COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Tendrau a Chytundebau

Terminoleg Caffael

Contract - cytundeb rhwng y prynwr a'r gwerthwr sy'n orfodadwy yn gyfreithiol.

Codau Geirfa Gaffael Gyffredin (CPV) – dyma ystod o godau a ddefnyddir yn y sector cyhoeddus sy’n dosbarthu’r math o gynnyrch neu wasanaeth o fewn trefn codau safonedig. Bydd hysbysiadau contract a gyhoeddir ar GwerthwchiGymru yn cynnwys cod sy’n berthnasol i’r caffaeliad dan sylw. Bydd y cyflenwyr hynny sydd wedi cofrestru fel rhai sy’n gallu darparu’r cod hwnnw yn cael neges e-bost yn eu hysbysu o’r cyfle sy’n cael ei gyhoeddi. Mae codau CPV yn helpu dod o hyd i gyfleoedd tendro sy’n berthnasol i’r cynhyrchion neu’r gwasanaethau yr ydych chi’n eu darparu – a hynny’n gyflym ac yn hawdd. Mae’r OJEU a GwerthwchiGymru yn defnyddio codau CPV.

Tendro electronig – gwneir yr holl ymarferion tendro a dyfynbrisio trwy gyfleuster e-dendro’r Awdurdod a bydd cyfeiriad y wefan yn ymddangos ar yr holl hysbysebion a gyhoeddir. Dylai’r rhai sydd â diddordeb mewn cymryd rhan lawrlwytho’r holl gyfarwyddiadau a dogfennau perthnasol oddi ar y wefan. Nid yw’r Awdurdod yn derbyn bidiau tendr copi caled.

Cyfarwyddebau Caffael Cyhoeddus yr UE – rheolau a rheoliadau y mae’n rhaid i sefydliadau’r sector cyhoeddus gadw atynt wrth gaffael nwyddau, gwasanaethau a gwaith uwchben trothwy gwerth penodol.

Mynegiant o Ddiddordeb – yw ymateb gan gyflenwr posibl i hysbysiad cyhoeddus cyffredinol neu gyfle tendro.

Cytundeb Fframwaith – cytundeb gyda chyflenwyr sy’n esbonio telerau ac amodau ar gyfer pryniannau penodol (yn ôl y gofyn) y gellir eu gwneud trwy gydol oes y cytundeb. Gall fod yn gontract y mae rheolau caffael yr UE yn berthnasol iddo ac y gellir ei gyflawni ar sail un neu sawl cyflenwr.

MEAT (Tendr Mwyaf Manteisiol yn Economaidd) - y meini prawf ar gyfer penderfynu ar y tendr mwyaf manteisiol yn economaidd yn seiliedig ar gyfuniad o bris ac ansawdd. Gall pwysoliad canrannau fod yn wahanol ar gyfer pob tendr ond caiff ei ddatgan yn glir yn y ddogfennaeth dendro, gan roi’r wybodaeth hanfodol i gyflenwyr mewn perthynas â sut y bydd eu cais yn cael ei werthuso.

Datganiad Dull – dyma gyfle’r cyflenwr i esbonio sut mae’n bwriadu cyflawni’r contract. Mae’r wybodaeth a ddarperir yn y datganiad dull yn benodol i bob caffaeliad a gyflawnir 
ac mae’n ffurfio rhan o’r gwerthusiad ansawdd fel arfer.

Y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol (NPS) - Sefydlwyd y NPS gan Lywodraeth Cymru er mwyn caffael gwariannau cyffredin ac ailadroddus ar ran y sector cyhoeddus cyfan
yng Nghymru. Mae rhywfaint o wariant caffael yr Awdurdod yn uniongyrchol drwy fframweithiau NPS ond caiff y cyfleoedd hyn hefyd eu hysbysebu gan yr NPS ar y wefan
GwerthwchiGymru

OJEU (Cyfnodolyn Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd) - y cyhoeddiad lle mae’n rhaid cyhoeddi’r holl gontractau sector cyhoeddus sy’n werth mwy na throthwy penodol.

Caffael - caffael nwyddau, gwaith neu wasanaethau yn y ffordd fwyaf manteisiol yn economaidd er mwyn bodloni anghenion y prynwr. Caiff nwyddau, gwaith neu wasanaethau eu caffael yn unol â rheolau rhagderfynedig megis ein gorchmynion sefydlog mewnol ein hunain a chyfarwyddebau caffael Ewrop er mwyn sicrhau proses deg ac agored.

Gweithdrefnau Caffael – caiff yr holl Gaffael sydd o dan drothwyon caffael Ewrop eu llywodraethu gan ein gorchmynion sefydlog mewnol ein hunain ac mae caffaeliadau y tybir y byddant yn mynd y tu hwnt i’r trothwyon hyn yn destun Cyfarwyddebau Caffael Cyhoeddus yr UE. Cliciwch yma i gyfeirio at y Crynodeb o’n Bandiau Gwerth.

Gwasanaeth Caffael – tîm o swyddogion arbenigol sy’n goruchwylio mwyafrif o’r gwaith caffael a wneir yn y Cyngor ac sy’n sicrhau bod y broses gaffael yn deg ac agored a’i bod yn cydymffurfio â’r holl weithdrefnau, rheolau a rheoliadau perthnasol. Mae’r Gwasanaeth Caffael hefyd yn darparu cymorth i gyflenwyr i’w helpu i dendro am fusnes y Cyngor.

Rheolau’r Weithdrefn Ddyfynbrisio - pennir rheolau’r weithdrefn gan werth tybiedig y caffaeliad (gweler yr adran ar Grynodeb o’n Bandiau Gwerth). Mae’n ofynnol i swyddogion yr Awdurdod ymgymryd â phroses ddyfynbrisio ffurfiol ar gyfer yr holl gaffaeliadau sydd werth rhwng £5,000 a £49,999. Fel arfer caiff caffaeliadau gwerth rhwng £5,000 a £24,999 eu cyhoeddi ar GwerthwchiGymru fel gwahoddiad yn unig a chaiff caffaeliadau gwerth rhwng £25,000 a £49,999 eu cyhoeddi’n agored ar GwerthwchiGymru

GwerthwchiGymru (Sell2Wales) – y wefan gaffael genedlaethol lle gaiff holl gontractau’r sector cyhoeddus eu hysbysebu ac, yn achos Cyngor Sir Penfro, lle gaiff ein holl weithgarwch caffael sy’n werth mwy na £25,000 ei hysbysebu. Nid oes tâl am gofrestru ar gyfer y wefan hon.

Busnesau Bach a Chanolig (SMEs) – busnesau sy’n amrywio o fasnachwyr unigol i gwmnïau sylweddol, sefydledig – sy’n cyflogi llai na 250 o weithwyr.

Manyleb – datganiad ysgrifenedig sy’n diffinio gofynion yr Awdurdod. Bydd y fanyleb yn  amrywio yn ôl y gwaith, cynnyrch neu wasanaeth sy’n cael ei gaffael. Ar gyfer cynnyrch syml, gall y fanyleb fod yn ddisgrifiad byr. Yn achos gofyniad cymhleth, bydd yn ddogfen gynhwysfawr e.e. contractau sy’n gofyn am elfen o ddylunio.

Caffael Cynaliadwy – asesu effaith gymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd gofyniad a defnyddio’r wybodaeth honno i ddylanwadu ar y broses gaffael lle bo’n briodol.

Tendrwyr Electronig Dyddiol (TED) – fersiwn ar-lein o’r OJEU sy’n cynnwys yr holl hysbysiadau contract uwchben trothwyon yr UE a dyfarniadau contract.

Hysbyseb tendr neu Hysbysiad Contract – dyma’r hysbyseb sy’n hysbysu cyflenwyr bod Gwahoddiad i Dendro yn cael ei gyhoeddi ynghyd â manylion ar sut i gael y
ddogfennaeth hanfodol. Caiff hysbysiadau contract eu cyhoeddi gan GwerthwchiGymru ac yn y wasg leol (Western Telegraph) pan fydd hynny’n briodol. Yn achlysurol byddwn yn rhoi hysbysebion mewn cylchgronau a chyfnodolion masnach arbenigol.

Bid tendro – yw pan fydd y darpar gyflenwr yn cyflwyno’r ddogfennaeth Gwahoddiad i Dendro gyflawn, gan ddarparu gwybodaeth sy’n dangos gallu a chymhwyster y cyflenwr, gwybodaeth fanwl ynglŷn â sut y maent yn bwriadu bodloni manylebau’r contract a gwybodaeth am brisiau.

Sefydliadau’r Trydydd Sector - sefydliadau nid er elw sy’n cael eu gyrru gan werth ac sy’n bennaf yn ail-fuddsoddi eu gweddillion er mwyn hyrwyddo nodau cymdeithasol, amgylcheddol neu ddiwylliannol. Maent yn cynnwys sefydliadau gwirfoddol a chymunedol, elusennau, mentrau cymdeithasol, busnesau a gynorthwyir a chwmnïau cydweithredol.

Bandiau Gwerth – mae’r ymagwedd a fabwysiedir ar gyfer pob caffaeliad yn cael ei llywio gan werth tybiedig y gofyniad. Caiff gwerthoedd eu hamcangyfrif ar sail cyfuniad o
wariant hanesyddol, y cyllidebau sydd ar gael ac ymchwil marchnad.

Gwerth Cymru - cangen gaffael Llywodraeth Cynulliad Cymru. Ei rôl yw cefnogi sefydliadau’r sector cyhoeddus i gael gwelliannau go iawn a chynaliadwy trwy ddarparu cyfeiriad strategol, hyfforddiant caffael ac arweiniad arfer orau a thrwy hyrwyddo cydweithrediad wrth brynu cyflenwadau ac wrth ddarparu gwasanaethau. Am ragor o
wybodaeth, ewch i: Gwella Gwasanaethau Cyhoeddus

Cerdyn Prynu Cymru – cerdyn talu sydd â bathodyn Visa sy’n cael ei ddefnyddio fwyfwy gan sawl corff sector cyhoeddus yng Nghymru fel eu dewis ddull o dalu am lawer o nwyddau neu wasanaethau gwerth isel.

Rheolau Gweithdrefn Dyfynnu Pris – amcangyfrif o werth y Caffaeliad sy’n pennu’r rheolau gweithdrefn (gwelwch yr adran Crynodeb o’n Haenau Gwerthoedd i’r tabl uchod). Mae gofyn i Swyddogion yr Awdurdod ddilyn proses ffurfiol dyfynnu pris ar gyfer holl gaffael o werth rhwng £5,000 a £49,999. Fel arfer, caiff caffael o werth rhwng £5,000 a £24,999 ei gyhoeddedig ar Sell2Wales trwy wahoddiad yn unig a chaiff caffael o werth rhwng £25,000 a £49,999 ei gyhoeddi’n agored ar Sell2Wales

ID: 564, adolygwyd 26/04/2018