Trosolwg a Chraffu

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Polisi a Chyn Penderfynu

Rôl y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Polisïau a Chyn-penderfyniad yw adolygu a chraffu ar bolisïau, cynlluniau a strategaethau cyn i’r Cabinet wneud penderfyniad.

Bydd y Pwyllgor yn cynnal gwaith craffu cyn i benderfyniadau gael eu gwneud er mwyn cyfrannu at ansawdd a chadernid penderfyniadau’r Cabinet. Swyddogaeth bellach y Pwyllgor yw sicrhau bod y penderfyniadau a wneir gan y Cabinet yn cydymffurfio â Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 ac mae'n cymryd yr egwyddor 'datblygu cynaliadwy' i ystyriaeth a’r 5 ffordd o weithio (tymor hir, ataliol, cynhwysol, cydweithredol ac integredig)yn ogystal â gofynion statudol eraill fel bo'n briodol (e.e. Deddf Cydraddoldeb 2010). Bydd hefyd yn sicrhau cyfranogiad Aelodau anweithredol ym mholisi cyllideb y Cyngor a’r fframwaith cynllunio drwy Banel Cyllid sefydlog.

Mae cylch gwaith a chwmpas y Pwyllgor fel a ganlyn:        

·         Rhaglen waith y Cabinet i’r dyfodol

·         Cynigion ar gyfer newidiadau mewn gwasanaethau, trawsnewid a/neu arbedion effeithlonrwydd

·         Asesiadau Effaith Integredig

·         Strategaethau a chynlluniau, fel bo'n briodol

·         Datblygu cynigion y gyllideb flynyddol a’r Dreth Gyngor a chynllunio ar eu cyfer drwy'r Panel Cyllid

Mae gan y Pwyllgor 13 o Aelodau a bydd yn cyfarfod bum gwaith y flwyddyn o leiaf. Gellir cael manylion aelodau'r Pwyllgor a chyfarfodydd yn y dyfodol, ynghyd â Rhaglen Waith y Pwyllgor drwy ddilyn y dolenni isod. 

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Polisi

Cylch Gorchwyl - Pwyllgor Polisi a Chyn Penderfynu

Rhaglen Waith 2020-21 - Pwyllgor Polisi a Chyn Penderfynu

 

ID: 548, adolygwyd 23/09/2021