Rheoli Adeiladau

Sut mae gwneud cais Rheoliadau Adeiladu?

Mae dwy ffordd o wneud cais rheoliadau adeiladu:

 • Cais Cynlluniau Llawn
 • Cais Rhybudd Adeiladu

Cynlluniau Llawn

Mae cais cynlluniau llawn yn golygu cyflwyno cynlluniau manwl a manylebau ar gyfer y gwaith arfaethedig. Bydd y cynlluniau’n cael eu gwirio’n fanwl ac, os byddant yn foddhaol, bydd hysbysiad penderfyniad ffurfiol yn cael ei gyhoeddi.

Dylai’r cais gynnwys:

 • Dau gopi o luniadau manwl y gwaith arfaethedig, neu bedwar copi ar gyfer adeiladau gorchuddiwyd sy’n dod dan ddeddfwriaeth diogelwch rhag tân. Dylid tynnu’r cynlluniau hyn i raddfa o 1:100 o leiaf.
 • Dau gopi o gynllun safle neu leoliad, i raddfa o 1:1250 o leiaf, sy’n dangos y cynnig, ffiniau’r safle a sefyllfa carthffosydd cyhoeddus.
 • Dau gopi (neu bedwar ar gyfer diogelwch rhag tân) o unrhyw fanyleb sy’n mynd gyda’r lluniadau.
 • Lle bo angen pedwar copi o gynlluniau, rhaid cynnwys lluniadau diogelwch rhag tân sy’n dangos: gwrthsefyll tân, adrannu, datgelu tân a larymau, goleuadau argyfwng, ffordd o ddianc ac arwyddion.
 • Dau gopi o ddyluniad a chyfrifiadau adeileddol.
 • Y ffurflen gais wedi’i llenwi, amcangyfrif o gost y gwaith a’r tâl priodol.

Rhybudd Adeiladu

Mae cais rhybudd adeiladu’n golygu rhoi manylion ar y ffurflen Rhybudd Adeiladu a darparu cynllun bloc. Ni fydd hysbysiad penderfyniad ffurfiol yn cael ei gyhoeddi ond bydd y Rhybudd Adeiladu’n cael ei gydnabod.

Rhaid i gais Rhybudd Adeiladu gynnwys:

 • Ffurflen Rhybudd Adeiladu wedi’i llenwi
 • Os yw’r cynnig am adeilad newydd neu estyniad i safle, cynllun a dynnwyd i raddfa o 1:1250 o leiaf yn dangos: lleoliad, terfynau’r safle, draenio ac unrhyw garthffosydd cyhoeddus.
 • Y tâl priodol ac amcangyfrif os oes angen.

Mae Rhybuddion Adeiladu yn fwyaf addas ar gyfer datblygiadau bach, domestig, er bod modd eu defnyddio ar gyfer tai newydd ac estyniadau. Os ydych yn amheus o gwbl, cofiwch gysylltu â ni i gael rhagor o gyngor.

Ni ddylid defnyddio Rhybudd Adeiladu ar gyfer:

 • Unrhyw adeilad sy’n dod dan ddeddfwriaeth diogelwch rhag tân, h.y. y rhan fwyaf o eiddo masnachol, diwydiannol ac adwerthu.
 • Tai ar strydoedd preifat (mae hyn yn eithrio mwyafrif tai newydd)
 • Ac adeilad sydd dros neu o fewn tri metr i garthffos gyhoeddus.

Pan fydd Rhybudd Adeiladu’n cael ei gyflwyno, gallwn ofyn i chi am unrhyw gynlluniau o’r gwaith, neu gyfrifiadau i ddangos cydymffurfio â’r Rheoliadau Adeiladu. Mae hyn hefyd yn berthnasol os nad yw’r gwaith yn rhwydd, fel addasiadau llofft.

Gallwch lawrlwytho ffurflen gais Rhybudd Adeiladu trwy ddewis y ddolen briodol isod. Mae taliad i’w wneud am gyflwyno cais Rhybudd Adeiladu, ac mae gwybodaeth am y rhestr ffïoedd ar gael isod hefyd.

Wrth gyflwyno’r naill fath o gais neu’r llall, cofiwch sicrhau eich bod yn llenwi’r ffurflenni’n gywir ac yn rhoi’r holl wybodaeth y gofynnwn amdani, neu fe all prosesu eich cais gael ei oedi.  Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu os oes angen cymorth arnoch, ffoniwch ni ar 01437 764551 am gyngor.

Ffurflen Cyflwyniad Rheoliadau Adeiladu

Rheoliadau Adeiladu: Taliadu 2022

 

ID: 2438, adolygwyd 19/02/2022