Os ydych yn gofalu am rywun

Telir Lwfans Gofalwr i bobl sy’n gofalu am rywun sy’n anabl. Nid oes angen i chi fod yn perthyn i’r sawl rydych yn gofalu amdano, nac yn byw gydag ef neu hi.

Gallech fod yn gymwys i gael Lwfans Gofalwr os ydych yn bodloni’r meini prawf a ganlyn:

  • Rydych yn 16 oed neu’n hŷn a;
  • Rydych yn treulio o leiaf 35 awr yr wythnos yn gofalu am rywun sy’n cael budd-dal cymwys (Lwfans Gweini, cyfradd ganolig neu uwch Lwfans Byw i’r Anabl, elfen byw’n ddyddiol Taliad Annibyniaeth Bersonol (PIP), cyfradd uchaf neu uwch Lwfans Gweini Cyson gyda Budd-dal Anabledd Anafiadau Diwydiannol, neu’r gyfradd sylfaeol (diwrnod llawn) gyda Phensiwn Anabledd Rhyfel, Taliad Annibyniaeth y Lluoedd Arfog (AFIP)) a;
  • Nid ydych mewn addysg llawn amser (21 awr yr wythnos neu fwy) a;
  • Nid ydych yn ennill mwy na £110 yr wythnos os oes gennych swydd rhan-amser.  

Gall talu Lwfans Gofalwr leihau budd-daliadau eraill sy’n cael eu talu i chi neu’r sawl rydych yn gofalu amdano. Os ydych yn cael rhai budd-daliadau eraill efallai na thelir Lwfans Gofalwr i chi ond y byddwch yn cael yr hyn a elwir yn ‘hawl sylfaenol’ a phremiwm wedi’i ychwanegu at fudd-daliadau eraill. Gofynnwch am gyngor bob amser cyn hawlio.

Gallwch hefyd hawlio Lwfans Gofalwr. Gellir defnyddio’r gwasanaeth hwn ar ffôn glyfar neu dabled, ac mae ar gael 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos, a gall eich helpu i hawlio’n gyflymach. Bydd yn cymryd oddeutu 24 munud i gyflwyno cais ac mae llawer llai o gwestiynau na’r hyn sydd ar y ffurflen bapur. Bydd eich cais yn cyrraedd yr Uned Gofalwyr yn syth wedi i chi ei gyflwyno. Darperir rhifau llinellau cymorth os oes angen help arnoch.

Mae taflen Lwfans Gofalwyr – ‘Everything you need to know about Carer’s Allowance’ ar gael yn GOV.UK

ID: 2162, adolygwyd 14/07/2022