Rhaglen Brentisiaeth Gofal Cymdeithasol i Oedolion

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

Beth mae'r Rhaglen Brentisiaeth Gofal Cymdeithasol yn ei chynnwys?

 • Cyflwyniad cynhwysfawr a fydd yn eich paratoi ar gyfer eich lleoliadau yng ngwasanaethau darparwyr gofal i oedolion Cyngor Sir Penfro
 • Byddwch yn derbyn cefnogaeth gan fentor yn y gweithle
 • Bydd gennych gyfwerth â diwrnod yr wythnos o 'hyfforddiant i ffwrdd o’r gwaith' er mwyn datblygu eich dysgu yn ystod y flwyddyn gyntaf
 • Bydd gennych fentor yn y lleoliad gwaith a Choleg Sir Benfro
 • Byddwch yn mynychu gweithdai lle bydd gennych y cyfle i drafod a rhannu syniadau
 • Byddwch yn gweithio tuag at gymwysterau galwedigaethol Lefel 2 FfCCh mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol, yn meithrin eich dealltwriaeth a'ch gwybodaeth wrth i chi feithrin eich hyder a'ch profiad

Pa mor hir fydd y Rhaglen Brentisiaeth yn para?

Bydd y prentis yn dilyn rhaglen cymwysterau gwaith yn y gwaith am 18 mis, gan weithio gydag aelodau staff cymwys/medrus ar bob adeg fel rhan o dîm sy'n cyflenwi cymorth a gofal rheng flaen i unigolion wrth ymgymryd â chymwysterau FfCCh Lefel 2 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

 

Beth fydd disgwyl i'r prentis ei wneud?

Bydd y prentis yn gweithio gyda'r aelod o staff cymwys/medrus i ddarparu cymorth a gofal i unigolion sy'n byw yn eu cartrefi eu hunain neu yn y gymuned, cartrefi preswyl a gwasanaethau dydd. 

 

Ble mae'r lleoliadau gwaith?

Mae'n rhaid i'r prentis ymgymryd â rhwng dau a thri lleoliad mewn lleoliadau gwaith gwahanol yn ystod y rhaglen.  Yn ystod y lleoliad cyntaf, bydd gofyn i'r prentis weithio o ddydd Llun i ddydd Gwener yn ystod y dydd, gan gynyddu i weithio ar sail rota, a fydd yn cynnwys gweithio gyda'r nos a thros y penwythnos.  Bydd y prentis yn gweithio gydag aelod profiadol a medrus o staff y tîm bob tro.

 

Beth fydd y Rhaglen Brentisiaeth yn ei gynnwys?

Bydd yn rhaglen cymwysterau gwaith hyfforddiant mewn swydd am 18 mis lle bydd rhaid i’r prentis weithio mewn lleoliadau gwaith yn dilyn fframwaith hyfforddiant gofal cymdeithasol i ddatblygu sgiliau a chymwysterau newydd. Dylech gyfeirio at Swydd-ddisgrifiad Prentis a Chanllaw 10 Cam y Rhaglen Brentisiaeth.

Caiff prentisiaid eu talu a'u cyflogi gan Gyngor Sir Penfro.

 

Sut caiff y Rhaglen Brentisiaeth ei chyflawni?

Bydd Cyngor Sir Penfro a Choleg Sir Benfro'n cyflawni fframwaith hyfforddiant, sy'n cynnwys cymhwyster iechyd a gofal cymdeithasol FfCCh Lefel 2, Fframwaith Sefydlu Cymru Gyfan, a’r Cod Ymarfer Proffesiynol ar gyfer Gweithwyr Gofal Cymdeithasol – Gofal Cymdeithasol Cymru.  Bydd y cymwysterau hyn yn galluogi'r prentis i gofrestru fel gweithiwr gofal yn Gofal Cymdeithasol Cymru ynghyd â chael mynediad i hyfforddiant gofal cymdeithasol Cyngor Sir Penfro fel codi a chario, meddyginiaeth, cymorth cyntaf, diogelwch bwyd, a fframwaith cwrs gorfodol. Bydd gan y prentis amser wedi'i gynnwys yn ei wythnos waith i roi cyfle iddo ymgymryd â'r hyfforddiant a bydd gofyn iddo wneud peth gwaith cwrs yn ei amser ei hun i gyfrannu at ddysgu a chwblhau cyrsiau.

 

Beth yw'r gofynion mynediad?

Nid oes unrhyw ofynion mynediad ffurfiol, ond mae'n hanfodol bod gan bobl ymagwedd a dull cadarnhaol a meddu ar nodweddion rhyngbersonol rhagorol wrth weithio gyda phobl, meddu ar ddiddordeb mewn gofal cymdeithasol, bod yn 16 oed neu’n hŷn, bod yn ymrwymedig i weithio'n galed, ac am ennill cymwysterau mewn gwaith iechyd a gofal cymdeithasol mewn lleoliad gwasanaeth. Os nad oes gennych radd C mewn TGAU Mathemateg a Saesneg, mae yna gyfle i chi gwblhau'r rhain fel rhan o'r brentisiaeth.

 • bod yn unigolyn gofalgar a charedig sy'n frwdfrydig dros helpu pobl eraill
 • bod yn 16+ oed ym mis Medi 2021
 • wedi bod yn byw yn y DU / Ardal Economaidd Ewropeaidd am y tair blynedd diwethaf
 • gallu dangos caredigrwydd a thrugaredd a brwdfrydedd dros helpu pobl eraill
 • gallu dangos parodrwydd i weithio'n galed
 • peidio â bod mewn unrhyw addysg ffurfiol a ariennir gan y llywodraeth ar adeg dechrau'r Rhaglen Brentisiaeth Gofal Cymdeithasol

Pam dewis prentisiaeth gofal cymdeithasol gyda Chyngor Sir Penfro?

 • Mae prentisiaethau'n gam cyntaf gwych i yrfa ym maes gofal cymdeithasol
 • Mae prentisiaethau'n cyfuno hyfforddiant ymarferol â chyflogaeth â thâl ('dysgu wrth ennill cyflog')
 • Cyfle i weithio ynghyd â staff profiadol i'ch cefnogi chi a'ch helpu i ennill y sgiliau ymarferol y mae eu hangen arnoch
 • Rydych yn ennill cymwysterau a gydnabyddir yn genedlaethol heb orfod talu unrhyw ffioedd dysgu
 • 25 diwrnod o wyliau â thâl y flwyddyn, yn ogystal â gwyliau cyhoeddus ychwanegol. Mae'r hawliad gwyliau'n cynyddu yn ôl yr amser yn y gwasanaeth
 • Cam cyntaf posib i hyfforddiant proffesiynol (e.e. arweinydd tîm, dirprwy reolwr, cynorthwyydd gwaith cymdeithasol, gweithiwr cymdeithasol

Profiad gwych, yn gweithio fel rhan o dîm, gan wneud gwahaniaeth go iawn

 

Beth fydd y Rhaglen Brentisiaeth Gofal Cymdeithasol 18 mis yn ei gynnwys?

Gan ddibynnu ar ble mae’r prentis yn byw yn Sir Benfro, byddwn yn dylunio pecyn lleoliad gwaith unigryw gyda'r prentis. Bydd y prentis yn cwblhau dau neu dri o leoliadau ar rota yn y meysydd canlynol:

 

Lleoliad gwaith

Diben a chanlyniadau dysgu disgwyliedig

Lleoliad gwaith cyntaf

12 mis

Gan weithio ochr yn ochr â gweithwyr gofal cymdeithasol cofrestredig/medrus a gweithwyr proffesiynol gofal iechyd eraill, bydd hyn yn rhoi cipolwg i chi ar ddarparu gofal cymdeithasol ar lefel gyflwyniadol, gan gynnwys gweithio gyda mentor i roi cymorth a gofal i bobl.  

Bydd y rôl hon yn galluogi'r prentis i ymgyfarwyddo â threfn y gwasanaeth a ddarperir, yn ogystal â safonau disgwyliedig gweithiwr gofal cymdeithasol.

Bydd y prentis yn rhyngweithio â phobl ac yn datblygu sgiliau cyfathrebu, wrth ddangos y nodweddion angenrheidiol i fod yn weithiwr cymorth y dyfodol. 

Bydd y lleoliad yn darparu cipolwg ar sut mae'r gwasanaeth hwn yn cefnogi ac yn chwarae rôl bwysig mewn bywyd unigolyn, drwy ddarparu dull sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn.

Gofal a dulliau sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn

Bydd y rôl hon yn galluogi'r prentis i ymgyfarwyddo ac ymgorffori safonau cymorth a gofal da.

Bydd y prentis yn cael ei hyfforddi a bydd gofyn iddo ddefnyddio prosesau cofnodi a'r angen am gyfrinachedd a pharch o ran yr holl wybodaeth. 

Bydd y prentis yn rhyngweithio â phobl a chydweithwyr ac yn datblygu sgiliau cyfathrebu wrth ddatblygu gwydnwch personol wrth fynd i'r afael â phobl a staff.

Bydd y lleoliad yn darparu cipolwg ar weithdrefnau, polisïau ac arferion gwaith amrywiol,  gan roi profiad cyfannol wrth gyfathrebu drwy negeseuon e-bost, dros y ffôn ac wyneb yn wyneb. Mae hyn yn rhoi profiad cyfannol o'r lleoliad gwaith.

Hyfforddiant

Bydd y rôl hon yn rhoi'r cyfle i'r prentis gael mynediad i hyfforddiant – a gweithredu gwybodaeth a dealltwriaeth trwy wneud tasgau amrywiol o fewn y gwasanaeth. Mae enghreifftiau'n cynnwys cynlluniau gofal a chymorth a chymorth gyda thasgau a gweithgareddau gofal personol.

Bydd y prentis yn ennill ymwybyddiaeth o dimau amlddisgyblaethol a sut mae gwasanaethau gwahanol yn gweithio gyda'i gilydd i ddarparu cymorth a gofal wedi'u personoli. 

Yn ogystal, bydd hyn yn galluogi'r prentis i ddeall y rolau gwahanol yn y lleoliad gwaith.

Ail a thrydydd lleoliadau

Y chwe mis olaf

Ar ôl cwblhau'r 12 mis cyntaf yn llwyddiannus, bydd gweddill yr amser yn gweithio i ddatblygu o fewn y rôl fel gweithiwr cymorth gofal cymdeithasol wrth barhau gyda hyfforddiant a dysgu.

Mae'r hyfforddiant 18 mis yn cynnwys y canlynol

Bydd unigolion yn cwblhau'r canlynol ac yn mynychu'r coleg:

 • Fframwaith Sefydlu Cymru Gyfan Rhannau A a B
 • FfCCh Lefel 2 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol
 • Cofrestriad gyda Gofal Cymdeithasol Cymru
 • Hyfforddiant cynefino fel prentis
 • Tiwtorialau wythnosol gyda mentor
 • Adolygiad cynnydd bob tri mis
 • Dau neu dri o leoliadau gwaith
 • Pasbort Codi a Chario
 • Modiwlau e-ddysgu
 • Meddyginiaeth
 • Cymorth cyntaf
 • Sgiliau astudio
 • Cymorth hylendid bwyd sylfaenol ag unrhyw anghenion dysgu
 • Cymorth gan fentor
 • Hyfforddiant mewnol cynlluniedig
ID: 7961, adolygwyd 21/07/2021