COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Ystafell Newyddion

Arweinydd y Cyngor yn trafod y diweddaraf am coronafeirws: Dydd Gwener, 22 Mai

Mae Arweinydd Cyngor Sir Penfro, y Cynghorydd David Simpson, wedi darparu diweddariad pellach ar y Coronafeirws ar gyfer dydd Gwener, 22 Mai, fel a ganlyn:

‘Rwy’n siŵr y byddwch i gyd yn cytuno y dylem gymryd peth amser i fyfyrio ar yr ychydig fisoedd diwethaf a’r hyn yr ydym i gyd wedi’i wneud i helpu i fynd i’r afael â Covid-19 wrth inni fynd i benwythnos Gŵyl y Banc.

'Fel arfer ar benwythnos Gŵyl y banc mis Mai a gwyliau hanner tymor byddem yn mwynhau amser allan ar draws Sir Benfro. Eleni, fodd bynnag, mae pethau'n wahanol iawn.

'Rhaid imi atgoffa pawb nad yw'r rheolau ar draws Cymru wedi newid. Mae'r canllawiau'n glir: arhoswch gartref, a chadwch yn ddiogel. Nid yw'r pandemig hwn ar ben eto a rhaid inni beidio â thwyllo ein hunain gan feddwl ein bod yn ddiogel yn Sir Benfro. Yn anffodus mae pobl yn marw o hyd.

'Rhaid i mi ddiolch i bawb am gymryd rhan mewn parhad dysgu ym mhob ysgol.

'Byddai'r wythnos nesaf wedi bod yn hanner tymor. Dylai staff yr ysgol, teuluoedd a'r dysgwyr i gyd gael y cyfle i oedi a gorffwys o'r hyn a fu'n ddeufis heriol iawn.

‘Bydd ein hybiau yn aros ar agor ar gyfer gofal plant ac rwy'n ddiolchgar iawn i'n holl staff sy'n parhau i weithio gyda ni i ddarparu gofal a chymorth parhaus i ddysgwyr.

'Fel yr amlygwyd yn flaenorol, mae ein canolfannau gwastraff ac ailgylchu yn ailagor o 26 Mai, gyda system archebu newydd a chanllawiau i sicrhau bod y safleoedd yn gallu gweithredu mewn ffordd ddiogel ar gyfer staff a'r cyhoedd.

'Os oes gennych unrhyw wastraff a/neu ailgylchu nad ydych yn gallu ei storio'n ddiogel gartref neu os na ellir ei gasglu drwy'r gwasanaeth gwastraff ac ailgylchu ar garreg y drws, gallwch drefnu slot.

‘Mae mynediad i'r safleoedd ond ar gael drwy slotiau a archebwyd ymlaen llaw. Os nad oes gennych archeb, ni chewch eich caniatáu ar y safle.

Darllenwch y canllawiau llawn, gan gynnwys manylion y cerbydau a derbynnir ar: https://www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws-cyngor-a-chanllawiau/canolfannau-gwastraff-ac-ailgylchu-eu-hailagor

'Yn olaf, rwyf am ddymuno penwythnos Gŵyl y Banc hapus i chi i gyd. Bob dydd rydyn ni'n dod yn agosach at fynd yn ôl i normal. Byddwch yn ymwybodol y bydd ail-agor cyfleusterau yn cael ei gyflwyno fesul cam, a bydd hyn yn cymryd amser. Mae'n rhaid i ni gael hyn yn iawn er mwyn osgoi brig arall Covid-19.

‘Edrychwch ar ôl eich hunain, os gwelwch yn dda, byddwch yn amyneddgar, a chofiwch gynorthwyo’ch gilydd. Mae pawb yn gwerthfawrogi help llaw a lle gallwch chi, rhowch "gwtsh" i'ch hunain.

'Rwyf am achub ar y cyfle hwn i ddiolch i'm teulu am yr holl gefnogaeth y maent wedi'i chynnig i mi yn ystod yr amseroedd digyffelyb hyn. Mae angen cefnogaeth ar bawb. Heb fy nheulu yn fy nghefnogi, byddai delio â phroblemau wedi bod yn llawer anoddach. Diolch yn fawr iawn.

'Mae'r datganiad canlynol i'r wasg sy'n gysylltiedig â'r coronafeirws wedi'i gyhoeddi heddiw:

 

  • Gwaith Uned Cadw Cyrff Dros Dros yn Mynd Rhagddo:

https://www.sir-benfro.gov.uk/ystafell-newyddion/gwaith-yn-dechrau-ar-uned-dal-corff-dros-dro

‘Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru’n diweddaru ei adnoddau ac yn ychwanegu atynt yn rheolaidd.  Dewch o hyd i bob ased yma: https://phw.nhs.wales/topics/latest-information-on-novel-coronavirus-covid-19/coronavirus-resources/   

'Hefyd, cadwch lygad ar ein hystafell newyddion yn: https://www.sir-benfro.gov.uk/ystafell-newyddion

'Ac i gael diweddariadau dyddiol i'ch e-bost, ewch i’n gwefan a mewngofnodi i My Account ar:

https://myaccount.pembrokeshire.gov.uk

'Peidiwch â mentro dal neu ledaenu'r firws, pam mentro?  Cofiwch: Cadwch yn Gryf, Arhoswch yn Ddiogel ac Arhoswch Gartref. Diolch.’

Dolenni defnyddiol:

 

 

 

 

 


ID: 6478, revised 26/05/2020