneud cais am y drwydded fydd y deiliad trwydded a bydd yn gyfrifol am sicrhau bod amodau'r drwydded yn cael eu bodloni.

Gellir lawrlwytho ffurflen Ymgeisio am Drwydded Perfformio trwy glicio ar y ddolen. Ffurflen Gais Trwydded Perfformio Plentyn

Mae gwybodaeth ychwanegol, y meini prawf ar gyfer trwyddedu a chyngor pellach i'w cael trwy anfon e-bost at youthadmin@pemrokeshire.gov.uk

Os ydych chi angen siarad â rhywun yn ymwneud â Thrwyddedau Perfformio Plant, gallwch gysylltu â Gweinydd Ieuenctid ar 01437 775813.

Ffurflen Gais Trwydded Perfformio Plentyn

I gael rhagor o wybodaeth, gallwch ddarllen ein Hysbysiad Preifatrwydd yma

Mae'r hysbysiad hwn yn egluro pam ein bod yn casglu ac yn cadw eich gwybodaeth bersonol, sut y caiff eich gwybodaeth ei defnyddio a beth y byddwn yn ei wneud gyda'r wybodaeth a gasglwn

ID: 1346, adolygwyd 16/08/2019