Safleoedd Cartrefi Preswyl Symudol

Safleoedd Cartrefi Preswyl Symudol

O 1af Ebrill 2015 ymlaen bydd angen trwyddedu safleoedd cartrefi preswyl symudol, hefyd yn dwyn yr enw safleoedd cartrefi mewn parc, a safleoedd cymysg gyda chartrefi preswyl a gwyliau symudol dan Ddeddf Cartrefi Symudol (Cymru) 2013.

Bydd angen i berchenogion safleoedd presennol wneud cais am drwydded newydd oherwydd na fydd y drwydded sydd ganddynt ar hyn o bryd ar gyfer carafanau preswyl / cartrefi symudol dan Ddeddf Safleoedd Carafanau a Rheoli Datblygu 1960 yn ddilys mwyach ar ôl 1af Ebrill 2015; fodd bynnag, ar gyfer safleoedd cymysg, bydd yr hen drwydded yn dal i fod yn berthnasol i elfen carafanau gwyliau a theithiol y safle.

Bydd angen bod â chaniatâd cynllunio ar gyfer cartrefi preswyl symudol yn gyntaf a bydd angen i berchennog neu reolwr y safle fod yn rhywun ‘addas a phriodol' i ddal trwydded o'r fath.

O ran preswylwyr sy'n gwerthu neu brynu cartref preswyl symudol, mae rheolau newydd yn bodoli.

Mae cyfarwyddyd ychwanegol i'w gael ar gartrefi symudol ar wefan Llywodraeth Cymru

Amodau Trwydded

Byddwn yn pennu amodau ar drwyddedau ac, os nad yw amodau trwydded safle'n cael eu cadw, gallwn gymryd camau gorfodi sy'n cynnwys rhoi Rhybuddion Cydymffurfio neu Rybuddion Cosb Benodedig.

Lluniwyd amodau trwydded safle i warchod iechyd, diogelwch a lles preswylwyr gan gwmpasu pethau fel draenio, pellterau rhwng cartrefi symudol ac ati.

Bydd Safonau Enghreifftiol 2008 ar gyfer Safleoedd Carafanau yng Nghymru yn cael eu hatodi at holl Safleoedd Cartrefi Symudol yn Sir Benfro.

Nid yw rheolau safle'n orfodol ond, pan fo gan safle reolau, bydd angen adolygu'r rhain cyn 1af Hydref 2015 a'u hanfon atom fel bod modd i'r cyhoedd eu gweld ar-lein. Mae rhagor o wybodaeth am a'r broses ar gyfer eu hadolygu i'w cael ar wefan Llywodraeth Cymru.

Sut i wneud cais

Gallwch hefyd ofyn am ffurflen gais o'n Canolfan Gysylltu ar 01437 764551.

Llenwch y ffurflen a'i dychwelyd gyda'r taliad cywir i'r Tîm Iechyd Cyhoeddus Domestig.

Rhagor o wybodaeth:

Perchenogion Safleoedd - Cymdeithas Parciau Gwyliau a Pharciau Cartrefi Prydain www.bhhpa.org.uk

Preswylwyr Safleoedd - Cymdeithas Genedlaethol Preswylwyr Cartref mewn Parc www.naphr.org

Iechyd Cyhoeddus Domestig a Thai

Dioglu'r Cyhoedd
Cherry Grove, 
Cyngor Sir Penfro, 
Hwlffordd, 
Sir Benfro. 
SA61 2NW

Ffôn: 01437 764551

E-bost: ymholiadau@sir-benfro.gov.uk

ID: 2298, adolygwyd 24/01/2018