Os oes gennych salwch neu anabledd

Lwfans Gweini (AA)

Os ydych dros 65 oed ac os oes arnoch angen help i ofalu amdanoch eich hun, gallech fod yn gymwys i gael Lwfans Gweini. Mae dwy gyfradd, y gyfradd uwch a’r gyfradd is, gan ddibynnu ar y gofal y mae arnoch ei angen. Nid yw Lwfans Gweini’n seiliedig ar brawf modd ac mae’n ddi-dreth.

Lwfans Byw i’r Anabl (DLA)

Ceisiadau Newydd

Allwch chi ond gwneud cais newydd am Lwfans Byw i’r Anabl (DLA) os ydych yn hawlio am blentyn dan 16 – gelwir hyn yn DLA i blant.

Mae’n rhaid i bobl rhwng 16-64 wneud cais am Daliad Annibyniaeth Bersonol (PIP) yn hytrach na Lwfans Byw i’r Anabl (DLA).

Hawliadau sydd eisoes wedi’u gwneud

Mae’r Taliad Annibyniaeth Bersonol (PIP) yn raddol cymryd lle Lwfans Byw i’r Anabl i bobl 16-64 oed, hyd yn oed y rhai sy’n derbyn DLA am gyfnod amhenodol neu am oes. Os oeddech chi’n 65 a throsodd ar 8 Ebrill 2013, gallwch barhau i dderbyn DLA os ydych yn gymwys.   

Mae’n debygol na fydd eich DLA yn newid hyd 2015 neu hwyrach, ond mae yna rai eithriadau – gweler GOV.UK am ragor o wybodaeth.

Taliad Annibyniaeth Bersonol (PIP)

Mae’r Taliad Annibyniaeth Bersonol (PIP) yn helpu gyda rhai o’r costau ychwanegol a achosir gan gyflwr iechyd hirdymor neu anabledd os ydych chi rhwng 16 a 64.  

Gallwch dderbyn PIP os ydych yn gweithio neu os nad ydych yn gweithio. Mae’r PIP yn cynnwys dwy ran:

yr elfen byw’n ddyddiol

helpu i gyfranogi mewn bywyd bob dydd;

yr elfen symudedd

helpu i symud o gwmpas.

Mae’n bosibl i chi dderbyn naill ai’r elfen byw’n ddyddiol neu’r elfen symudedd yn unig, neu’r ddwy elfen yr un pryd.

Telir pob rhan ar ddwy lefel wahanol: y ‘gyfradd safonol’ a’r ‘gyfradd uwch’.  Mae’r gyfradd a delir i chi yn dibynnu os yw eich gallu i wneud gweithgareddau byw’n ddyddiol neu weithgareddau symudedd wedi’i ‘gyfyngu’ neu ‘wedi ei gyfyngu’n ddifrifol’. Caiff hyn ei brofi yn ystod yr asesiad PIP.

Gallwch wirio sut mae’r Taliad Annibyniaeth Bersonol (PIP) yn effeithio arnoch chi drwy ddefnyddio’r teclyn gwirio yn PIP

Lwfans Cyflogaeth a Chymorth

Os ydych yn sâl neu’n anabl a dan oed Pensiwn Gwladol, gall Lwfans Cyflogaeth a Chymorth gynnig cymorth ariannol os na allwch weithio, a help personol fel y gallwch weithio os ydych yn gallu. Gallwch wneud cais am Lwfans Cyflogaeth a Chymorth os ydych yn gyflogedig, yn hunangyflogedig neu’n ddi-waith, neu’n fyfyriwr ar Lwfans Byw i’r Anabl neu Daliad Annibyniaeth Bersonol.

Efallai y cewch eich trosglwyddo i Lwfans Cyflogaeth a Chymorth os ydych wedi bod yn hawlio budd-daliadau eraill fel Cymhorthdal Incwm neu Fudd-dal Analluogrwydd. Mae’n rhaid i chi fynd i Asesiad Gallu i Weithio tra bod eich cais am Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn cael ei asesu. Mae hyn er mwyn gweld i ba raddau y mae eich salwch neu’ch anabledd yn effeithio ar eich gallu i weithio.

Yna, cewch eich rhoi mewn 1 o 2 grŵp os oes gennych hawl i Lwfans Cyflogaeth a Chymorth:

  • grŵp gweithgaredd sy’n gysylltiedig â gwaith, lle byddwch yn cael cyfweliadau rheolaidd gydag ymgynghorydd
  • neu grŵp cymorth, lle nad ydych yn cael cyfweliadau.

Mae faint o Lwfans Cyflogaeth a Chymorth a gewch yn dibynnu ar eich amgylchiadau a’r math o Lwfans Cyflogaeth a Chymorth byddwch yn gymwys i’w gael. Ni fyddwch yn gymwys i dderbyn Lwfans Cyflogaeth a Chymorth cysylltiedig ag incwm os ydych yn derbyn Credyd Cynhwysol.

Gallwch wneud cais am Lwfans Cyflogaeth a Chymorth trwy lenwi ac argraffu’r ffurflen (ESA1) sydd ar gael yn GOV.UK a mynd â hi i’ch Canolfan Waith leol, neu dros y ffôn:

 

ID: 2161, adolygwyd 14/07/2022