Trafnidiaeth Ysgol

Gwybodaeth Cludiant Ysgol a Ffurflenni Cais

Rydym yn eich cynghori i e-bostio’r cyfeiriad isod er mwyn cael gwybod a fydd eich plentyn yn gymwys i gael cludiant am ddim i’r ysgol, hynny yw cyn i chi benderfynu ar ba ysgol i anfon eich plentyn.   school.transport@pembrokeshire.gov.uk

Cyn gwneud cais am Drafnidiaeth Ysgol ar gyfer eich plentyn/plant, sicrhewch eich bod wedi darllen Telerau ac Amodau’r gwasanaeth:

 

Ffurflen Gais Trafnidiaeth Ysgol

 

Telerau ac Amodau- DARLLENWCH OS GWELWCH YN DDA

Noder: Mae'r wybodaeth hon yn gywir adeg ei chyhoeddi ond gall newid o ganlyniad i newidiadau yn y gyfraith neu bolisi'r Cyngor Sir.

1.  Cyflwyniad

Mae’r datganiad hwn yn amlinellu polisi Cyngor Sir Penfro ar gyfer darparu cludiant o’r cartref i’r ysgol / coleg ac mae’n cyd-fynd â’r gofynion statudol ym Mesur Teithio gan Ddysgwyr (Cymru) 2008 (y Mesur).

a)   Dyletswyddau Cyfreithiol

Mae dyletswyddau cyfreithiol y Cyngor yn gysylltiedig â chludiant ysgol fel a ganlyn:

 • Asesu anghenion teithio dysgwyr yn ardal eu hawdurdod;
 • Darparu cludiant rhad ac am ddim, o’r cartref i’r ysgol, i ddysgwyr oed ysgol gorfodol sy’n mynychu ysgol gynradd ac sy’n byw 2 filltir neu fwy o’u hysgol addas agosaf;
 • Darparu cludiant rhad ac am ddim, o’r cartref i’r ysgol, i ddysgwyr oed ysgol gorfodol sy’n mynychu ysgol uwchradd ac sy’n byw 3 milltir neu fwy o’u hysgol addas agosaf;
 • Asesu a bodloni anghenion plant sy’n ‘derbyn gofal’ yn ardal yr awdurdod;
 • Hybu mynediad i addysg cyfrwng Cymraeg;
 • Hybu dulliau teithio cynaliadwy.

Bydd cludiant rhad ac am ddim, o’r cartref i’r ysgol, yn cael ei ddarparu yn ôl y Mesur a pholisi’r Cyngor, fel y’i hamlinellir isod

b)  Derbyniadau i Ysgolion

Mae prosesau ymgeisio ar wahân ar waith ar gyfer derbyniadau i ysgolion a chludiant ysgol. Gall rhieni fynegi eu bod yn ffafrio lle mewn ysgol a rhaid i’r awdurdod derbyn ddiwallu hynny oni bai y byddai gwneud hynny yn peryglu darparu addysg effeithlon neu’r defnydd effeithlon ar adnoddau.Fodd bynnag, mae’n bwysig nodi nad yw cael lle mewn ysgol fel rhan o broses derbyniadau i ysgolion yn rhoi hawl awtomatig i gael cludiant rhad ac am ddim o’r cartref i’r ysgol, a rhaid i rieni wirio a oes hawl gan eu plentyn i gael cludiant ysgol cyn mynegi pa ysgol y maent yn ei ffafrio.  Gellir gwirio cymhwysedd am gludiant ysgol trwy ddefnyddio’r adnodd chwilio Cymhwysedd Cludiant Ysgol

1.  Polisi cyffredinol ar ddarparu cludiant ysgol am ddim

a)    Bod yn gymwys am gludiant

Bydd disgyblion yn gymwys i gael cludiant am ddim, o’r cartref i’r ysgol, os byddant yn bodloni’r HOLL feini prawf canlynol:

 • Maen nhw’n byw yn Sir Benfro (h.y. caiff y Dreth Gyngor ar gyfer eu cyfeiriad cartref cofrestredig ei thalu i Gyngor Sir Penfro).  Preswylfa arferol yw’r man lle mae’r dysgwr yn byw fel arfer neu, os yw o dan 16 oed, lle mae’r bobl sydd â chyfrifoldeb rhiant am y dysgwr yn byw fel arfer; ac os oes gan ddysgwr ddwy breswylfa, dylid ystyried mai’r ddau yw preswylfa arferol y dysgwr. Caiff 'rhiant' ei ddiffinio yn Adran 576 Deddf Addysg 1996.
 • Maen nhw o oed ysgol gorfodol;
 • Maen nhw’n mynd i’r ysgol yn y dalgylch sydd wedi’i neilltuo gan y Cyngor i wasanaethu cyfeiriad cartref y disgybl, neu’r ysgol addas agosaf;
 • Mae plentyn o oed ysgol gorfodol sy’n derbyn addysg gynradd yn byw dwy filltir neu fwy o’r ysgol addas agosaf; neu
 • Mae plentyn o oed ysgol gorfodol sy’n derbyn addysg uwchradd yn byw tair milltir neu fwy o’r ysgol addas agosaf

Hefyd, GALL cludiant gael ei ddarparu i ddisgyblion o oed ysgol gorfodol am y rhesymau canlynol:

 • Diogelwch y Ffordd, lle nad oes llwybr cerdded i’r ysgol ar gael. Caiff y llwybr cerdded rhwng y cyfeiriad cartref a’r ysgol ei asesu yn unol â chanllawiau’r Mesur ar Asesu risg llwybrau cerdded i’r Ysgol.
 • Cyflwr meddygol. Bydd y Cyngor yn ystyried darparu cludiant am gyfnod tymor byr pan fydd angen cludiant ar blentyn am resymau meddygol. 
 • Dysgwyr ag Anghenion Dysgu Ychwanegol/Anableddau – lle y bodlonir meini prawf penodol.
 • Newid cyfeiriad yn ystod blwyddyn olaf astudio cyrsiau TGAU neu Safon Uwch, i sicrhau parhad eu haddysg.  Ni fydd darpariaeth o’r fath yn parhau i Flynyddoedd 12 a 13, os bydd disgyblion yn symud yn ystod Blwyddyn 11.

b)   Diffiniadau

Preswylwyr Sir Benfro – Telir y Dreth Gyngor ar gyfer y cyfeiriad cartref cofrestredig i Gyngor Sir Penfro. Preswylfa arferol yw’r man lle mae’r dysgwr yn byw fel arfer neu, os yw o dan 16 oed, lle mae’r bobl sydd â chyfrifoldeb rhiant am y dysgwr yn byw fel arfer; ac os oes gan ddysgwr ddwy breswylfa, dylid ystyried mai’r ddau yw preswylfa arferol y dysgwr. Caiff “rhiant” ei ddiffinio yn Adran 576 Deddf Addysg 1996.

Oed Ysgol Gorfodol – Bydd plentyn yn cyrraedd oed ysgol gorfodol yn y tymor yn dilyn ei ben-blwydd yn 5 oed, a dyddiadau diwedd y tymor fydd 31 Awst, 31 Rhagfyr a 31 Mawrth. Ni fydd plentyn o oed ysgol gorfodol mwyach os bydd wedi cyrraedd 16 oed ar ddyddiad rhagnodedig gadael yr ysgol, sef y dydd Gwener olaf ym mis Mehefin, neu cyn y flwyddyn ysgol nesaf. Nid oes gan y Cyngor ddyletswydd gyfreithiol i ddarparu cludiant i ddisgyblion o dan oed ysgol statudol ac nid yw’n gwneud hynny fel arfer.

Pellteroedd Cerdded – Bydd y pellter byrraf sydd ar gael yn cael ei fesur o’r man y mae’r annedd preifat yn cwrdd â’r ffordd fawr, i’r man lle mae mynedfa agosaf yr ysgol yn cwrdd â’r ffordd fawr.

Dalgylch – Ardal ddaearyddol y gall disgyblion sy’n byw ynddi gael blaenoriaeth i’w derbyn i ysgol. Mae dalgylch ysgol yn rhan o’r trefniadau derbyn. Cyhoeddir dalgylch pob ysgol ar wefan y Cyngor. Mae’n bwysig nodi mai cyfeiriad cartref y disgybl sy’n pennu p’un a yw’n gymwys i gael Cludiant Ysgol, ac nid yr ysgol gynradd y mae’r disgybl wedi’i mynychu. Nid yw ysgolion cynradd bwydo yn dylanwadu ar gymhwysedd am gludiant wrth drosglwyddo o ysgolion cynradd i uwchradd a dylai rhieni bob amser gadarnhau hyn cyn gwneud cais am le mewn ysgol.

Ysgol Addas Agosaf – Y diffiniad o 'ysgol addas' agosaf yw’r man lle y mae’r addysg neu’r hyfforddiant a ddarperir yn addas, o ystyried oedran, gallu a doniau’r dysgwr, ac unrhyw anawsterau dysgu y gall fod ganddo.  Yr awdurdod lleol sy’n gyfrifol am benderfynu pa ysgol addas yw ysgol ‘agosaf’ y dysgwr. Yn Sir Benfro, mae ‘ysgol addas agosaf’ plentyn yn cael ei gyhoeddi’n rhan o’r adnodd chwilio Cymhwysedd Cludiant Ysgol ar wefan y Cyngor.

Ysgol Gynradd – Ysgol sy’n darparu ar gyfer dysgwyr 3-11, neu 4-11 oed.  Mae’r diffiniad hwn hefyd yn cwmpasu elfen gynradd ysgol pob oed, h.y. 3-16, neu 3-19.

Ysgol Uwchradd – Ysgol sy’n darparu ar gyfer dysgwyr 11-16, neu 11-19 oed.  Mae’r diffiniad hwn hefyd yn cwmpasu elfen uwchradd ysgol pob oed, h.y. 3-16, neu 3-19.

Llwybrau Cerdded Diogel – Bydd y Cyngor yn darparu cludiant os yw’n ystyried na all disgybl gerdded y llwybr agosaf sydd ar gael yn rhesymol ddiogel gydag oedolyn, os bydd angen hynny, ac mae’r llwybr arall sydd ar gael yn hwy na’r pellter cerdded statudol o’r ysgol.  Wrth asesu diogelwch llwybr sydd ar gael, ystyrir y risg bosibl mae traffig, y briffordd ac amodau topograffig yn ei chreu.  Ystyrir pob achos ar sail ei rhinweddau ei hun.

Cyflwr meddygol – Gellid gwneud trefniadau cludiant pan fydd cyflwr meddygol dysgwyr naill ai’n eu hatal rhag defnyddio cludiant arferol neu mae’r cyflwr yn eu hatal rhag cerdded y 'pellter statudol' diffiniedig.  Mae’n rhaid bod tystysgrif feddygol neu ddatganiad wedi’i llofnodi gan ymarferwr meddygol yn ategu pob cais am gymorth am resymau meddygol, gan ddatgan yn glir na all y dysgwr gerdded y “pellter statudol” penodedig i’r ysgol. Bydd pob datganiad yn destun cyfnod adolygu yn ôl y cyflwr, a chytunir ar y cyfnod hwn gyda’r rhiant adeg dyfarnu cludiant i ddechrau.

Dysgwyr ag Anghenion Dysgu Ychwanegol / Anableddau – Bydd y Cyngor yn darparu cludiant i ddisgyblion cymwys yn unol â’r meini prawf canlynol:

 • Ni all y disgybl, oherwydd ei anabledd, ddefnyddio’r cludiant ysgol arferol a ddarperir i ddisgyblion o oed ysgol gorfodol sy’n derbyn addysg gynradd neu addysg uwchradd, fel y’u diffinnir uchod, ac ni all ddefnyddio unrhyw ddull cludiant arall, fel car y teulu neu gerbyd Motability.
 • Mae’r disgybl yn byw o fewn dwy filltir o ysgol gynradd y dalgylch neu o fewn tair milltir o ysgol uwchradd y dalgylch, ond ni all gerdded i’r ysgol ac ni all ddefnyddio unrhyw ddull cludiant arall, fel car y teulu neu gerbyd Motability.
 • Mae Panel Cynhwysiant y Cyngor yn argymell y dylid gosod disgybl mewn ysgol heblaw am ysgol y dalgylch ac mae’n bodloni’r meini prawf uchod.
 • Rhaid i gyngor meddygol gan Ymgynghorydd Meddygol y disgybl gadarnhau’r gofynion uchod. Ni dderbynnir cyngor unrhyw weithiwr meddygol proffesiynol arall.

Ni ddarperir cludiant i ddisgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol neu anableddau o dan yr amgylchiadau canlynol:-

 • pan fydd rhieni’n dewis ysgol y tu allan i’r dalgylch
 • i fynd i arholiadau’r tu hwnt i’r trefniadau cludiant arferol
 • i fynd i Glybiau Brecwast a Chlybiau ar ôl Ysgol
 • i fynd i wersi nofio ac eithrio pan fydd y plentyn yn defnyddio cadair olwyn ac ni all gyrraedd gwersi nofio fel arall; os felly, gallai’r Cyngor dalu’r rhiant i gludo’r plentyn

Gallai’r Cyngor ddarparu hebryngwr i ddisgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol sy’n gymwys i gael cludiant o dan y meini prawf a ddiffinnir. Bydd hebryngwyr yn cael eu darparu ar ôl i swyddogion perthnasol ystyried anghenion unigol y disgybl neu’r grŵp o ddisgyblion dan sylw a natur y cludiant sydd ar gael, a bydd hynny yn ôl disgresiwn yr Uned Cludiant Ysgol.

Wrth asesu anghenion teithio dysgwyr, ystyrir y straen posibl a hyd y daith, a diogelwch y trefniadau teithio/cludiant. Ystyrir pob achos ar sail ei rinweddau ei hun.

c)    Mae rhieni’n ffafrio ysgol wahanol

Ni fydd y Cyngor yn darparu cludiant nac yn cyfrannu o gwbl tuag at gostau cludiant i ddisgyblion sy’n cael eu derbyn gan fod rhieni wedi ffafrio ysgol nad ystyrir mai honno yw’r ‘ysgol addas agosaf’. O dan yr amgylchiadau hyn, rhieni sy’n gyfrifol am wneud eu trefniadau cludiant eu hunain a thalu holl gostau’r cludiant.  Rhaid i rieni ystyried hawl eu plant i gludiant CYN mynegi pa ysgol maen nhw’n ffafrio lle ynddi.

ch)    Brodyr/Chwiorydd

Bydd pennu cymhwysedd ar gyfer cludiant ysgol yn cael ei gyfyngu i’r cais a wneir ar gyfer plentyn unigol ac nid ar sail presenoldeb brawd/chwaer mewn ysgol benodol a’i hawl ef/hi i gludiant. Yr unig eithriad i hyn fydd trefniadau cludiant penodol am gyfnod cyfyngedig a wneir fel rhan o gynigion ad-drefnu ysgolion.

d)   Teithio Rhatach

Os nad yw disgyblion yn gymwys i gael cludiant am ddim, gellid caniatáu iddynt gael lleoedd am bris rhatach ar gerbydau dan gontract, os bydd seddi gwag ar gael. Mae lleoedd rhatach o’r fath yn rhai dros dro ac yn brin, a gellir eu tynnu’n ôl ar unrhyw adeg yn ôl disgresiwn yr Awdurdod, e.e. pan na fydd seddi ar gael. Gallai hyn ddigwydd ar fyr rybudd ac yna’r rhieni fydd yn gyfrifol eto am gludiant. Rhaid i’r Awdurdod bennu nifer y disgyblion cymwys y mae angen cludiant arnynt er mwyn nodi p’un a oes lleoedd gwag ar gael ai peidio ar gerbydau dan gontract. Felly, ni chaiff pasys teithio rhatach eu cyhoeddi am ychydig wythnosau ar ôl dechrau’r flwyddyn ysgol. Ar hyn o bryd, ni chodir tâl am basys bws ysgol rhatach, ond gall hyn newid yn y dyfodol. 

Bydd ceisiadau am basys bws ysgol rhatach yn cael eu hasesu ar sail oedran y dysgwr, gan roi blaenoriaeth i’r rheiny sydd wedi bod yn yr ysgol hiraf ac sy’n astudio ar gyfer Safon Uwch a TGAU.

dd) Cludiant i ddysgwyr 16+ oed

Bydd yr Awdurdod yn darparu cludiant yn ôl disgresiwn y tu hwnt i oed ysgol gorfodol os bydd dysgwr yn Sir Benfro yn byw dros dair milltir o ysgol y dalgylch (os bydd chweched dosbarth ar gael) neu’r coleg agosaf lle y mae rhaglen astudio addas ar gael. Rhaid i’r dysgwr fod yn astudio ar sail amser llawn a bod o dan 19 oed ar 1 Medi yn y flwyddyn academaidd y bydd yn dilyn y cwrs.

Bydd cludiant yn cael ei ddarparu i ysgol uwchradd y dalgylch sy’n gwasanaethu cyfeiriad cartref y dysgwr, yn ôl dynodiad yr Awdurdod, neu i’r coleg addas agosaf. Nid arfer yr Awdurdod yw darparu cludiant ar sail dewisiadau pwnc unigol. Os nad oes chweched dosbarth ar gael yn ysgol dalgylch y disgybl neu yn yr ysgol addas agosaf, pennwyd mai Coleg Sir Benfro yw’r lle astudio addas ar gyfer addysg bellach. 

e)    Cludiant i ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg

Yn amodol ar fodloni’r meini prawf cymhwysedd a nodir uchod, bydd y Cyngor yn darparu cludiant am ddim fel a ganlyn:

Darpariaeth gynradd

Bydd disgyblion yn cael cludiant am ddim os ydynt yn byw yn nalgylch dynodedig ysgol cyfrwng Cymraeg neu ysgol dwy ffrwd, ac yn bodloni’r meini prawf pellter a amlinellir uchod. Ni ddarperir cludiant am ddim i ddisgyblion y mae eu rheini’n dewis manteisio ar ddarpariaeth gynradd cyfrwng Cymraeg mewn ysgol arall.

Darpariaeth uwchradd

Mae dwy ysgol yn darparu addysg uwchradd cyfrwng Cymraeg yn Sir Benfro, sef Ysgol y Preseli ac Ysgol Caer Elen. Cyfeiriad cartref y disgybl a dalgylch perthnasol yr ysgol sy’n gwasanaethu’r cyfeiriad hwnnw fydd yn pennu p’un a ddarperir cludiant am ddim. Mae gan y ddwy ysgol eu dalgylchoedd eu hunain. 

f)     Ysgolion Ffydd

Mae trefniadau dalgylch arferol yn berthnasol, heblaw bydd yr Awdurdod ond yn darparu cludiant rhatach i’r ysgol ffydd agosaf sydd o fewn wyth milltir i gartref y disgybl pan fydd y disgybl yn byw’r tu hwnt i’r pellter cerdded statudol a chaiff y disgybl ei dderbyn i’r ysgol am resymau ffydd, gyda thystiolaeth llythyr o gefnogaeth gan offeiriad/gweinidog lleol y disgybl.

ff)  Pasys Bws

Bydd pàs bws yn cael ei roi i’r disgyblion hynny sydd â hawl i gludiant, yn amodol ar lenwi ffurflen ‘Cais am Bàs Bws Cludiant Ysgol’. Rhaid i’r disgybl gadw’r pàs arno bob dydd a rhaid bod y pàs ar gael i Swyddogion yr Awdurdod neu staff y contractwyr ei archwilio. Gellid gwrthod gadael i ddisgyblion heb bàs bws deithio. Codir £5 am bàs bws newydd. Rhaid llenwi a chyflwyno’r ffurflen gais ar gyfer pàs bws ar-lein. 

Yn achos disgyblion ysgol gynradd, cyhoeddir pàs bws iddynt, ond ni fydd gofyn iddynt gario’r pàs hwn gyda nhw bob dydd. Dylai’r Rhiant/Gwarcheidwad ei ddangos ar y diwrnod teithio cyntaf fel bod y gyrrwr yn gwybod bod pàs gan y plentyn a bod hawl iddo deithio ar y bws.

g)   Cludiant i Ysgolion mewn Ardaloedd Awdurdodau Lleol Cyfagos

Bydd yr Awdurdod yn darparu cludiant yn unol â’r gyfraith a pholisi’r Awdurdod i ddisgyblion sy’n mynychu ysgolion mewn yn ardaloedd Awdurdodau Lleol cyfagos.

2.  Natur y Ddarpariaeth Cludiant

Pan fydd y Cyngor yn gyfrifol am drefniadau cludiant, y Cyngor fydd yn penderfynu ar y math mwyaf priodol o gludiant a ddarperir neu p’un ai i roi lwfans i rieni, lle y bo hynny’n briodol ac yn addas.

a)   Codau Ymddygiad

Mae Llywodraeth Cymru wedi llunio Codau Teithio ar gyfer pob parti sy’n gysylltiedig â chludiant ysgol ac mae’r rhain yn rhoi cyngor ac arweiniad ar sut i gyflawni’r daith i’r ysgol ac oddi yno yn ddiogel.  

b)  Pwyntiau Codi / Gollwng

Oherwydd natur wledig y Sir, nid yw’n bosibl bob amser trefnu bod llwybrau cerbydau yn mynd heibio’n agos i gartref pob disgybl sy’n teithio. Felly, gall fod angen i rieni wneud eu trefniadau eu hunain i’w plant gyrraedd y man codi / gollwng agosaf a chyrraedd adref. Gwneir pob ymdrech i gadw’r pellter hwn mor fyr â phosibl.  Rhieni sy’n gyfrifol am sicrhau bod disgyblion yn cael eu tywys i’r cerbyd ac ohono yn ddiogel.

c)   Ymddygiad Disgyblion

Os na fydd safon ymddygiad disgyblion yn ystod y daith i’r ysgol ac adref yn dderbyniol ac os na fydd yn cydymffurfio â’r Cod Ymddygiad wrth Deithio, gellir tynnu’r trefniadau teithio cytunedig yn eu hôl a’r rhieni fydd yna’n gyfrifol am gludiant i’r ysgol ac adref.  Gall cludiant gael ei dynnu’n ôl ar yr amod bod y dysgwr wedi methu â chydymffurfio â’r Cod Ymddygiad wrth Deithio a bodlonir yr amodau sy’n berthnasol i’r dysgwr fel y’u hamlinellir ym Mesur Teithio gan Ddysgwyr (Cymru) 2008. Bydd camerâu teledu cylch cyfyng yn cael eu defnyddio ar rai cerbydau i fonitro ymddygiad. Y gyrrwr fydd yn gyfrifol am oruchwylio disgyblion ar y cerbyd yn ystod y daith i’r ysgol ac adref. Bydd y gyrrwr yn rhoi gwybod i’r Awdurdod am unrhyw ymddygiad gwael a gellir tynnu’r trefniadau teithio yn ôl. Ni chaniateir ysmygu na fepio ar gerbydau sydd dan gontract i’r Awdurdod.

ch)    Cyfrifoldeb Rhieni yn gysylltiedig â Chludiant Ysgol

Rhieni sy’n gyfrifol am:

 • fynd â’u plentyn i’r ysgol ac adref, os nad ydynt yn gymwys i gael cludiant;
 • sicrhau eu bod yn gwybod am yr hawl i gludiant ysgol cyn gwneud cais am le mewn ysgol;
 • gwneud cais i’r Cyngor am gludiant ysgol os yw eu plentyn yn gymwys, ac o fewn y dyddiadau cau sydd wedi’u gosod;
 • sicrhau bod eu plentyn yn barod ac yn aros am y cludiant, ar yr amser ac yn y lle priodol.  Rhieni sy’n gyfrifol am ddiogelwch y plentyn cyn mynd ar y bws ac ar ôl dod oddi ar y bws.  Cyfrifoldeb y rhieni yw gwneud trefniadau i’w plentyn gyrraedd y cludiant a ddarperir a bod rhywun yn mynd gyda’u plentyn i’r cerbyd, ac yn aros amdano, os bydd angen;
 • sicrhau bod ymddygiad eu plentyn pan fydd yn defnyddio cludiant ysgol yn dderbyniol yn gymdeithasol ac yn cydymffurfio â’r Codau Teithio cymeradwy;
 • mynd â’u plentyn i’r ysgol a’i gasglu oddi yno os caiff cludiant ei dynnu’n ôl o ganlyniad i ymddygiad gwael;
 • rhoi gwybod i’r Awdurdod yn ysgrifenedig pan na fydd angen cludiant ysgol mwyach.

d)  Difrod

Bydd yr Awdurdod neu’r Contractwyr yn ceisio ad-daliad gan rieni os bydd eu plant yn gyfrifol am ddifrod bwriadol.

dd)  Adolygiad o Lwybrau Cludiant Ysgol

Bydd yr Awdurdod yn adolygu llwybrau a’r ddarpariaeth cludiant yn rheolaidd er mwyn gwella effeithlonrwydd. Gallai newidiadau i lwybrau gael eu gwneud yn ystod blwyddyn academaidd.

e)   Tywydd Garw

Yn achos tywydd garw, neu amgylchiadau annisgwyl eraill, gallai newidiadau dros dro gael eu gwneud i’r cludiant a ddarperir. Mewn rhai amgylchiadau, efallai na fydd teithio ar lwybr yn bosibl o gwbl, neu dim ond rhan o lwybr y bydd modd teithio arni. Os na fydd hi’n bosibl teithio ar hyd llwybr i ysgol/coleg yn y bore, a hynny oherwydd tywydd garw, ond mae rhieni’n dewis mynd â’u plant/plentyn i’r ysgol eu hunain, bydd angen iddynt wneud trefniadau i gasglu eu plant/plentyn ar ddiwedd y diwrnod ysgol.

3.  Gwneud Cais am Gludiant Ysgol

Rhaid gwneud cais am gludiant ysgol drwy 'Fy Nghyfrif' ar wefan y Cyngor, ond nid cyn y bydd rhieni’n derbyn cadarnhad o le mewn ysgol gan y Gwasanaeth Derbyniadau. I sicrhau darpariaeth cludiant ysgol effeithiol ac effeithlon, rhaid derbyn ceisiadau erbyn y dyddiadau cau canlynol:

 

Cam addysg

Cylch derbyn arferol

Pob adeg arall

Cynradd

Erbyn 31 Mai

Cyn gynted â phosibl ar ôl cadarnhau lle mewn ysgol

Uwchradd

Erbyn 30 Ebrill

Fel rhan o’r broses ymgeisio, bydd y Cyngor yn cyhoeddi hysbysiad preifatrwydd a fydd yn esbonio pam mae’n casglu ac yn cadw gwybodaeth bersonol rhieni a disgyblion, sut bydd yn cael ei defnyddio a beth mae’r Cyngor yn ei wneud gyda’r wybodaeth a gasglwyd. 

4.  Apeliadau Cludiant

Os bydd anghydfod ynghylch unrhyw benderfyniad i ganiatáu neu wrthod cais am gludiant, dylid apelio yn ysgrifenedig i’r Uned Cludiant Integredig, gan ddefnyddio’r Ffurflen Apeliadau Cludiant Ysgol sydd ar gael ar wefan y Cyngor. Os na fydd rhiant yn fodlon â’r gweithdrefnau a ddefnyddiodd yr Uned Cludiant Integredig i ddelio â’i gais, gall ofyn i’r Cyfarwyddwr Addysg adolygu gweithredoedd yr Uned. Os daw’r Cyfarwyddwr i’r casgliad nad yw’r Uned Cludiant Integredig wedi dilyn ei gweithdrefn, ei bod wedi ymddwyn yn afresymol, neu ei bod wedi methu â chyflawni ei dyletswydd statudol i ymdrin â’r cais, gall y Cyfarwyddwr ofyn i’r Uned ailystyried ei phenderfyniad.

Pan fydd rhieni yn apelio yn erbyn penderfyniad y Cyngor i beidio â darparu cludiant ysgol am ddim, rhaid iddynt gyflwyno eu hapêl, yn ysgrifenedig, o fewn 14 diwrnod fan bellaf i ddyddiad yr hysbysiad. Yna, dylai’r Cyngor sicrhau bod ymchwiliad priodol i’r rhesymau dros yr apêl a bod y penderfyniad yn cael ei gyfleu i rieni o fewn 30 niwrnod wedi i’r Cyngor gael y llythyr apelio.

5.  Manylion Cyswllt

Yr Uned Cludiant Integredig

Neuadd y Sir
Hwlffordd
Sir Benfro
SA61 1TP

Ffôn: 01437 775222

E-bost: school.transport@pembrokeshire.gov.uk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hysbysiad Preifatrwydd

Mae'r hysbysiad hwn yn egluro pam ein bod yn casglu ac yn cadw eich gwybodaeth bersonol, sut y caiff eich gwybodaeth ei defnyddio a beth y byddwn yn ei wneud gyda'r wybodaeth a gasglwn

 

ID: 200, adolygwyd 11/10/2021