Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2024-28

Amcanion Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2024-28

Mae ein Grŵp Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb Strategol yn cynnwys cynrychiolwyr o bob rhan o'r awdurdod sy'n cyfarfod yn rheolaidd i adolygu a monitro cynnydd yn erbyn ein hamcanion.

Rydym wedi adolygu ein Hamcanion Cydraddoldeb, gyda chefnogaeth ymarfer ymgysylltu rhanbarthol yn ystod Haf 2023, a chyd-destun polisi ac ymchwil lleol a chenedlaethol.  Mae newidiadau i'r fframwaith polisi cenedlaethol sydd wedi'u mabwysiadu ers 2020 yn cynnwys Cynllun Gweithredu Cymru Wrth-hiliol Llywodraeth Cymru sy'n pwysleisio'r angen am arweinyddiaeth a newid diwylliannol.

Mae'r Cynllun Cydraddoldeb Strategol yn ategu'r Strategaeth Cyfranogiad y cytunwyd arni ym mis Ionawr 2023.  Mae'r strategaeth cyfranogiad yn cynnwys nifer o amcanion sydd â'r nod o ehangu cyfranogiad wrth wneud penderfyniadau.  Am y rheswm hwn, nid ydym wedi cynnwys amcan penodol ar allu unigolion a chymunedau i ddylanwadu ar benderfyniadau o fewn y cynllun hwn.

 

1. Bydd aelodau a gweithwyr yn mynd ati i hyrwyddo a hwyluso diwylliant o gynhwysiant

 

Pam yr amcan hwn? 

Mae angen i gydraddoldeb redeg trwy ein holl wasanaethau.  Os yw gweithredu ar gydraddoldeb i fod yn effeithiol, mae angen arwain a gwreiddio'r broses newid hon fel rhan o newid diwylliannol. 

 

Perthynas â’r amcan blaenorol?

Mae hyn yn disodli "Llywodraethu a'r Ddyletswydd Economaidd-Gymdeithasol - byddwn yn gwella trefniadau llywodraethu ar gyfer gweithredu a monitro ein Hamcanion Cydraddoldeb Strategol. Byddwn yn dechrau ar y Ddyletswydd Economaidd-Gymdeithasol o fis Mawrth 2021".

 

Rheswm dros newid amcan:

Cytunwyd nad oedd angen i hyn fod yn amcan ar wahân wrth symud ymlaen gan fod Dyletswydd Economaidd-Gymdeithasol 2021 wedi'i hymgorffori wrth lunio polisïau.  Mae'r geiriad newydd yn adlewyrchu'r pwysigrwydd a roddir yng Nghynllun Gweithredu Cymru Wrth-hiliol.  

 

2. Cael ein hystyried fel cyflogwr o ddewis sy'n hyrwyddo cydraddoldeb a thegwch yn y gweithle

 

Pam yr amcan hwn?

Rydym yn gyflogwr lleol sylweddol a bydd cael ein harferion cyflogaeth yn iawn yn cael budd cymunedol ehangach. Rydym yn profi problemau recriwtio ar draws nifer o swyddi.  Bydd bod yn gyflogwr uchel ei barch a chynhwysol yn ehangu'r gronfa o dalent y gallwn dynnu ohoni. 

 

Perthynas â’r amcan blaenorol?

Mae hyn yn disodli "Cyflogaeth -  byddwn yn cymryd camau i ddod yn gyflogwr mwy cynhwysol a byddwn yn ceisio lleihau ein bwlch cyflog rhwng y rhywiau”.

 

Rheswm dros newid amcan:

Roedd yr amcan blaenorol yn rhy gul ac rydym wedi gwneud cynnydd da o ran lleihau ein bwlch cyflog rhwng y rhywiau.  Codwyd materion cyflogaeth fel rhan o'r ymgynghoriad rhanbarthol sy'n awgrymu bod angen amcan ehangach. 

 

3. Dileu rhwystrau i fynediad at wasanaethau i gefnogi cyfle cyfartal a gwella canlyniadau i bawb

 

Pam yr amcan hwn?

Codwyd hyn yn yr ymgynghoriad rhanbarthol. Enghraifft benodol o hyn mewn gwasanaeth yw mynd i'r afael â'r bwlch cyrhaeddiad. Mae'r amcan Addysg blaenorol wedi'i ymgorffori yn yr amcan hwn.

 

Perthynas â’r amcan blaenorol?

Mae hyn yn disodli "Mynediad i fywyd a gwasanaethau cymunedol - byddwn yn cefnogi darpariaeth gwasanaethau hygyrch gan y Cyngor ac yn annog datblygu cyfleoedd hygyrch o fewn ein cymunedau lleol."    

 

Rheswm dros newid amcan:

Mae'n cyd-fynd â sicrhau bod ein gwasanaethau'n hygyrch i bawb. 

 

4. Cynyddu argaeledd ac amrywiaeth tai a llety fforddiadwy i fynd i'r afael ag anghenion lleol a nodwyd yn Strategaeth Tai 2024-29

 

Pam yr amcan hwn?

Mae’r amcan yn adlewyrchu ystyriaethau tai ehangach yn Strategaeth Tai Sir Benfro 2024-29. 

 

Perthynas â’r amcan blaenorol?

Mae hyn yn disodli "Tai - byddwn yn gweithio i gynyddu argaeledd ac amrywiaeth tai fforddiadwy". 

 

Rheswm dros newid amcan:

Mae’r amcan yn adlewyrchu ystyriaethau tai ehangach o dan y Strategaeth/Deddf Tai i ddarparu mwy o dai, gwell dewis a chefnogaeth. Mae amrywiaeth hefyd yn cwmpasu addasiadau, cartrefi bywyd a gofynion y gymuned sipsiwn a theithwyr. 

 

5. Ymgorffori Cydlyniant Cymunedol; ei brif ffrydio o fewn cyrff cyhoeddus a'r gymuned ehangach, a chefnogi pob ymdrech i ddathlu amrywiaeth a chynhwysiant wrth adeiladu cymunedau cadarn yn Sir Benfro.

 

Pam yr amcan hwn?

Ehangu dealltwriaeth, cyrhaeddiad a chydweithio i ddarparu gwasanaethau mwy cysylltiedig, cyfannol a chynhwysol o fewn cymunedau.

 

Perthynas â’r amcan blaenorol?

Mae hyn yn disodli "Cydlyniant cymunedol - byddwn yn cefnogi gweithgarwch sy’n annog pobl mewn cymunedau lleol i gyd-dynnu’n dda a byddwn yn anelu at leihau nifer yr achosion o droseddu ac ymddygiad gwrthgymdeithasol." 

 

Rheswm dros newid amcan:

Er mwyn adlewyrchu bod hyn yn ddull cydgysylltiedig ar draws sefydliadau ac mae angen ei ymgorffori ar draws sefydliadau a chymunedau.

ID: 11511, adolygwyd 20/03/2024