COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Y Cynllun Datblygu Lleol ar ol Adroddiad yr Arolygydd

Cyfarwyddyd Cynllunio Atodol y CDLl

Drafft Canllawiau Cynllunio Atodol ‘Asesu Cymeriad Tirwedd’

 

Mae Cyngor Sir Penfro wedi cyhoeddi drafft Canllawiau Cynllunio Atodol ar Dirwedd.

Bydd drafft yr Asesiad Cymeriad Tirwedd (drafft ACT) yn helpu deall amrediad ac amrywiaeth tirweddau Sir Benfro (oddi allan i’r Parc Cenedlaethol) a’r elfennau sy’n cyfrannu atynt.

 

Mae’r Asesiad o Gymeriad y Dirwedd yn defnyddio gwybodaeth o’r LANDMAP. LANDMAP yw’r gyfundrefn Cymru gyfan lle caiff tirweddau eu cofnodi a’u cloriannu mewn set ddata sy’n gyson ledled y wlad.

 

Mae LANDMAP yn cynnwys pump o setiau data

–     Tirwedd Weledol a Synhwyraidd

–     Tirwedd Ddaearegol

–     Cynefinoedd Tirwedd

–     Tirwedd Ddiwylliannol

–     Tirwedd Hanesyddol

 

sy’n mapio a dosbarthu tirweddau o safbwynt unigryw pob set ddata.

 

Mae’r Asesiad o Gymeriad y Dirwedd yn nodi 29 o wahanol ardaloedd cymeriad tirwedd. Ar gyfer pob ardal cymeriad tirwedd, caiff nodweddion a rhinweddau allweddol eu cyflwyno. Newidiadau i’r dirwedd gan gynnwys newidiadau ddoe a heddiw, ochr yn ochr â newidiadau tebygol yn y dyfodol a phethau sensitif allweddol i ysbrydoli canllawiau i ddiogelu, gwarchod neu wella ardaloedd.

 

Bydd y Canllawiau Cynllunio Atodol hyn yn arwain y Cyngor pan fydd yn ystyried ceisiadau cynllunio a allai effeithio ar y dirwedd.

 

Asesiad o gymeriad tirwedd

ACT Cyflwyniad

(Cynnwys, Cyflwyniad, Geirfa, Methodoleg, Trosolwg, Tirweddau Sir Benfro, canfyddiadau allweddol)

ACT01 - ACT10

ARDAL CYMERIAD TIRWEDD 1: TREFFYNNON............................................................... 16

ARDAL CYMERIAD TIRWEDD 2: TREMARCHOG.............................................................. 20

ARDAL CYMERIAD TIRWEDD 3: ABERGWAUN ARFORDIROL.......................................... 24

ARDAL CYMERIAD TIRWEDD 4: MYNYDD CILCIFFETH.................................................... 29

ARDAL CYMERIAD TIRWEDD 5: GWASTADEDDAU SCLEDDAU....................................... 33

ARDAL CYMERIAD TIRWEDD 6: MYNYDDOEDD TREFGARN A PLUMSTONE...................37

ARDAL CYMERIAD TIRWEDD 7: PELCOMB A SIMPSON CROSS...................................... 41

ARDAL CYMERIAD TIRWEDD 8: HWLFFORDD................................................................. 45

ARDAL CYMERIAD TIRWEDD 9: GWASTADEDDAU JOHNSTON...................................... 50

ARDAL CYMERIAD TIRWEDD 10: GOGLEDD CLEDDAU....................................................55

ACT11 - ACT19

ARDAL CYMERIAD TIRWEDD 11: CLEDDAU WEN........................................................... 59

ARDAL CYMERIAD TIRWEDD 12: GWASTADEDDAU’R LANDSKER.................................. 63

ARDAL CYMERIAD TIRWEDD 13: LLANDUDOCH............................................................ 67

ARDAL CYMERIAD TIRWEDD 14: CYMOEDD COEDIOG AFON CYCH AC AFON TAF....... 71

ARDAL CYMERIAD TIRWEDD 15: BONCATH.................................................................... 75

ARDAL CYMERIAD TIRWEDD 16: DE CLEDDAU DATBLYGEDIG....................................... 79

ARDAL CYMERIAD TIRWEDD 17: UCHELDIR MYNYDD PRESELI ......................................83

ARDAL CYMERIAD TIRWEDD 18: CYMOEDD CLEDDAU DDU.......................................... 87

ARDAL CYMERIAD TIRWEDD 19: ARBERTH A BRO LLANBEDR....................................... 91

ACT20 - ACT26

ARDAL CYMERIAD TIRWEDD 20: GWASTADEDDAU JEFFREYSTON................................. 95

ARDAL CYMERIAD TIRWEDD 21: PENALUN.....................................................................100

ARDAL CYMERIAD TIRWEDD 22: ABERDAUGLEDDAU.....................................................104

ARDAL CYMERIAD TIRWEDD 23: YMYL DIWYDIANNOL DE CLEDDAU............................108

ARDAL CYMERIAD TIRWEDD 24: GWASTADEDDAU LLAID DE CLEDDAU...................... 112

ARDAL CYMERIAD TIRWEDD 25: HUNDLETON A LLANDYFÁI ........................................115

ARDAL CYMERIAD TIRWEDD 26: MAENCLOCHOG......................................................... 119

ACT27 - ACT29 ac Atodiadau

ARDAL CYMERIAD TIRWEDD 27: TRECŴN..................................................................... 123

ARDAL CYMERIAD TIRWEDD 28: CEUNANT TREFGARN.................................................127

ARDAL CYMERIAD TIRWEDD 29: PENRHYN COSHESTON............................................. 131

Atodiad 1 LANDMAP....................................................................................................... 135

Atodiad 2 Haenau ACT LANDMAP................................................................................. 136

Eich Barn

Treuliwch amser yn ystyried drafft yr Asesiad Cymeriad Tirwedd.

 

Byddem yn ddiolchgar pe gallech anfon sylwadau trwy e-bost i ldp@pembrokeshire.gov.uk

Fel arall, postiwch eich sylwadau i Julie Kirk, Cynllunio Datblygiad, Cyngor Sir Penfro, Neuadd y Sir, Hwlffordd, SA61 1TP.

 

Sicrhewch ein bod yn derbyn eich sylwadau erbyn 5pm ar 16eg Medi 2019.

 

Local Development Plans (LDPs) contain policies and proposals that provide a basis for decision-making on planning applications and for framing conditions on consented applications.  The Council's LDP was adopted on 28th February 2013.

Supplementary Planning Guidance (SPG) sets out more detailed guidance on the way in which policies of the LDP will be applied in particular circumstances or areas.

SPG does not form a part of the Council's LDP, but it is consistent with its provisions and is cross-referenced to appropriate policies and / or proposals of the LDP.

Only LDP policies and proposals have special status (primacy) in decision-making on planning applications.  However, once adopted, SPG may be taken into account as a material consideration in the determination of planning applications.

Adopted SPG

The Council has adopted the following items of SPG to support its LDP, following public consultation and consideration by Cabinet: 

 

Development Sites

 Safleoedd Datblygu - Fersiwn wedi’i diweddaru, Rhagfyr 2016

 Adroddiad ar yr Ymgynghoriad (Awst 2013)

 

Renewable Energy- approved on 31st October 2016 and came into force on 31st October 2016 

 

Ynni Adnewyddadwy CCA

Ynni Adnewyddadwy – Adroddiad Ymgynghori

 

Planning Obligations - approved 12th September 2016 and came into force 16th September 2016

Rhwymedigaethau Cynllunio 

Adroddiad Ymgynghori

 

Affordable Housing- approved on 14th September 2015 and came into force on 14th September 2015 

Tai Fforddiadwy

Ymrwymiad Unochrog

Ymrwymiad Unochrog - Nodiadau

Tystysgrif - Ymgymeriad Unochrog

Tystysgrif - Ymgymeriad Unochrog 

Adroddiad ar yr Ymgynghoriad

 

Biodiversity - approved on 19th May 2014 and came into force on 20th May 2014

BIOAMRYWIAETH: Sut mae modd gwarchod a gwella bioamrywiaeth yn y broses ddatblygu

Adroddiad ar yr Ymgynghoriad

 

Parking Standards - approved on 24th June 2013 and came into force on 28th June 2013

Safonau Parcio

Adroddiad ar yr Ymgynghoriad

 

Future programme

The Council intends to prepare further items of SPG. Further details will be added to this webpage in due course.

ID: 2486, adolygwyd 12/07/2019