COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Pridiannau Tir Lleol

Gwasanaeth Pridiannau Tir Lleol

Mae'r gwasanaeth pridiannau tir lleol yn cael ei ddarparu ar gyfer y rhai sy'n prynu eiddo neu dir o fewn ardal Cyngor Sir Penfro. Pwrpas y gwasanaeth yw datgelu gwybodaeth i'r darpar brynwr, a allai effeithio ar eiddo neu ddarn o dir penodol. Bob tro y bydd eiddo neu ddarn o dir yn cael ei brynu, ei brydlesu neu ei brisio, dylid anfon chwiliad i'r Awdurdod Lleol.

Mae'r chwiliad yn cynnwys ffurflen LLC1 sy'n datgelu unrhyw faterion sydd wedi eu cofrestru fel pridiant tir lleol yn erbyn yr eiddo dan sylw; a ffurflen CON29 sy'n rhoi gwybodaeth am briffyrdd, cynllunio a materion amgylcheddol.

Mae'r uned pridiannau tir lleol yn cadw'r gofrestr pridiannau tir lleol sy'n cael ei diweddaru'n gyson er mwyn darparu gwybodaeth gywir yn y chwiliad. Mae'r uned hefyd yn cael gwybodaeth gan adrannau eraill o fewn y Cyngor ,fel yr adran cludiant a'r amgylchedd, yr adran ddatblygu a'r adran gofal cymdeithasol a thai.

Ein helpu ni i'ch helpu chi

Rydym angen eich help chi er mwyn i ni allu ymdrin â'ch chwiliadau'n ddi-oed. Wrth gyflwyno chwiliadau:

  • Gwnewch yn siŵr eich bod yn cynnwys cynllun lleoliad yr arolwg ordnans (graddfa 1: 2500) gyda phob cais am chwiliad, gyda ffin yr eiddo i'w weld yn ddigon amlwg.
  • Llenwch y ffurflen CON29 yn gywir. Os am wybodaeth ychwanegol am ffyrdd ochr, cefn neu ffyrdd sy'n ffinio rhaid iddynt gael eu henwi ym Mlwch 'C' neu gyfeirio atynt a'u hamlygu ar y cynllun lleoliad a gyflwynir.
  • Rhowch eich cyfeiriad post llawn (neu Rif DX os yn berthnasol) ym Mlwch 'F'.

Os oes arnoch angen copi o ddogfen, ysgrifennwch neu anfonwch ffacs i'r uned pridiannau tir lleol gan atodi copi o'r atodlen berthnasol o'r ateb LLC1.

Nid oes gan yr uned pridiannau tir lleol wybodaeth am briffyrdd, cynllunio neu faterion iechyd yr amgylchedd. Felly, er mwyn arbed oedi diangen cysylltwch â'r adrannau hynny os fyddwch angen rhagor o gymorth.

 

DISGRIFIAD  FFI CON29  TAW  IS-GYFANSWM  LLC1  CYFANSWM Y FFI NEWYDD
Chwiliad safonol
LLC1 a CON29R
 £84.00  £16.80  £100.80  £6.00  £106.80
LLC1 (Dim tâl)        £6.00  £6.00
CON29R YN UNIG  £84.00  £16.80      £100.80
YMHOLIADAU DEWISOL  £7.00  £1.40      £8.40
CWESTIYNAU'R CYFREITHIWR  £15.00  £3.00      £18.00
LLEINIAU YCHWANEGOL O DIR  £11.70  £2.34      £14.04

 

ID: 2348, revised 29/09/2021