COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Presenoldeb Ysgolion a Lles Disgyblion

Grant Datblygu Disgyblion Mynediad a Mwy

Grant Datblygu Disgyblion Mynediad a Mwy Cynllun Cyngor Sir Penfro i helpu rhieni mewn amgylchiadau anodd i brynu gwisgoedd ysgol yw'r Grant Datblygu Disgyblion Sir Benfro - Mynediad a Mwy.

O fis Ebrill 2019, bydd Cyngor Sir Penfron cynnig grant gwerth hyd at 125 i bob disgybl oed ysgol statudol ar gyfer prynu:

 • Gwisg ysgol, gan gynnwys cotiau ac esgidiau
 • Cit chawaraeon ysgol, gan gynnwys esgidiau ymarfer
 • Gwisgoedd ar gyfer gweithgareddau allgyrsiol, er enghraifft y Sgowtiaid, y Geidiaid, y Cadetiaid, crefftau ymladd, chwaraeon, celfyddydau perfformio neu ddawns Offer e.e. bag ysgol ac offer ysgrifennu
 • Offer arbenigol ar gyfer gweithgareddau cwricwlaidd newydd e.e. Dylunio a Thechnoleg Offer 
 • Teithiau tu allan i oriau ysgol, fel sesiynau dysgu awyr agored e.e. dillad diddos

Nid ywr rhestr uchod yn gynhwysfawr a bydd rhywaint o ddisgresiwn o ran yr hyn y gellir ei ariannu rhaid iddo fod yn rhywbeth a fydd yn cynorthwyo cyflawniad y plentyn. Swyddog Cymorth Disgyblion eich ysgol fydd yn penderfynu ar y ceisiadau. Gall amgylchiadau anodd gynnwys:

 • Teuluoedd sy'n symud at Gredyd Cynhwysol ac sydd, o ganlyniad, yn profi oedi sylweddol o ran derbyn budd-daliadau
 • Colli eiddo o ganlyniad i ddigwyddiad sydd y tu hwnt i'ch rheolaeth, er enghraifft tn neu lifogydd

Plentyn sy'n gorfod symud ysgol ar fyr rybudd ar sail cyngor yr Awdurdod Lleol Gallwch gael Ffurflen Gais trwy ein ffonio ar 01437 764551.

Cymorth arall i aelwydydd incwm isel

Mae ffynonellau eraill posibl o gymorth ariannol cyfyngedig:

 • Gall rhieni sy'n derbyn Cymhorthdal Incwm
 • Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm
 • Lwfans
 • Cyflogaeth a Chymorth yn gyslltiedig ag incwm
 • Credyd Peniswn

neu daliad ar gyfrif o un o'r budd-daliadau hyn am o leiaf 26 wythnos ymgeisio am fenthyciad cyllidebu cronfa gymdeithasol o dan gategori 'dillad ac esgidiau' gan y Ganolfan Byd Gwaith. Gall y rheiny sy'n hawlio credyd cynhwysol ar hyn o bryd wneud cais am Flaendal Cyllidebu. Efallai bydd cymroth ar gael gan gyrff llywodraeth neu gymdeithasau rhieni ysgolion. Gall hynny gynnwys cymroth ariannol o gronfa caledi, cynllun arbedion neu drwy ddarparu dillad ail-law.

ID: 6394, adolygwyd 05/05/2020