COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Priodasau a Phartneriaethau Sifil

Hysbysiad Cyhoeddus Safleoedd Cymeradwy

Safleoedd yn aros am cymeradwyaeth trwydded seremonïau sifil. 

Plas Pantyderi Manor

The Forge

Manor Wildlife Park

 

 

 

ID: 2608, adolygwyd 21/07/2020

Priodi

Mae eich priodas yn achlysur unigryw ac arbennig, ac rydym yma i'ch helpu i wneud y diwrnod yn un cofiadwy.   

Beth bynnag a ddewiswch, boed yn seremoni fach gyda chi eich dau a dau dyst, achlysur teuluol cartrefol neu ddathliad mawreddog, fe fyddwn yn falch o'ch helpu i drefnu diwrnod a fydd yn gwireddu eich breuddwydion.   

Ble bynnag y cynhaliwch eich seremoni, boed yn y Swyddfa Gofrestru, yn un o'n hadeiladau trwyddedig, neu mewn eglwys neu addoldy arall, fe fydd yn rhaid i chi fod yn gyfarwydd â'r trefniadau ffurfiol canlynol.  

 • nid oes raid i chi fyw yn Sir Benfro os byddwch am gynnal eich seremoni o fewn y sir  
 • fe ddylech archebu mewn da bryd er mwyn sicrhau'r amser a'r dyddiad sydd orau gennych; cysylltwch â ni i drafod dyddiadau ac amserau posibl 
 • mae'n rhaid i chi a'ch partner fod dros 18 oed (neu fod yn gallu darparu tystiolaeth o gydsyniad os ydych yn 16 neu 17 oed), heb fod yn perthyn i'ch gilydd, a heb fod mewn priodas neu bartneriaeth sifil ar y pryd
 • fe fydd yn rhaid i chi eich dau roi rhybudd o briodas yn y swyddfa gofrestru yn yr ardal lle rydych yn byw  
 • mae rhybudd o briodas yn ddilys am un flwyddyn, ond rydym yn derbyn archebion dros dro fwy na blwyddyn o flaen llaw  
 • fe fydd angen i chi wneud apwyntiad i roi rhybudd o briodas, ac fe ddylech drefnu hyn dros y ffôn  
 • fe fydd yn rhaid i chi sicrhau fod y dogfennau cywir gennych pan ddowch i'r apwyntiad; oes nad ydych yn siŵr, cysylltwch â ni am gyngor
 • fe allwn gynnig awgrymiadau ynghylch cynnwys eich seremoni, ond cofiwch mai chi biau'r diwrnod, felly mae croeso i chi gynnig eich syniadau eich hunain  

Mae ein staff cofrestru arbenigol ar gael i gynnig cefnogaeth, cyngor a chymorth i'ch helpu i greu eich diwrnod perffaith.

Am wybodaeth bellach, cysylltwch â:  

Swyddfa Gofrestru Ardal Sir Benfro
1 Cherry Grove
Hwlffordd
Sir Benfro
SA61 1NZ

Ffôn 01437 775176
Ffacs 01437 779357     
E-bost cofrestrydd@sir-benfro.gov.uk

Oriau agor: Llun - Gwener 9.00am - 5.00pm

Parcio prin 2 awr am ddim y tu ôl i'r Swyddfa Gofrestru

 

ID: 90, adolygwyd 01/01/2020

Ffurfio Partneriaeth Sifil

Mae eich partneriaeth sifil yn achlysur unigryw ac arbennig, ac rydym yma i'ch helpu i wneud y diwrnod yn un cofiadwy.

Beth bynnag a ddewiswch, boed yn seremoni fach gyda chi eich dau a dau dyst, achlysur teuluol cartrefol neu ddathliad mawreddog, fe fyddwn yn falch o'ch helpu i drefnu diwrnod a fydd yn gwireddu eich breuddwydion.   

Ble bynnag y cynhaliwch eich seremoni, boed yn y Swyddfa Gofrestru neu yn un o'n lleoliadau cymeradwy, fe fydd yn rhaid i chi fod yn gyfarwydd â'r trefniadau ffurfiol canlynol.

 • nid oes raid i chi fyw yn Sir Benfro os ydych am gynnal eich seremoni o fewn y sir  
 • fe ddylech archebu mewn da bryd er mwyn sicrhau'r amser a'r dyddiad sydd orau gennych; cysylltwch â ni i drafod dyddiadau a'r amserau posibl 
 • mae'n rhaid i chi a'ch partner fod o dros 18 oed (neu fod yn gallu darparu tystiolaeth o gydsyniad os ydych yn 16 neu 17 oed), heb fod yn perthyn i'ch gilydd, a heb fod mewn priodas neu bartneriaeth sifil ar y pryd
 • fe fydd yn rhaid i chi eich dau roi rhybudd o bartneriaeth sifil yn y swyddfa gofrestru yn yr ardal lle rydych yn byw  
 • mae rhybudd o bartneriaeth sifil yn ddilys am un flwyddyn, ond rydym yn derbyn archebion dros dro fwy na blwyddyn o flaen llaw  
 • fe fydd angen i chi wneud apwyntiad i roi rhybudd o bartneriaeth sifil, ac fe ddylech drefnu hyn dros y ffôn  
 • fe fydd yn rhaid i chi sicrhau fod y dogfennau cywir gennych pan ddowch i'r apwyntiad; oes nad ydych yn siŵr, cysylltwch â ni am gyngor
 • mae partneriaeth sifil wedi'i ffurfio unwaith y bydd y pâr wedi llofnodi'r atodlen gofrestru ym mhresenoldeb swyddog cofrestru a dau dyst; nid oes raid cynnal seremoni yn ôl y gyfraith, ond rydym yn cynnig dewisiadau o ran seremoni i wneud yr achlysur yn un cofiadwy  
 • fe allwn gynnig awgrymiadau ynghylch cynnwys eich seremoni, ond cofiwch mai chi biau'r diwrnod, felly mae croeso i chi gynnig eich syniadau eich hunain

Mae ein staff cofrestru arbenigol ar gael i gynnig cefnogaeth, cyngor a chymorth i'ch helpu i greu eich diwrnod perffaith.

Cysylltwch â Ni

Swyddfa Gofrestru Ardal Sir Benfro
1 Cherry Grove
Hwlffordd
Sir Benfro
SA61 1NZ

Ffôn 01437 775176
Ffacs 01437 779357     
E-bost cofrestrydd@sir-benfro.gov.uk

Oriau agor: Llun - Gwener 9.00am - 5.00pm

Parcio prin 2 awr am ddim y tu ôl i'r Swyddfa Gofrestru

ID: 91, adolygwyd 02/12/2019

Adnewyddu eich addunedau

Os ydych eisoes wedi cynnal priodas neu bartneriaeth sifil ffurfiol ac yn dymuno dathlu ac adnewyddu eich addunedau mewn ffordd unigryw a phersonol, gallai'r seremoni hon fod yn addas i chi.

Dyma gyfle i ddathlu pen-blwydd priodas arbennig, i ail-gysegru'r addunedau a wnaethpwyd mewn priodas neu bartneriaeth sifil a oedd efallai wedi digwydd mewn gwlad arall lle nad oedd teulu a ffrindiau yn gallu bod yn bresennol, neu i ail-ddatgan yn syml eich ymrwymiad i'ch gilydd.

Yn wahanol i briodas neu bartneriaeth sifil, nid oes unrhyw statws cyfreithiol i'r seremoni hon, ond fe'i bwriedir i fod yn arwyddocaol ac yn bersonol i bob cwpwl.   

Beth sy'n digwydd yn y Seremoni?

Rydych yn gallu rhoi addewidion i'ch gilydd, cyfnewid modrwyau a gwahodd eich gwesteion i gymryd rhan yn y seremoni.  Cyflwynir tystysgrif goffaol i gydnabod yr achlysur.

Pwy sy'n gallu adnewyddu eu haddunedau?

Mae'n bosibl i unrhyw gwpwl priod neu bartneriaid sifil, o unrhyw oedran ac wedi bod yn briod neu'n bartneriaid sifil am ba bynnag hyd, drefnu seremoni i adnewyddu addunedau. Nid oes raid i chi fyw yn Sir Benfro i drefnu seremoni yn y sir.  

Ble ellir cynnar seremonïau Adnewyddu Addunedau?

Rydym yn cynnig seremonïau Adnewyddu Addunedau yn y Swyddfa Gofrestru ac mewn Adeiladau Cymeradwy o fewn y sir.  

Pa ddogfennau sy'n rhaid eu cynhyrchu?

Mae'n rhaid cyflwyno eich tystysgrif priodas neu bartneriaeth sifil ar adeg trefnu'r seremoni.  

Mae ein staff cofrestru arbennig yma i gynnig cefnogaeth, cyngor a chymorth i greu eich diwrnod perffaith.

Cysylltu â ni

Swyddfa Gofrestru Ardal Sir Benfro
Cherry Grove
Hwlffordd
Sir Benfro
SA61 2NZ

Ffôn 01437 775176
Ffacs 01437 779357
E-bost cofrestrydd@sir-benfro.gov.uk

Oriau agor: Llun - Gwener 9.00am - 5.00pm

Parcio prin 2 awr am ddim y tu ôl i'r Swyddfa Gofrestru

 

ID: 92, adolygwyd 15/02/2019

Ble i gynnal eich seremoni

Fe allwch gynnal seremoni sifil mewn Swyddfa Gofrestru neu adeilad cymeradwy neu seremoni grefyddol mewn eglwys neu adeilad crefyddol.   

Ystafelloedd Seremoni y Swyddfa Gofrestru

1 Cherry Grove, Hwlfordd

Mae'r Swyddfa Gofrestru ar gael ar gyfer seremonïau statudol sylfaenol, gyda lle i 4 o bobl.

Am fanylion am ddyddiadau posibl neu i drefnu seremoni, rhowch alwad i ni ar 01437 775176.

Adeiladau cymeradwy ar gyfer seremonïau sifil  

Rhaid cynnal seremonïau sifil mewn lleoliad sydd wedi'i gymeradwyo gan eich awdurdod lleol.  

Mae lleoliadau yn amrywio o ran maint a lleoliad ac yn cynnwys gwestai bach, cartrefol, ysguboriau sydd wedi'u hadnewyddu'n chwaethus, gwestai a phlastai mwy o faint, a hyd yn oed cestyll! Maen nhw i gyd wedi'u lleoli yn rhai o fannau mwyaf rhamantus, hanesyddol a phrydferth Sir Benfro - yng nghefn gwlad gogledd y Sir, ar hyd yr arfordir nodedig, ac yn nhrefi glan môr y de. Yr her fwyaf i chi fydd dewis un ohonyn nhw!

Pan fyddwch wedi dewis eich lleoliad, fe ddylech holi a yw ar gael ac archebu am y tro. Mae'n bwysig iawn wedyn ichi gysylltu â ni i wneud yn siŵr bod cofrestryddion ar gael i gynnal a chofrestru eich achlysur. 

Lleoliadau cymeradwy ar gyfer seremonïau sifil

Sefydliadau crefyddol

Os byddwch yn bwriadu priodi yn Eglwys Loegr neu'r Eglwys yng Nghymru, fe fydd yn rhaid i chi siarad â ficer y plwyf, a fydd yn trafod eich cynlluniau gyda chi.  Cyfrifoldeb y ficer fydd rhoi'r alwad allan a chofrestru eich priodas, ac ni fydd rhaid galw am wasanaeth y swyddfa gofrestru leol fel arfer.

Os byddwch am gynnal eich priodas neu bartneriaeth sifil mewn adeilad crefyddol arall, rhaid i chi roi rhybudd i'ch Swyddfa Gofrestru leol.  

Fel arfer, dylai un ohonoch neu'r ddau fod yn byw yn yr ardal lle'r ydych yn bwriadu priodi, neu dylai'r adeilad fod yn ‘addoldy arferol' i'r naill neu'r llall. Cewch hefyd gynnal eich seremoni mewn ardal arall os nad oes gan eich crefydd chi adeilad yn yr ardal(oedd) lle'r ydych chi'n byw.

Rhaid i gofrestrydd o'r ardal lle mae'r adeilad fod yn eich seremoni oni bai bod gan yr adeilad ei berson ‘awdurdodedig' ei hunan sy'n gallu cofrestru priodasau.  Byddai'n well i chi wirio hyn, ac os bydd angen cofrestrydd, dylech gysylltu â ni i sicrhau bod un ar gael cyn i chi bennu eich dyddiad a'ch amser. 

Ni ellir cynnal Seremonïau Enwi ac Adnewyddu Addunedau mewn adeilad crefyddol.  

Priodi y tu allan i Sir Benfro

Gallwch briodi neu ffurfio partneriaeth sifil mewn unrhyw swyddfa gofrestru neu adeilad cymeradwy o'ch dewis yng Nghymru a  Lloegr, waeth  pa ardal yr ydych yn byw. Fe fydd yn rhaid i chi wneud trefniadau'n uniongyrchol gyda'r swyddfa gofrestru neu'r adeilad cymeradwy. Mae rhestr lawn o adeiladau trwyddedig ar gael o'r Swyddfa Gofrestru Gyffredinol.

Cynnal eich seremoni dramor

Os byddwch yn meddwl priodi neu gynnal seremoni partneriaeth sifil dramor, dylech sicrhau eich bod yn deall ac yn dilyn pob rheoliad yn unol â chyfraith y wlad honno.  Mae hi bron yn siŵr y bydd angen i chi gyflwyno rhai dogfennau, ac mewn rhai amgylchiadau Tystysgrif o Ddim Rhwystr, sydd ar gael gan y Swyddfa Gofrestru. Ein cyngor yw eich ichi gysylltu â llysgennad y wlad lle rydych yn dymuno priodi.

Cysylltu â ni

Swyddfa Gofrestru Ardal Sir Benfro
1 Cherry Grove
Hwlffordd
Sir Benfro
SA61 2NZ

Ffôn 01437 775176
Ffacs 01437 779357
E-bost cofrestrydd@sir-benfro.gov.uk 

Oriau agor: Llun - Gwener 9.00am - 5.00pm

Parcio prin 2 awr am ddim y tu ôl i'r Swyddfa Gofrestru

ID: 93, adolygwyd 07/08/2019

Cynllunio'ch seremoni

Croeso i Wasanaeth Cofrestru Sir Benfro. Rydym wrth ein bodd eich bod wedi dewis cynnal eich diwrnod arbennig yn Sir Benfro. Bydd eich seremoni'n cael ei theilwra i'ch gofynion, ac fe fydd mor ffurfiol neu anffurfiol ag yr ydych yn dymuno. Mae ein staff cofrestru arbenigol ar gael i gynnig cefnogaeth, cyngor a chymorth i'ch helpu i greu eich diwrnod perffaith.

Cyrraedd eich seremoni

Dylech gyrraedd o leiaf 20 munud cyn amser penodedig eich seremoni a fydd yn dechrau'n brydlon ar yr amser yr ydych wedi'i neilltuo. Os ydych yn dymuno aros ar wahân cyn y seremoni, trefnwch i gyrraedd ar amserau gwahanol, gyda'r ail bartner yn cyrraedd tua 10 munud ar ôl y cyntaf.

Byddwch gystal â chymryd i ystyriaeth unrhyw oedi gyda thraffig a ffotograffiaeth cyn y briodas a sicrhau bod pawb yn cyrraedd mewn da bryd.

Barddoniaeth/Rhyddiaith

Mae darlleniadau barddoniaeth neu ryddiaith yn ffordd dda o gynnwys aelodau eich teulu neu'ch ffrindiau yn eich seremoni. Rydym wedi cynnwys sy'n boblogaidd mewn seremonïau priodas ar ein gwefan. Mae croeso hefyd i chi ddethol cerddi o rywle arall neu gynnwys eitemau cerddorol yn eich seremoni cyhyd â'n bod yn eu cymeradwyo.

Ffotograffiaeth neu Ffilm

Os hoffech i rywun dynnu lluniau neu ffilmio yn ystod eich seremoni, gofynnwn i chi enwebu un person i wneud hyn a gofyn iddynt gyflwyno'u hunain i'r gweinydd cyn dechrau'r seremoni. Nodwch na chaniateir ffotograffiaeth fflach yn ystod y seremoni.

Am wybodaeth bellach, cysylltwch â:  

Swyddfa Gofrestru Ardal Sir Benfro, 
1 Cherry Grove,
Hwlffordd,
Sir Benfro.
SA61 1NZ

Ffôn: 01437 775176
Ffacs: 01437 779357     
E-bost: cofrestrydd@sir-benfro.gov.uk

Oriau agor: Llun - Gwener 9.00am - 5.00pm

Parcio prin 2 awr am ddim y tu ôl i'r Swyddfa Gofrestru

ID: 94, adolygwyd 22/09/2017

Rhoi rhybudd o briodas neu bartneriaeth

Cyn gallu priodi neu ffurfio partneriaeth sifil bydd rhaid i'r ddau ohonoch roi rhybudd o briodas neu bartneriaeth sifil.    

Ar hyn o bryd, ellir rhoi'r rhybuddion hyd at 12 mis ac o leiaf 28 o ddyddiau cyn dyddiad y seremoni. Mae'r daflen hon yn egluro'r hyn y mae'n rhaid i chi ei wneud.  Darllenwch hon yn ofalus os gwelwch yn dda.   

 Mae rhoi rhybudd yn ddatganiad cyfreithiol i'r Cofrestrydd Arolygol.  Bydd rhaid i'r ddau ohonoch roi eich manylion personol a gwneud datganiad eich bod yn rhydd i briodi neu ffurfio partneriaeth sifil.     

·       Bydd rhaid i'r ddau ohonoch fod yn bresennol yn y swyddfa gofrestru yn yr ardal yr ydych yn byw ynddi.

·       Bydd rhaid i chi fod wedi cadarnhau'r lle yr ydych yn dymuno cynnal eich seremoni.   

·       Mae'n rhaid i chi fyw yn yr ardal am o leiaf saith diwrnod llawn yn olynol cyn rhoi rhybudd.   

·       Os nad ydych wladolydd y DU / AEE efallai y bydd rhaid i chi fynd i Swyddfa Gofrestru ddynodedig.  Nid yw pob Swyddfa Gofrestru yn ddynodedig, felly bydd rhaid efallai i chi gael cyngor ynglŷn â ble y gallwch fynd.  Mae Dosbarth Cofrestru Sir Benfro yn swyddfa gofrestru ddynodedig.   

·       Mae'n rhaid i chi aros o leiaf 28 o ddyddiau wedi rhoi eich rhybudd cyn y gall eich priodas neu bartneriaeth sifil ddigwydd.   

·       Os bydd y ddau ohonoch yn rhoi eich rhybudd ar ddyddiau gwahanol, mae'r cyfnod lleiaf o rybudd yn cael ei gyfrif o ddyddiad yr ail rybudd.    

·       Mae'n rhaid talu ffi o £35.00 yr un.

Sylwch os gwelwch yn dda: Mae adeiladau neu safleoedd sy'n lleoliadau cymeradwy yn cael trwydded am 3 blynedd ar y tro.  Holwch gyda'r lleoliad os gwelwch yn dda, os bydd eu trwydded wedi dod i ben cyn y dyddiad sydd wedi ei drefnu ar gyfer eich seremoni, a ydynt yn bwriadu adnewyddu'r drwydded.  Nid oes modd derbyn rhybudd o briodas / partneriaeth sifil ar gyfer lleoliad heb drwydded.   

Bydd rhaid hefyd i chi ddangos dogfennau i gadarnhau eich enw, oedran, cenedl, statws priodasol neu bartneriaeth sifil a phrawf o'ch cyfeiriad ar gyfer y saith diwrnod llawn diwethaf cyn rhoi eich rhybudd.

Os ydych dros 18 oed, yn ddinesydd Prydeinig ac yn byw yn Sir Benfro, efallai y gall y ddogfen hon eich helpu - Hysbysiad am briodas neu bartneriaeth sifil yn Sir Benfro.

Cadarnhewch os gwelwch yn dda pa ddogfennau y bydd rhaid i chi a'ch partner ddod â hwy gyda chi at y Cofrestrydd Arolygol cyn dod i mewn i roi eich rhybudd.

Cofiwch sicrhau, os gwelwch yn dda, eich bod yn rhoi dogfennau gwreiddiol.  Ni ellir derbyn llungopïau.  

Er mwyn gwneud apwyntiad i roi eich rhybudd o briodas neu bartneriaeth sifil, cysylltwch â ni

Y Swyddfa Gofrestru Sir Benfro
1 Cherry Grove
Hwlffordd
Sir Benfro
SA61 2NZ

Ffôn 01437 775176
Ffacs 01437 779357
E-bost cofrestrydd@sir-benfro.gov.uk

Oriau agor: Llun - Gwener 9.00am - 5.00pm

Parcio prin 2 awr am ddim y tu ôl i'r Swyddfa Gofrestru

ID: 95, adolygwyd 22/08/2018

Faint fydd y gost?

Priodas/Partneriaeth Sifil yn y Swyddfa Gofrestru, Hwlffordd

Save The Date £20.00 (dewisol)
Hysbysiad o briodas/partneriaeth sifil £35.00 y pen = £70.00
Ffi am seremoni priodas/partneriaeth sifil £46.00
Tystysgrif priodas/partneriaeth sifil £11.00
Cyfanswm £147.00

Priodas/Partneriaeth Sifil mewn lleoliad cymeradwy yn Sir Benfro (Llun-Iau)

Hysbysiad o briodas/partneriaeth sifil £35.00 y pen= £70.00
Ffi am seremoni priodas/partneriaeth sifil £450.00
Tystysgrif priodas/partneriaeth sifil £11.00
Cyfanswm £531.00

Priodas/Partneriaeth Sifil mewn lleoliad cymeradwy yn Sir Benfro (Gwener - Sadwrn)
Hysbysiad o briodas/partneriaeth sifil £35.00 y pen = £70.00
Ffi am seremoni priodas/partneriaeth sifil £495.00
Tystysgrif priodas/partneriaeth sifil £11.00
Cyfanswm £576.00

Priodas/Partneriaeth Sifil mewn lleoliad cymeradwy yn Sir Benfro (Sul)
Hysbysiad o briodas/partneriaeth sifil £35.00 y pen = £70.00
Ffi am seremoni priodas/partneriaeth sifil £710.00
Tystysgrif priodas/partneriaeth sifil £11.00
Cyfanswm £791.00

Ffioedd ychwanegol Priodas/Partneriaeth Sifil mewn lleoliad cymeradwy yn Sir Benfro

Seremoni dathlu tu allan £75.00
Sgript seremoni pwrpasol £40.00
Ymarferiad seremoni £75.00 (Llun - Gwener 9.00yb - 6.00yn), £150.00 (Yr hwyr & Sadwrn), £180.00 (Sul)

Priodas mewn addoldy

Save The Date £20.00 (dewisol)
Hysbysiad o briodas £35.00 y pen = £70.00
Ffi am bresenoldeb cofrestrydd £86.00
Tystysgrif priodas £11.00
Cyfanswm £187.00

Seremonïau eraill mewn Lleoliad Cymeradwy

Seremoni Enwi neu Adnewyddu Addunedau                                           

Llun-Gwener    
Sadwrn              
Sul                      

£320.00                                                   
£340.00
£520.00

Dinasyddiaeth

Llun-Gwener    
Sadwrn              
Sul                      

£320.00                                                   
£340.00
£520.00

Mae'n rhaid talu'n llawn o flaen llaw am yr holl seremonïau. Mae telerau ac amodau yn berthnasol.

Cysylltu â ni

Swyddfa Gofrestru Ardal Sir Benfro
1 Cherry Grove
Hwlffordd
Sir Benfro
SA61 2NZ

Ffôn 01437 775176
Ffacs 01437 779357
E-bost cofrestrydd@sir-benfro.gov.uk 

Oriau agor: Llun - Gwener 9.00am - 5.00pm

Parcio prin 2 awr am ddim y tu ôl i'r Swyddfa Gofrestru

ID: 96, adolygwyd 05/03/2020

Lleoliadau cymeradwy ar gyfer seremonïau sifil

Mae'n rhaid cynnal seremonïau sifil mewn lleoliad sydd wedi'i gymeradwyo gan eich awdurdod lleol.  

Mae lleoliadau'n amrywio o ran maint a lleoliad ac yn cynnwys gwestai bach, cartrefol, ysguboriau sydd wedi'u hadnewyddu'n chwaethus, gwestai a phlastai mwy o faint, a hyd yn oed cestyll! Maen nhw i gyd wedi'u lleoli yn rhai o fannau mwyaf rhamantus, hanesyddol a phrydferth Sir Benfro - yng nghefn gwlad gogledd y Sir, ar hyd yr arfordir nodedig, ac yn nhrefi glan môr y de. Yr her fwyaf i chi fydd dewis un ohonyn nhw!

Pan fyddwch wedi dewis eich lleoliad, fe ddylech holi a yw ar gael ac archebu am y tro. Mae'n bwysig iawn wedyn ichi gysylltu â ni i wneud yn siŵr bod cofrestryddion ar gael i gynnal a chofrestru eich achlysur.

Os hoffech wneud cais am eich lleoliad i fod yn ganiatâd cymeradwy, darllenwch, llenwch a dychwelwch y ffurflen gais.

 

Alltyrafon, Wolfscastle Country Hotel
Cas-blaidd SA62 5LZ 

01437 741225

Beggars Reach Hotel 
Burton, Aberdaugleddau SA73 1PD

01646 600700

Boulston Manor
Hwlffordd  SA62 4AQ

01437 764600

Cilwendeg Mansion
Hwlffordd  SA62 4AQ

01239 842221

Cresselly House
Cresselly, Cilgeti SA68 0SP

01646 651992

Crug-Glas Country House
Solfach SA62 6XX

01348 831302

Druidstone Hotel
Druidstone Haven, Hwlffordd  SA62 3NE

01437 781221

Fforest Farm
Cilgerran, Aberteifi SA43 2TB 

01239 623633

Fishguard Bay Hotel
Wdig SA64 0BT

01348 873571

Gelli Fawr 
Pontfaen, Abergwaun SA65 9TX

01239 820343

Giltar Hotel
Yr Esplanâd, Dinbych-y-pysgod SA70 7DU

01834 842507

Hammet House
Llechryd. Aberteifi SA43 2QA

01239 682382

Hilton Court 
Roch, Hwlffordd, SA62 6AE

01437 710262

Hotel Plas Hyfryd Country Hotel
Moorfield Road, Arberth SA67 7AB

01834 869006

Llwyngwair Manor
East Street, Trefdraeth SA42 0SY

01239 820498

Llys Meddyg
East Street, Trefdraeth SA42 0SY

01239 8200081

Manorbier Castle
Manorbier, ger Dinbych-y-pysgod

01834 870081

Manor House Wildlife Park
St Florence, Dinbych-y-pysgod SA70 9RJ

01646 651201

Nantwen
Felindre Fachog, Crymych, SA41 3XG

01239 820768

Monk Haven Manor
SIshmaels, Haverfordwest, SA62 3TH

01646 636216

Nantyffin Hotel and Motel
Llandissilio, Clynderwen SA66 7SU

01437 563423

Newport Links Golf Club
Golf Course Road, Trefdraeth SA42 0NR

01239 820244

Castell Penfro
Penfro SA71 4LA

01646 681510

Abaty Penalun
Penally SA70 7PY

01834 843033

Pendyffryn
Settlands Hill, Little Haven, Hwlffordd SA62 3LA

01437 781863 

Picton Castle
Hwlffordd SA62 4AS

01437 751326

Rhos-y-Gilwen Mansion
Rhoshill, Cilgerran, Aberteifi SA43 2TW

01239 841387

Roch Castle
Roch, Hwlffordd SA62 6AQ

07896 330869

Maenordy Scolton
Spittle, Hwlffordd, SA62 5QL

01437 731328

Parc Slebets
Hwlffordd SA62 4AX

01437 752000

Canolfan Ddysgu Awyr Agored Ystagbwll
Old Home Farmyard, Ystagbwll SA71 5DQ 

01646 611359

St Brides Spa Hotel
St Brides Hill, Saundersfoot SA69 9NE

01834 812304

The Court Hotel
Lamphey, Penfro SA71 5NT

01646 672273

The Grove
Molleston, Arbert SA67 8BX

01834 860915

The Imperial Hotel
The Paragon, Dinbych y pysgod SA70 7HR

01834 843737

The Longhouse
Trewent Park, Freshwater East, Penfro SA71 5LW

01646 673900

The Lord Nelson
Hamilton Terrace, Aberdaugleddau SA73 3AW

01646 695341

The Old Rectory, 
Fishguard Road, Trefdraeth, SA42 0UE

01239 820277

The Pavilion 
County Showground, Withybush, Hwlfordd SA62 4BW

01437 764331 

The Snooty Fox
Martletwy, Arberth SA67 8AD

01834 891300

Trefloyne Manor
Trefloyne Lane, Penalun, Dinbych y pysgod SA70 7RG

01834 842165

Tudor Lodge
Jameston, Dinbych y pysgod SA70 7SS

01834 871212

Warpool Court Hotel
Tyddewi SA62 6BN

01437 720300

Waterwynch House
Narberth Road, Dinbych y pysgod SA70 8TJ

01834 850100

Woodhouse Barn,
Rosemarket, Aberdaugleddau SA73 1LH

01437 769154

 

Cysylltwch â Ni

Swyddfa Gofrestru Ardal Sir Benfro 
1 Cherry Grove
Hwlffordd
Sir Benfro
SA61 2NZ

Ffôn 01437 775176 
Ffacs 01437 779357      
E-bost cofrestrydd@sir-benfro.gov.uk

Oriau agor: Llun - Gwener 9.00am - 5.00pm

Parcio prin 2 awr am ddim y tu ôl i'r Swyddfa Gofrestru

 

 

 

 

 

ID: 97, adolygwyd 19/06/2020

Priodasau a Phartneriaethau Sifil

Trowch eich cefn ar strach a helynt bywyd y dref a'r ddinas a gwelwch eich breuddwydion am ddiwrnod perffaith yn dod yn wir pan ddewiswch Sir Benfro ar gyfer eich priodas, partneriaeth sifil neu eich seremoni enwi neu ailddatgan addunedau. 

Mae Sir Benfro, Bro Hud a Lledrith, a'i Gwasanaeth Cofrestru yn eich gwahodd i ddathlu achlysuron pwysicaf eich bywyd yn y sir hudol hon. 

Yn Sir Benfro gellir cynnal pob seremoni sifil yn Swyddfa Gofrestru Ardal Sir Benfro yn Hwlffordd neu yn unrhyw un o nifer o adeiladau sydd wedi eu cymeradwyo ar hyn o bryd.  Mae'r mannau hyn yn amrywio o ran  maint a lleoliad - gwestai bach agosatoch, ysgubor wedi ei ailwampio'n chwaethus, neu westai mwy, plastai a thai gwledig a hyd yn oed castell neu ddau!  Mae pob un yn rhai o ardaloedd harddaf Sir Benfro - ym mhellafoedd y wlad yn y gogledd, ger glannau geirwon ysgubol neu drefi glan môr yn y de.  Mae rhywbeth i bawb, eich problem fwyaf fydd penderfynu lle! 

Bydd eich seremoni chi yn cael ei llunio'n arbennig ar gyfer eich gofynion, ac mae'n gallu bod mor ffurfiol neu anffurfiol ag y dymunwch - cyn lleied â'r ddau ohonoch a dau dyst neu gynulliadau mwy yn unol â'r lleoliad y byddwch yn ei ddewis.  Fe gewch seremoni draddodiadol neu anffurfiol ac yna gwledd, barbiciw neu ddim ond mynd am dro bach ar y traeth a hedfan eich barcut!

Trowch eich cefn ar hynt a helynt y byd a mwynhau profiad gwirioneddol hudolus. 

I gadw lle, trefnu apwyntment neu ar gyfer cyngor cyffredinol a gwybodaeth ...

 

Cysylltwch â Ni

Swyddfa Gofrestru Ardal Sir Benfro
1 Cherry Grove
Hwlffordd
Sir Benfro
SA61 2NZ

Ffôn 01437 775176
Ffacs 01437 779357
E-bost registrar@pembrokeshire.gov.uk

Oriau agor: Llun - Gwener 9.00am - 5.00pm

Parcio prin 2 awr am ddim y tu ôl i'r Swyddfa Gofrestru

I gadw lle, trefnu apwyntment neu ar gyfer cyngor cyffredinol a gwybodaeth, yna

 

Cysylltwch â Ni

ID: 77, adolygwyd 06/02/2020