Trosolwg a Chraffu

Pwyllgor Ysgolion a Dysgu

Rôl Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Ysgolion a Dysgu yw adolygu a chraffu ar y gwasanaethau a ddarperir er mwyn gwella’r canlyniadau i blant, pobl ifanc a dysgwyr sy'n oedolion ac i gefnogi codi safonau addysgol a chanlyniadau.

Mae cylch gwaith a chwmpas y Pwyllgor fel a ganlyn:

·         Canlyniadau addysgol ar bob cam, yn enwedig yng Nghyfnod Allweddol 4

·         Perfformiad ysgolion, gan gynnwys y cymorth a ddarperir i ysgolion

·         Categoreiddio ysgolion

·         Cynorthwyo ysgolion drwy weithio’n rhanbarthol (h.y. ERW)

·         Ysgolion Unigol (drwy Banel Craffu Ysgolion)

·         Gwasanaethau Cynhwysiant

·         Cymorth Ieuenctid a gwasanaethau eraill yn y gymuned (gan gynnwys Dysgu Oedolion)

·         Dysgu, sgiliau a hyfforddiant ôl-16

·         Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth gyda Choleg Sir Benfro

·         Y Gwasanaeth Cerdd

·         Datblygu Chwaraeon

·         Llais a chyfranogiad plant

·         Trefniadau ariannol mewn perthynas ag ysgolion a dysgu

·         Diogelu ym maes Addysg

Mae gan y Pwyllgor 13 o Aelodau a phedwar aelod cyfetholedig statudol a bydd yn cyfarfod bum gwaith y flwyddyn o leiaf. Gellir cael manylion aelodau'r Pwyllgor a chyfarfodydd yn y dyfodol, ynghyd â Rhaglen Waith y Pwyllgor drwy ddilyn y dolenni isod. 

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Ysgolion a Dysgu

Cylch Gorchwyl - Pwyllgor Ysgolion a Dysgu

Rhaglen Waith 2021-22 - Pwllgor Ysgolion a Dysgu

 

ID: 550, adolygwyd 09/02/2021