COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Tai Preifat

Cynllun Benthyciad Gwella Cartref

Erbyn hyn mae Benthyciadau Gwella Cartrefi di-log ar gael yn ôl doethineb y Cyngor i gyfrannu at sicrhau bod cartrefi'n gynnes a diogel.

 • Mae benthyciadau ar gael i berchen-feddianwyr, landlordiaid, datblygwyr ac elusennau / trydydd sector.
 • Rhaid i'r ceisydd allu fforddio ad-daliadau'r benthyciad a chael prawf er mwyn sicrhau y bydd yn gallu ad-dalu'r benthyciad.
 • Rhaid i waith a wneir gyda benthyciad gyfrannu at wneud yr eiddo'n gynnes neu ddiogel.
 • Mae benthyciadau ar gael o £1000 i £25,000 fesul "uned drigiannol" (tŷ / fflat) hyd at uchafswm o £150,000 y ceisydd (6 uned neu fwy).
 • Ni all unrhyw fenthyciad sy'n cael ei gynnig, gan ystyried morgais / benthyciad presennol fod yn fwy nag 80% o werth cyfredol yr eiddo.
 • Y cyfnod ad-dalu hwyaf fydd deng mlynedd i berchen-feddiannwr a phum mlynedd i landlord sector preifat.
 • Bydd ad-daliadau'n cael eu gwneud yn fisol trwy Ddebyd Uniongyrchol; yr ad-daliadau lleiaf yw: 

  • Perchen-feddianwyr - £50 y mis
  • Landlordiaid - £100 y mis

Bydd un ffi weinyddol yn berthnasol y mae modd ei thalu dros gyfnod y benthyciad neu o flaen llaw; y ceisydd fydd yn penderfynu hyn.

 • Am fenthyciadau dros hyd at 3 blynedd, y tâl fydd 10%
 • Am fenthyciadau dros 4 i 10 mlynedd, y tâl fydd 15%

Mae nifer o amodau ar holl fenthyciadau cymeradwy er mwyn sicrhau bod arian y gronfa fenthyca'n cael ei "ailgylchu" i gynorthwyo gyda darparu rhagor o Fenthyciadau Gwella Cartrefi.  

I gael rhagor o wybodaeth am Fenthyciadau Gwella Cartrefi, gwelwch y canllawiau ac, os oes gennych ddiddordeb mewn gwneud cais, llenwch a dychwelwch ffurflen mynegi diddordeb.

neu

I gael rhagor o wybodaeth neu wneud cais, cysylltwch â naill ai

Philip Jackson 
Ffôn: 01437 775635
E-bost: Philip.Jackson@pembrokeshire.gov.uk
 

Tai'r Sector Preifat
Cyngor Sir Benfro
1i Adain y Gogledd
Neuadd Y Sir
Hwlffordd
Sir Benfro
SA61 1TP
Ffôn: 01437 764551
 
ID: 1861, adolygwyd 28/09/2018