COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Trwyddedu Digwyddiadau

Trwyddedu ar gyfer Digwyddiadau Dros Dro Mawr

Mae'r Adran hon yn ymwneud â cheisiadau ar gyfer digwyddiadau mawr sy’n rhai dros dro, ond na ellir eu hawdurdodi o dan Hysbysiad Digwyddiad Dros Dro (TEN) oherwydd y nifer o bobl a fydd yn bresennol neu am fod y digwyddiad yn cynnwys mwy o ddyddiau nag a ganiateir gan TEN. Yn gyffredinol, bydd y digwyddiadau hyn yn cael eu trwyddedu o dan Drwydded Eiddo gyfyngedig gan amser sy'n para am gyfnod y digwyddiad.

Mae'r Awdurdod Trwyddedu yn cynghori pobl sy'n dymuno cynnal digwyddiadau o'r fath i gysylltu â'r Tîm Trwyddedu am gyngor cyn gwneud cais.

Gallai’r Tîm Trwyddedu ofyn i ymgeiswyr sy'n gofyn am Drwydded mangre a gyfyngir gan amser ar gyfer digwyddiad mawr fynychu cyfarfod o'r Grŵp Cynghori am Ddiogelwch mewn Digwyddiadau (ESAG). Nid yw'r ESAG yn penderfynu ar geisiadau am drwydded nac yn gosod amodau, ond bydd yn gallu rhoi cyngor ac arweiniad ar Gynllun Rheoli Digwyddiadau (EMP) ar gyfer y digwyddiad yma

Anogir ymgeiswyr yn gryf i ymgynghori â'r ESAG a chynhyrchu EMP drafft cyn cyflwyno eu cais am drwydded.

Sylwch, dim ond enghraifft yw hon ac mae'n debyg y bydd angen i chi ychwanegu, addasu, newid a gwella'r manylion yn y cynnwys i gynhyrchu cynllun cadarn wedi’i deilwrio sy'n adlewyrchu manylion eich digwyddiad.

Pan ystyrir bod EMP yn annigonol i hyrwyddo'r amcanion trwyddedu, gallai awdurdod cyfrifol gyflwyno sylwadau i'r Awdurdod Trwyddedu ynghylch y cais a fydd yn golygu y bydd angen gwrandawiad.

Yn gyffredinol, cynghorir trefnwyr digwyddiadau sy'n darparu EMP fel rhan o'u cais i gynnig dim ond yr amodau canlynol yn eu Rhestr Weithredu:

  1. Rhaid i'r Trwyddedai gydymffurfio â'r Cynllun Rheoli Digwyddiad a gyflwynir i'r Awdurdod Trwyddedu ac ni ddylid gwneud unrhyw newidiadau i'r Cynllun Rheoli Digwyddiad heb ganiatâd ysgrifenedig yr Awdurdod Trwyddedu ymlaen llaw.
  2. Bydd y Digwyddiad yn cael ei gynnal yn unol â'r Cynllun Rheoli Digwyddiad a gyflwynir i'r Awdurdod Trwyddedu. Ni ddylid gwneud unrhyw newidiadau i'r cynllun safle heb ganiatâd ysgrifenedig blaenorol yr Awdurdod Trwyddedu.

Mae'r dull hwn yn rhoi hyblygrwydd i drefnydd y digwyddiad i wneud newidiadau i'r EMP heb fod angen gwneud cais newydd am Drwydded Eiddo neu gais i amrywio'r Drwydded Eiddo a roddwyd eisoes. Heb yr ymagwedd hon, gallai unrhyw newidiadau a wnaed fod yn anawdurdodedig ac o bosib arwain at gamau gorfodi.

Mae yna rai lwfansau ac eithriadau i'r uchod felly byddem yn eich cynghori i gysylltu ag aelod o Dîm Trwyddedu i drafod manylion eich digwyddiad arfaethedig. Yna byddwn yn gallu rhoi cyngor mwy penodol i chi.

Tîm Trwyddedu yw: 01437 764551  e-bost licensing@pembrokeshire.gov.uk

Mae rhagor o wybodaeth (gan gynnwys ffioedd, taliadau a ffyrdd o wneud cais) ar gael o dan y Trwyddedu.

 

 

ID: 4826, adolygwyd 14/02/2020