COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Safleoedd Teithwyr Sipsiwn

Safleoedd Sipsiwn a Theithwyr

Mae Cyngor Sir Penfro yn cadw pedwar safle, lle mae "lleiniau" preswyl ar gael i sipsiwn a theithwyr.   

Mae'r pedwar safle yn:

  • Kingsmoor Common, Cilgeti;
  • Chwarel y Castell, Cil-maen;
  • Y Llwyn Helyg, Hwlffordd;
  • Under the Hills, Pont Fadlen, Hwlffordd.

Hefyd, mae safle ar hyn o bryd yn Waterloo, Doc Penfro, a fydd yn cau.

Gwybodaeth ar gyfer cysylltu:

Mae'r Cyngor yn cyflogi Swyddog Safleoedd Sipsiwn a Theithwyr a fyddai'n gallu helpu, efallai, os bydd ymholiadau gyda chi am y safleoedd neu'r lleiniau.  

Swyddog Safleoedd Sipsiwn a Theithwyr
Cyngor Sir Penfro
Adain y Gogledd
Neuadd y Sir
Hwlffordd
Sir Benfro

SA61 1TP

Ffôn: 01437 764551

GypsyTravellerSites@pembrokeshire.gov.uk

Beth yw llain?

Mae wyneb caled gyda phob llain i garafán symudol neu sefydlog sefyll arno, ac adeilad cyfleustod gyda'r cyfleusterau a ganlyn:  

  • Cyflenwad o ddŵr twym ac oer;
  • Cyfleusterau ymolchi a thoiledau;
  • Trydan - prif gyflenwad;
  • Modd cael gwared â charthion.

Sut ydw i'n gwneud cais am lain?

Gallwch wneud cais am lain drwy lenwi ffurflen gais a'i hanfon at y Swyddog Safleoedd Sipsiwn a Theithwyr,  a fydd yn gallu eich helpu chi i'w llenwi os bydd angen.  Mae'r ffurflen ar gael o danodd i'w lawrlwytho, neu fe allwch chi gael copi caled gydag unrhyw un o'n canolfannau gwasanaethau cwsmer.   

Pan fyddwch chi wedi gwneud cais am lain, bydd eich cais yn cael blaenoriaeth a fydd yn dibynnu ar eich amgylchiadau ar y pryd.  Oherwydd nad oes lleiniau gwag fel arfer, mae'n debygol yr ewch chi ar restr aros.   

Gwelwch y polisi dyrannu (o danodd) am wybodaeth am y modd y mae ceisiadau yn cael eu hasesu a'u blaenoriaethu, a'r modd y mae lleiniau yn cael eu dyrannu. 

Polisi dyrannu 
Ffurflen Gais Am Lain 

Trwsio a gwaith cynnal a chadw

Mae'r Cyngor yn gyfrifol am drwsio a chynnal a chadw'r bloc cyfleustodau, y llain galed a'r gwasanaethau sydd gyda'r adeilad.   

Mae ceisiadau am waith trwsio yn cael eu blaenoriaethu gan ddibynnu pa mor bwysig neu frys ydyn nhw ac mae'n bwysig eich bod yn rhoi gwybodaeth gywir er mwyn sicrhau y caiff eich cais sylw yn brydlon a chywir.   

Fodd bynnag, eich cyfrifoldeb chi fel arfer fydd trwsio eich carafán symudol neu sefydlog, a phethau fel dŵr, nwy a thrydan sy' wedi'u cysylltu â'ch cartref.  

Os bydd niwed yn digwydd oherwydd eich bod wedi dioddef fandaliaeth neu drosedd, bydd rhaid i chi gael rhif digwyddiad gyda'r Heddlu cyn rhoi gwybod i'r Cyngor bod gwaith trwsio i'w wneud.   

Sut ydw i'n rhoi gwybod am waith trwsio?

1. Trwy ffonio - 01437 764551

Dyma'r amserau y gallwch alw i roi gwybod am waith trwsio:

8.00am tan 6.00pm o ddydd Llun i ddydd Gwener

8.00am tan 2.00pm dydd Sadwrn a dydd Sul

Ar gyfer materion brys mas o oriau yn unig - ffoniwch 0345 601 5522

2. Dewch i mewn i un o Ganolfannau Gwasanaethau Cwsmer y Cyngor yn Hwlffordd a Doc Penfro

3. E-bost - building.maintenance@pembrokeshire.gov.uk

4. Ysgrifennwch atom ni: Cyngor Sir Penfro, Yr Adran Gynnal a Chadw, Uned 23,

Ystâd Ddiwydiannol Thornton, Aberdaugleddau, SA73 2RR

 

 
 
ID: 1778, adolygwyd 30/04/2020