Tim Asesu Gofal Plant

Beth yw asesiad?

Cyn y gallwn ni eich helpu chi, mae’n rhaid inni gael gwybod rhagor amdanoch chi a’ch teulu. Bydd hyn yn cynnwys casglu gwybodaeth, trin a thrafod hyn gyda chi a chytuno ar yr hyn y gallem ei wneud.

Bydd unrhyw wybodaeth a roddwch inni yn cael ei chadw’n hollol gydgyfrinachol yn yr adran gofal cymdeithasol. Os byddwn ni’n gorfod trafod yr wybodaeth hon â rhywun arall, byddwn yn gofyn am eich caniatâd fel rheol.  Yr unig eithriad i hyn yw os oes pryderon difrifol ynghylch lles eich plentyn.

Fe wyddom fod bron pob rhiant am wneud ei orau glas dros eu plant a bydd cwpla’r asesiad yn helpu’r gweithwyr cymdeithasol i weld yn union pa gryfderau sydd gyda chi a’ch teulu, yn ogystal â’ch anawsterau. 

Ffeithlen i Rhieni: Proses Adran 47 yn arwain at Asesiad Gofal a Chymorth

ID: 1807, adolygwyd 09/09/2021