Trosolwg a Chraffu

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol

Rôl y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol yw adolygu a chraffu ar wasanaethau sy'n ymwneud ag anghenion gofal, cymorth a lles plant ac oedolion.

Bydd y Pwyllgor yn craffu ar ansawdd a pherfformiad yr holl wasanaethau yn ymwneud â Gofal Cymdeithasol a ddarperir gan y Cyngor.

Mae cylch gwaith a chwmpas y Pwyllgor mewn perthynas â gwasanaethau cysylltiedig â Gofal Cymdeithasol fel a ganlyn:

 • Gofal i oedolion
 • Gwasanaethau Plant
 • Cyd-gomisiynu strategol
 • Gofalwyr
 • Gwasanaethau integredig a lles
 • Gofal Cartref
 • Gweithio gyda'r Trydydd Sector
 • Cydymffurfio â Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles
 • Partneriaeth Gofal Gorllewin Cymru
 • Diogelu Rhanbarthol
 • Maethu Rhanbarthol
 • Mabwysiadu Rhanbarthol

Mae gan y Pwyllgor 13 o aelodau a bydd yn cyfarfod bum gwaith y flwyddyn o leiaf. Gellir cael manylion aelodau'r Pwyllgor a chyfarfodydd yn y dyfodol, ynghyd â Rhaglen Waith y Pwyllgor, drwy ddilyn y dolenni isod.

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol

Dyddiadau cyfarfodydd y pwyllgor

Grwpiau Gorchwyl a Gorffen / Gweithgorau

Cylch Gorchwyl 

Blaenraglen Waith y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol - Pwyllgor 7 Mawrth 2022

Eitemau ‘un tro’ ar gyfer y pwyllgor 

Pynciau: Asesiad o Anghenion y Boblogaeth / Adroddiad ar Sefydlogrwydd y Farchnad

Craffu ar yr Asesiad o Anghenion y Boblogaeth / Adroddiad ar Sefydlogrwydd y Farchnad a gyflwynwyd gan Bartneriaeth Gofal Gorllewin Cymru 

Pynciau: Cyrchu Modelau Gofal Preswyl

Ystyried cyrchu modelau gofal preswyl

Pynciau: Gwasanaethau Cymdeithasol ar gyfer Adfer Dyled

Adolygu adfer dyled ym maes gwasanaethau cymdeithasol

Pynciau: Cynllun Gweithredu'r Gweithlu

Cael diweddariad ar y gwaith o gyflawni cynllun gweithredu'r gweithlu

Pynciau: Gweithgor Cyllid Gofal Cymdeithasol

Derbyn yr adroddiad terfynol gan y Grŵp Cyllid Gofal Cymdeithasol ac ystyried unrhyw argymhellion

Eitemau sy'n sefyll / cylchol

Pynciau: Rhaglen Waith 2021-22

Adolygu rhaglen waith y pwyllgor ar gyfer 2021-22

Pynciau: Diogelu

Ymgymryd â gwaith craffu a throsolwg parhaus i sicrhau bod mesurau digonol ar waith i gydymffurfio â’n dyletswyddau statudol i ddiogelu a hyrwyddo lles plant, pobl ifanc ac oedolion agored i niwedBlaenraglen Waith y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol - Pwyllgor 14 Ionawr 2022

Eitemau ‘un tro’ ar gyfer y pwyllgor 

Pynciau: Adroddiad ar ddatblygiad microfentrau ym maes gofal cymdeithasol

Ystyried cynnydd gwaith y gyfarwyddiaeth yn y gwaith o ddatblygu cyfleoedd i gynyddu microfentrau i ddarparu gofal a chymorth

Pynciau: Cyllideb y Cyngor Sir 2022-23 a Chrynodeb o’r Cynllun Ariannol Tymor Canolig 

Craffu ar y cynigion ar gyfer cyllideb y cyngor a lefelau’r dreth gyngor ar gyfer 2022-23

Eitemau sy'n sefyll / cylchol

Pynciau: Rhaglen Waith 2021-22

Adolygu rhaglen waith y pwyllgor ar gyfer 2021-22

Pynciau: Adrodd/Monitro Perfformiad

Craffu ar berfformiad gwasanaethau a rheolaeth ariannol bob chwarter

Pynciau: Diogelu

Ymgymryd â gwaith craffu a throsolwg parhaus i sicrhau bod mesurau digonol ar waith i gydymffurfio â’n dyletswyddau statudol i ddiogelu a hyrwyddo lles plant, pobl ifanc ac oedolion agored i niwedBlaenraglen Waith y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol - Pwyllgor 4 Tachwedd 2021

Eitemau ‘un tro’ ar gyfer y pwyllgor 

Pynciau: Cynllunio'r Gwasanaeth

Craffu'r cynllun busnes

Pynciau: Strategaeth Lleihau Plant sy'n Derbyn Gofal a Chynllun Gweithredu

Monitro’r Strategaeth Lleihau Plant sy'n Derbyn Gofal a chynnydd y cynllun gweithredu

Pynciau: Adroddiad Blynyddol y Cyfarwyddwyr 2020/21

Deall y blaenoriaethau, heriau a risgiau allweddol i'r gyfarwyddiaeth

Pynciau: Hwb Cymunedol 

Cael diweddariad ar y Hwb Cymunedol a'r cynlluniau am fodel newydd yn y dyfodol 

Eitemau sy'n sefyll / cylchol

Pynciau: Rhaglen Waith 2021-22

Adolygu rhaglen waith y pwyllgor ar gyfer 2021-22Blaenraglen Waith y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol - Pwyllgor 9 Medi 2021

Eitemau ‘un tro’ ar gyfer y pwyllgor 

Pynciau: Cynllun Blynyddol y Cyfarwyddwyr

Deall y blaenoriaethau, heriau a risgiau allweddol i'r gyfarwyddiaeth

Eitemau sy'n sefyll / cylchol

Pynciau: Rhaglen Waith 2021-22

Adolygu rhaglen waith y pwyllgor ar gyfer 2021-22

Pynciau: Adroddiad Blynyddol Trosolwg a Chraffu

Adolygu gwaith y Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu yn ystod 2020-21

Pynciau: Adrodd/Monitro Perfformiad

Craffu ar berfformiad gwasanaethau a rheolaeth ariannol bob chwarter

Pynciau: Diogelu

Ymgymryd â gwaith craffu a throsolwg parhaus i sicrhau bod mesurau digonol ar waith i gydymffurfio â’n dyletswyddau statudol i ddiogelu a hyrwyddo lles plant, pobl ifanc ac oedolion agored i niwedBlaenraglen Waith y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol - Pwyllgor 22 Mehefin 2021

Eitemau ‘un tro’ ar gyfer y pwyllgor 

Pynciau: Gwasanaeth Gofal Canolraddol

Goruchwylio'r bartneriaeth Gwasanaeth Gofal Canolraddol newydd

Pynciau: Cynlluniau Cyflogaeth dan Gymorth

Adolygu cynlluniau cyflogaeth dan gymorth ac ystyried eu heffaith

Pynciau: Atgyfeiriad gan y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Corfforaethol 

Ystyried yr atgyfeiriad

Eitemau sy'n sefyll / cylchol

Pynciau: Rhaglen Waith 2021-22

Adolygu rhaglen waith y pwyllgor ar gyfer 2021-22Grwpiau Gorchwyl a Gorffen / Gweithgorau

Gweithgor Fframwaith Sicrhau Ansawdd (wedi'i sefydlu 19/11/19)

Rhoi sicrwydd i aelodau bod darpariaeth gofal preswyl yn gadarn ac yn addas i'r diben a bod mesurau diogelu priodol ar waith i gefnogi ac amddiffyn defnyddwyr y gwasanaeth 

Diweddariad i'r pwyllgor fel sy'n briodol (mae gwaith wedi'i ohirio ar hyn o bryd oherwydd COVID-19)

Gweithgor Cyllid Gofal Cymdeithasol (wedi'i sefydlu 22/06/21)

Mynd i’r afael â phryderon a godwyd ynglŷn â'r ffordd anghynaladwy yr oedd llywodraeth leol yn ariannu gwasanaethau gofal cymdeithasol i oedolion a gwasanaethau plant ar hyn o bryd ac ymgymryd ag astudiaeth fanwl ar sut y caiff y gwasanaeth ei ariannu, gan nodi’r problemau ariannu presennol, gyda’r nod o gynnig ffordd adeiladol ymlaen ar gyfer y gwasanaeth 

Diweddariad i'r pwyllgor fel sy'n briodol (diweddariad wedi'i drefnu ar gyfer cyfarfod mis Mawrth 2022)

Nodiau

Strategaeth Lleihau Plant sy'n Derbyn Gofal a chynllun gweithredu – cytunwyd i gael eu hadolygu mewn chwe mis (i ddod yn ôl i'r pwyllgor ym mis Mehefin 2022)Cylch Gorchwyl 

Diben

Bydd y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol yn adolygu ac yn craffu ar wasanaethau sy'n ymwneud ag anghenion gofal, cymorth, a llesiant plant ac oedolion.

Gwaith a swyddogaeth

Craffu ar ansawdd a pherfformiad yr holl wasanaethau sy’n ymwneud â Gofal Cymdeithasol a ddarperir gan y Cyngor drwy ddatblygu dull sy'n seiliedig ar risg gan ddefnyddio gwybodaeth reoli berthnasol megis: 

 • cynlluniau gwella gwasanaethau
 • gwybodaeth ariannol
 • mesurau perfformiad
 • risg busnes
 • hunanasesu
 • adborth / arolygon gan gwsmeriaid
 • adroddiadau arolygu / rheoleiddio allanol

Gylch gwaith a chwmpas

 • Gofal i Oedolion
 • Gwasanaethau Plant
 • Comisiynu Strategol ar y Cyd
 • Gofalwyr
 • Gwasanaethau integredig a lles
 • Gofal yn y cartref 
 • Gweithio gyda'r trydydd sector
 • Cydymffurfio â Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant
 • Partneriaeth Gofal Gorllewin Cymru 
 • Diogelu Rhanbarthol 
 • Maethu Rhanbarthol 
 • Mabwysiadu Rhanbarthol

Gweithdrefn

Bydd y Pwyllgor yn cynnal ei drafodion yn unol â rheolau'r Weithdrefn Trosolwg a Chraffu a nodir yn Adran 7 o Gyfansoddiad y Cyngor.

Aelodaeth

Bydd 13 o Aelodau ar y Pwyllgor

Amlder cyfarfoddydd

Bydd y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol yn cyfarfod o leiaf 5 gwaith yn ystod pob blwyddyn ddinesig.

ID: 549, adolygwyd 04/03/2022